Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Language: Dutch, Place: Groningen]' returned 1,171 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Pleitrede van E. Meeter, uitgesproken voor het Provinciale Geregtshof van Groningen, op den 14 october 1840

Match: Partial (No exact match found)

De onverwachte courier

Match: Partial (No exact match found)

Hemelsche trompet morgenwecker, ofte Comeet met een langebaert erschenen anno 1618. in novembri ende decembri.

Match: Partial (No exact match found)

Inwijding van de nieuwe kerk der Doopsgezinde Gemeente te Mensingaweer, op den 4. van grasmaand 1819

Match: Partial (No exact match found)

Vrijmoedige gedachten over het werkje: De eerste oordeelsdag als aanstaande voorgesteld

Match: Partial (No exact match found)

Het betamelijke en belangrijke der christelijke voorbidding voor den koning, eene leerrede van 1 Timoth. II, 1-3

Match: Partial (No exact match found)

Gedachten over de Maatschappij van Weldadigheid

Match: Partial (No exact match found)

Lijkfeest, ter vereerende nagedachtenis van August von Kotzebue

Match: Partial (No exact match found)

Leidraad voor armbesturen, inzonderheid voor diakenen, tot aanwijzing van het gebruik der wetten en besluiten, betrekkelijk het armwezen

Match: Partial (No exact match found)

Iets betrekkelijk de bekeering van de inboorlingen op het eiland Java

Match: Partial (No exact match found)

Gezangen bij gelegenheid van het derde eeuwfeest der Kerkhervorming

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede ter gedachtenis van de groote verdiensten der Nederlandsche vaderen, betrekkelijk het werk der Kerkhervorming

Match: Partial (No exact match found)

Stat en Lande in vreugt over de blyde komste van [...] Joh. Wilh. Frizo [...] en [...] Maria Louiza.

Match: Partial (No exact match found)

Gezangen, bij het inwijden van het herstelde orgel in de kerk der Hervormden te Delfzijl, den 30 April 1818

Match: Partial (No exact match found)

D. Snatich aan zijne medeonderwijzers

Match: Partial (No exact match found)

Geloofs-verdediging

Match: Partial (No exact match found)

De sluwe en listige raadslagen van de drie Achitoffels onzer dagen, Engels, Le Roi en Cramer van Baumgarten

Match: Partial (No exact match found)

Proeve van leerredenen, in uitvoerige schetsen, voor het aanstaande jubelfeest der Hervorming, in het jaar 1817

Match: Partial (No exact match found)

Den Portugaelsen donder-slagh, tot ontwakinge van alle trouhertighe Neder-landtsche regenten ende ondersaten.

Match: Partial (No exact match found)

De waardij en het regt gebruik der Hervorming, ter bevordering eener edele denk- en gewetens-vrijheid

Match: Partial (No exact match found)

Wilhelmuslied, voor scholen en huisgezinnen

Match: Partial (No exact match found)

De kersvloed van 1717, in gesprekken ter herinnering van dien verschrikkelijken watersnood, voor 1817

Match: Partial (No exact match found)

De Christelijke vrijheid, eene uitboezeming van het hart

Match: Partial (No exact match found)