Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Language: Dutch, Place: Franeker]' returned 76 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Verhael van het recht des conincks van Hispanien op de Nederlanden.

Match: Partial (No exact match found)

Discours Fr. Campanellæ van het Nederlant te brengen onder de macht des conincx van Spagnien.

Match: Partial (No exact match found)

Twee brieven van Balthasar Bekker [...] aan Everhardus vander Hooght

Match: Partial (No exact match found)

Balthazar Bekkers en insonderheyd sijner voedsterlingen onkvnde, onbescheidentheyd en dwalingen kort en klaar ontdekt.

Match: Partial (No exact match found)

Uiterste verleegentheid van doctor Balt. Bekker. Duidelijk aangeweesen door wederlegginge van alle sijne aanmerkingen.

Match: Partial (No exact match found)

Ouderlings protest en raed, tegen der cocceanen leere en leven.

Match: Partial (No exact match found)

Lyc-klacht, over den hoogh-welgeboren [...] heere Wilhelm Ludwich, grave tot Nassau.

Match: Partial (No exact match found)

Korte verklaringe van het gelove der algemeene kercke aengaende de geboorte des Soons, ende de tydelicke dood der gelovige.

Match: Partial (No exact match found)

Vrymoedige gedachten over den brief der remonstrantsche broederschap.

Match: Partial (No exact match found)

Vrymoedige gedachten over den brief der remonstrantsche broederschap.

Match: Partial (No exact match found)

Noodige waerschouwinge tegen de valsche beschuldigingen en lasteringen van Johannes Regius [...] in desselfs [...] waerschouwing.

Match: Partial (No exact match found)

Nodige waerschouwinge tegen het oordeel, en meesterschap der reden over de Schriftuyre en goddelijcke waerheden.

Match: Partial (No exact match found)

Antwoorde van Gisbert Wessel Duker [...] op het tweede en smadelijck geschrift van Johannes Regius

Match: Partial (No exact match found)

Antwoorde van Gisbert Wessel Duker [...] op het tweede en smadelijck geschrift van Johannes Regius

Match: Partial (No exact match found)

Antwoord op de vraagen van een republicain.

Match: Partial (No exact match found)

Noodig antwoord van Ev. Wassenbergh [...] aan [...] J.H. van Swinden [...] op den briev aan hem gerigt

Match: Partial (No exact match found)

Verhandeling over de vyfdeels dyken van Vriesland.

Match: Partial (No exact match found)

Typographia, of Betoog dat de boekdrukkunst eene uitvinding der Duitschers is

Match: Partial (No exact match found)

Tractaetien van het ampt der hoogher overheyt in kerckelicke saken.

Match: Partial (No exact match found)

Octroy op de Raedtsbestellinge ende Regeeringhe van de stadt Harlingen ..

Match: Partial (No exact match found)

De Friesche volk-stem, met ophelderende aenteekeningen verrykt. Betreffende het onderscheiden gedrag der vrije Friesen.

Match: Partial (No exact match found)

Middelen ter herstellinge en aanwas der koophandel in [...] Frieslandt.

Match: Partial (No exact match found)

Politycq discovrs. nopende den staet van Frieslandt.

Match: Partial (No exact match found)

Visioen, ofte Vertreckinghe der zinnen ende des gheestes.

Match: Partial (No exact match found)

De leerrede van den hoogleeraar J.A. Lotze, over Romeinen V

Match: Partial (No exact match found)

Bekentenisse D.D. Conradi Vorstii over sommighe voornaemste hooft-pointen der christelijcker religie

Match: Partial (No exact match found)

Leere der waerheyt, van eenighe leerstvcken die door de drijvers der nieuwicheden berispt ende ghelastert worden.

Match: Partial (No exact match found)

De Nederlandsche vlag

Match: Partial (No exact match found)

Tweetal leerredenen naar aanleiding van de Pausselijke Allocutie op den 7de Maart 1853

Match: Partial (No exact match found)

Waakt en werkt

Match: Partial (No exact match found)

God met ons

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede over Psalm XI

Match: Partial (No exact match found)

Laat ons de waarheid in liefde betragten, met het oog op God en den hemel!

Match: Partial (No exact match found)

Aan mijne landgenoten.

Match: Partial (No exact match found)

De maatschappij Tot Nut van 't algemeen, als eene christelijke inrichting

Match: Partial (No exact match found)

Ouderlings protest en raed tegen der Cocceanen leere en leven

Match: Partial (No exact match found)

Barnevelt op de iaght, aenwijsende de gepretendeerde iustitia politica

Match: Partial (No exact match found)

Barnevelt op de iaght, aenwijsende de gepretendeerde iustitia politica

Match: Partial (No exact match found)