Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Language: Dutch, Place: Groningen]' returned 1,171 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Pleitrede van E. Meeter, uitgesproken voor het Provinciale Geregtshof van Groningen, op den 14 october 1840

Match: Partial (No exact match found)

De onverwachte courier

Match: Partial (No exact match found)

[Landgenooten!]

Match: Partial (No exact match found)

Opwekking aan mijne landgenooten

Match: Partial (No exact match found)

Wapenkreet van W. O. Geertsema van Sjallema, vrijwillig cavalerist, aan de Nederlandsche mannen en jongelingen, bij de oproeping der vrijwilligers

Match: Partial (No exact match found)

Aan zijne landgenooten

Match: Partial (No exact match found)

Blijde welkomstgroet aan de gewapende Groningers, bij hunne zegepralende wederkomst van Appingedam en Delfzijl

Match: Partial (No exact match found)

Een nieuw gedicht op de nationale garde van Groningen

Match: Partial (No exact match found)

Bij het vertrek van het Fransch garnizoen uit de vesting Delfzijl

Match: Partial (No exact match found)

Iets over de kerkelijke inzegening van het huwelijk

Match: Partial (No exact match found)

Iets over het Bijbelgenootschap, van de directie van het Drentsche Genootschap aan hare medeingezetenen

Match: Partial (No exact match found)

Tweetal redevoeringen, gehouden in het departement Groningen der Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen

Match: Partial (No exact match found)

Maeghd van Groningen vervattende de oorloog in Nederland in't jaer 1672.

Match: Partial (No exact match found)

Nederlandsch volkslied

Match: Partial (No exact match found)

Philalethes aan Vindex Patriæ, wegens den Brief van een rentenier aan een heer van de regeering. Over het stadhouderlyk bewindt

Match: Partial (No exact match found)

Hemelsche trompet morgenwecker, ofte Comeet met een langebaert erschenen anno 1618. in novembri ende decembri.

Match: Partial (No exact match found)

Inwijding van de nieuwe kerk der Doopsgezinde Gemeente te Mensingaweer, op den 4. van grasmaand 1819

Match: Partial (No exact match found)

Vrijmoedige gedachten over het werkje: De eerste oordeelsdag als aanstaande voorgesteld

Match: Partial (No exact match found)

Het betamelijke en belangrijke der christelijke voorbidding voor den koning, eene leerrede van 1 Timoth. II, 1-3

Match: Partial (No exact match found)

Gedachten over de Maatschappij van Weldadigheid

Match: Partial (No exact match found)

Lijkfeest, ter vereerende nagedachtenis van August von Kotzebue

Match: Partial (No exact match found)

De Christelijke vrijheid, eene uitboezeming van het hart

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede over Hand. IX: vs. 36b en 37a, gehouden na het overlijden van de Koningin der Nederlanden in de Akademiebeurt te Groningen, 22 October 1837

Match: Partial (No exact match found)

Feest-zang bij de eerste verjaring der overwinning van Waterloo

Match: Partial (No exact match found)

De dood van vader Blau

Match: Partial (No exact match found)

Leidraad voor armbesturen, inzonderheid voor diakenen, tot aanwijzing van het gebruik der wetten en besluiten betrekkelijk het armwezen

Match: Partial (No exact match found)

's Konings zes en zestigste verjaardag, godsdienstig gevierd te Zwolle, op den 24sten Augustus 1838

Match: Partial (No exact match found)

Ter gedachtenis van twee onzer medestudenten, C. S. C. van der Muelen en Ph. H. Themmen

Match: Partial (No exact match found)

Hulde aan Hare Keizerlijke Hoogheid, mevrouwe de grootvorstinne Anna Paulowna van Rusland, bij hoogstderzelver komst in de Nederlanden

Match: Partial (No exact match found)

Aan den heer Brachthuizen, op den 11 Mei 1816, te Groningen, uitgesproken in een muzijkaal gezelschap

Match: Partial (No exact match found)

Verhandeling over den eed, vooral met opzigt tot de aanstaande wetgeving

Match: Partial (No exact match found)

Iets aan Vaderland en Koning

Match: Partial (No exact match found)

Hoe de ondervinding ons de bijbelgenootschappen leert beschouwen

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede ter herinnering aan den tiendaagschen veldtogt

Match: Partial (No exact match found)

Wenschen der natie

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede ter aanprijzing van algemeene medewerking aan de uitbreiding des christendoms door middel van het Zendelinggenootschap

Match: Partial (No exact match found)

Gedachtenisviering van de vestiging der Kerkhervorming binnen Groningen in 1594

Match: Partial (No exact match found)

Geloofs belydenisse van den ondergetekenden omtrend het erf- stadhouderschap.

Match: Partial (No exact match found)

Copia eener resolutie van den breeden raad der Stad Groningen

Match: Partial (No exact match found)

Aan het volk van de provincie van Stad en Lande

Match: Partial (No exact match found)

Opmerkingen en wenken betrekkelijk onderwijs en tucht, inzonderheid in de lagere scholen

Match: Partial (No exact match found)

Het Koninklijk Besluit van den 23 Mei 1845, omtrent de toelating van studenten tot de Hoogescholen en de Athenaea

Match: Partial (No exact match found)

De beschouwing over de Nederlandsche marine in 1844

Match: Partial (No exact match found)

De dronkenschap en hare verderfelijke gevolgen

Match: Partial (No exact match found)

Volksvoorschriften om de rotziekte der aardappelen gelijk die in 1845 geheerscht heeft, te behandelen en te genezen

Match: Partial (No exact match found)

Begeerde schae-vergoeding ...

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede over Jeremia VI: 80

Match: Partial (No exact match found)