Search

Your search for '*:*, filtered on [Collection Subject: History, Date: 1637]' returned 132 results.


Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

De tyrannije ende wreedtheden der Iappanen.

Match: Partial (No exact match found)

Den onvervalschten Italiaenschen vvaer-seggher, dat is een oprechte prognosticatie op't iaer ons Heeren 1637.

Match: Partial (No exact match found)

By den coninck

Match: Partial (No exact match found)

Ootmoedighe reqveste van alle de teghenwoordighe inwoonders der cheur-vorstelijcke Pfaltz.

Match: Partial (No exact match found)

Lettres patentes dv Roy

Match: Partial (No exact match found)

Gisberti Voetii doctoris, &professoris theologiæ academia anti-remonstrantico-libertinica, sev Methodus disputandi adversus remonstrantes.

Match: Partial (No exact match found)

Het iesvitsche mom-aensicht afgetrocken door den gewesene coninck van Vngarijen.

Match: Partial (No exact match found)

Speculum veritatis, dat is: Een spiegel der waerheyt, ofte Antwoordt op twee theologische vraghen.

Match: Partial (No exact match found)

Nieu-iaers pest-spieghel, waer in te sien is de rechtveerdighe pest-straffe Gods.

Match: Partial (No exact match found)

Tooneel van flora.

Match: Partial (No exact match found)

Tooneel van Flora. Vertonende: grondelijcke redens-ondersoekinge, vanden handel der floristen.

Match: Partial (No exact match found)

Tvveede samenspraeck, tusschen Waermondt ende Gaergoedt, zijnde het vervolgh van den op ende ondergangh van Flora.

Match: Partial (No exact match found)

Samen-spraeck, tusschen VVaermondt ende Gaergoedt, nopende de opkomste ende ondergangh van Flora.

Match: Partial (No exact match found)

Troost-brief, |aen alle bedroefde bloemmisten, die treuren over't sterven oft 't overlijden van Flora

Match: Partial (No exact match found)

Register van de prijsen der bloemen, zijnde de derde samen-spraeck, tusschen Gaergoed ende VVaermond.

Match: Partial (No exact match found)

Biggel-tranen, over de schielijcke veranderinge vande vermeynde groote winstcoopmanschap der bloemisten.

Match: Partial (No exact match found)

Een vermaeckelijck proces tusschen fluweele-broeck ende laken-broeck

Match: Partial (No exact match found)

Vrbis Bredae memorabilis expugnatio anno cIɔ.Iɔc.xxxvii

Match: Partial (No exact match found)

Nieuwe Inteyckeninge ende Verhooginghe der Capitalen vande Geoctroyeerde West-Indische Compagnie

Match: Partial (No exact match found)

FRederick Henrick ..

Match: Partial (No exact match found)

Den handel ende wandel van den Stichtsen joncker

Match: Partial (No exact match found)

A trve and briefe relation of the famovs seige of Breda.

Match: Partial (No exact match found)

A true and experimentall discourse, upon the beginning, proceeding, and victorious event of this last siege of Breda

Match: Partial (No exact match found)

Sermon faict au camp devant Breda.

Match: Partial (No exact match found)

L'ordre et l'Estat General du Siege de la ville de Breda

Match: Partial (No exact match found)

Oratio panegyrica, de recepta Breda.

Match: Partial (No exact match found)

Oratie tot lof van sijn hoogheyt, Fredric Henric [...] aengaende de veroveringhe vande gheweldige stadt Breda.

Match: Partial (No exact match found)

Panegyricvs celsissimo Arausionensium principi Frederico Henrico post Bredam expvgnatam.

Match: Partial (No exact match found)