Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Language: Dutch, Place: Harlingen]' returned 45 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Amsterdams burger-recht. Dat is: Een korte beschryvinge van veele privilegien en handvesten.

Match: Partial (No exact match found)

Gewigtig advys over de vraag: moet eene constitutie de Nationale conventie; of een Nationale conventie, de constitutie voorafgaan?

Match: Partial (No exact match found)

Een man van eer, die, op het pad der braven, de kwaade zaak verfoeid, de goede zaak bepleit

Match: Partial (No exact match found)

Wensch aan Harlingen, bij den dood van haren geliefden leeraar J.P. Wernink

Match: Partial (No exact match found)

Delicta majorum inmeritus lues, Romane, donec templa refeceris ædesque labentis Deorum etc

Match: Partial (No exact match found)

O Gij, die met den naam van patriot wilt pralen, Verwagt, verwagt geen hulp uit 's Hemelsch hoge zalen

Match: Partial (No exact match found)

Lof-digt op gedraagen aan den ... poeet Jacob de Fay

Match: Partial (No exact match found)

Kort vertoog over de Friesche havenpagten.

Match: Partial (No exact match found)

Op den algemeenen vrede

Match: Partial (No exact match found)

Vredezang by den aanvang van de negentiende eeuw

Match: Partial (No exact match found)

De onregtvaerdige |proceduren van Louis de XIV.

Match: Partial (No exact match found)

Aan Nederlands erfstadhouder.

Match: Partial (No exact match found)

Het Amsterdamse zeemans-praatje

Match: Partial (No exact match found)

Lierzang, den jongen erfprinse van Oranje en Nassau [...] op z?nen geboortedag [...] toegezongen.

Match: Partial (No exact match found)

Waarschuwinge tegen de geestdrijverij vervat in een brief aan de doopsgezinden in Friesland.

Match: Partial (No exact match found)

Tweetal leerredenen over de hoop des wederziens na den dood

Match: Partial (No exact match found)

Historiesch |verhaal van het geene voorgevallen is, tusschen [...] Onno Zwier van Haren [...] en zyn [...] dogters, derzelver mannen en famielie.

Match: Partial (No exact match found)

Verhandeling over de quotae der Zeven Vereenigde Provincien.

Match: Partial (No exact match found)

Op den gruwzaemen stormwind, in loumaend des jaers 1735.

Match: Partial (No exact match found)

Vredes-drangh, ofte Accuraet ende leersaem discours aengaende de dispuyten ende onlusten in de kercke tot Utrecht.

Match: Partial (No exact match found)

Twee missiven van den heere luytenant admirael van Wassenaer, geschreven uyt het schip d'Eendracht

Match: Partial (No exact match found)