Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Place: Zwolle, Collection Id: dutch-pamphlets-online]' returned 125 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Verslag van den staat der stads armeninrichting te Zwolle

Match: Partial (No exact match found)

Aanmerkingen op de Bedenkingen over de koren wetten van den heere J. Ackersdijck

Match: Partial (No exact match found)

Blyde inkomst van zyn hoogheit in Overyssel.

Match: Partial (No exact match found)

Een woord over de vraag: wat zijn rijpe gronden?

Match: Partial (No exact match found)

Opwekking tot dankbaarheid

Match: Partial (No exact match found)

Eenige brieven van de [...] baronesse douariere Van der Capellen, geb. baronnesse Taats van Amerongen

Match: Partial (No exact match found)

Verhandeling over de daglooners en bedeelden ten platten lande, in het kwartier Salland, provincie Overyssel

Match: Partial (No exact match found)

Het gebed om verlenging des levens : leerrede over 2 Kon. XX: 1-11

Match: Partial (No exact match found)

Belli detestatio. Ofte Oorlogs vervloeckinge.

Match: Partial (No exact match found)

De rustbewaarders

Match: Partial (No exact match found)

Ons leger in beweging

Match: Partial (No exact match found)

Z. Heynsii. vrevgden-gesang ter eeren den overwinnenden helt Fredric Hendric prince van Orangien ..

Match: Partial (No exact match found)

Onze koning, in het jongst vervlogen, gewigtigst jaar zijns levens

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede ter aanprijzing der koepok-inenting

Match: Partial (No exact match found)

Den hemel op aarden; of een korte en klaare beschrijvinge van de waare en stantvastige blydschap.

Match: Partial (No exact match found)

Den hemel op aarden; of Een korte en klaare beschrijvinge van de waare en stantvastige blijdschap.

Match: Partial (No exact match found)

De Zwolsche toren spreekt

Match: Partial (No exact match found)

Bijdrage over de hulpbronnen voor nationale welvaart in den Molukschen Archipel

Match: Partial (No exact match found)

Aan mevrouw H. W. Bähler, geboren Despar, in antwoord op haar dichtstuk: De groote straatweg

Match: Partial (No exact match found)

Der Zwolsche burgerij gewijd, en krijgslied voor het jagerkorps der Leydsche studenten

Match: Partial (No exact match found)

Den hemel op aarden opgeheldert van de nevelen van misverstand, en vooroordeelen.

Match: Partial (No exact match found)

Bijdrage ter instandhouding en bevordering van godsdienstige plegtigheden bij de gemeenten der doopsgezinden

Match: Partial (No exact match found)

Beschouwingen bij de overstrooming op den 4den en 5den februarij 1825, en troostrede aan de noodlijdenden

Match: Partial (No exact match found)

Zur hohen Verbindung S.K.H. des Prinzen Albert von Preussen, mit I.K.H. der Prinzessin Marianne der Niederlande

Match: Partial (No exact match found)

Redevoering ter aanprijzing van het begraven der lijken buiten de steden

Match: Partial (No exact match found)

Het groote onderwijs dat God, door de thans heerschende ziekte, aan het menschdom geeft

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede over Hebreën XII

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede over psalm V. vs 13.

Match: Partial (No exact match found)

Aanmerkingen omtrent de kadastrale operatiën en het reclameren daartegen

Match: Partial (No exact match found)

Uren van godsdienst, ter gelegenheid van de cholera te Zwolle

Match: Partial (No exact match found)

Aan Napoléon, op zijne verraderlijke landing in Frankrijk

Match: Partial (No exact match found)

De inwijding van Apollo's tempel

Match: Partial (No exact match found)

Aanprijzing der edele deugd, de vaderlandsliefde in Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Kerkelijke redevoering ter gelegenheid der godsdienstige viering van het derde eeuwfeest der Kerkhervorming

Match: Partial (No exact match found)

Iets over het groote nut der spaarbanken, voor de minvermogenden

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede ter viering van het derde eeuwfeest der Hervorming

Match: Partial (No exact match found)

Bijdrage ter regeling van het beheer der dijk- en polder-besturen en van de conflicten van attributie

Match: Partial (No exact match found)

De aardkunde van Twenthe

Match: Partial (No exact match found)

Twee dankdagen

Match: Partial (No exact match found)

De winter van 1845-1846

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede over Psalm CXLV:9, 10, gehouden ter gelegenheid van den algemeenen dankdag, den 26 September 1847

Match: Partial (No exact match found)

De conflicten van attributie uit een geschied- en staatkundig oogpunt beschouwd

Match: Partial (No exact match found)

Nadere bijdrage ter regeling van de conflicten van attributie

Match: Partial (No exact match found)

Verhandeling over de wetenschappelijke beoefening van den landbouw

Match: Partial (No exact match found)

Redevoering over het voortbrengend vermogen der provincie Overijssel

Match: Partial (No exact match found)

Zamenspraak |tusschen drie landlieden in Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Bedenkingen omtrent het ontwerp van wet ter opheffing van zes provinciale geregtshoven

Match: Partial (No exact match found)

Een paar woorden, gesproken bij het graf van Jacobus Abraham van Schreven, den 4 Maart 1843

Match: Partial (No exact match found)