Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Language: Dutch, Place: Hoorn]' returned 93 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Bemoedigende aanspraak aan het vaderland, in den tegenwoordige toestand.

Match: Partial (No exact match found)

Gewenste en blyde inkomste van sijne majesteyt Willem de III. [...] in 'sGraavenhage.

Match: Partial (No exact match found)

Afscheidsgroet aan Dr. H.P. Timmers Verhoeven, bij Z.W.E.W. vertrek van Hoorn naar 's-Gravenhage (31 Julij 1837)

Match: Partial (No exact match found)

De gebannen duyvel weder in-geroepen, ofte Het vonnis van doctor Bekker [...] in revisie gebragt.

Match: Partial (No exact match found)

Weemoedstonen, ter verjaring van H.K.H. Mevrouwe Princesse Albert van Pruissen, den 9 Mei 1838

Match: Partial (No exact match found)

Aenmerckinghen |op seeckere vraghe [...] van D. Caspar Streso

Match: Partial (No exact match found)

Provisioneel vertoogh vande groote onbescheydenheyt ghepleeght by Rippertum Sixti.

Match: Partial (No exact match found)

Biggel-tranen, over de schielijcke veranderinge vande vermeynde groote winstcoopmanschap der bloemisten.

Match: Partial (No exact match found)

De christelijke vaderlandsliefde

Match: Partial (No exact match found)

Ghebedt, eens Jesuyts priester tot Aken ghenaemt Aramprapes

Match: Partial (No exact match found)

Hartroerende, stigtelyke bespiegeling, behelzende de Memorie door den ridder Yorke [...] overgeleverd.

Match: Partial (No exact match found)

Hartroerende, stigtelyke bespiegeling, behelzende de Memorie door den ridder Yorke [...] overgeleverd.

Match: Partial (No exact match found)

Het nut der Vaderlandsche Maatschappye van Redery en Koophandel, opgerecht te Hoorn.

Match: Partial (No exact match found)

De Bekkeriaansche dooling op eene geheel nieuwe wyze, dat is, proefondervindelyk, wederlegd.

Match: Partial (No exact match found)

De Bekkeriaansche dooling op eene geheel nieuwe wyze, dat is, proefondervindelyk, wederlegd

Match: Partial (No exact match found)

Afgedwongen waaragtig verhaal, van de geresene onlusten. Onder de meeste der kerkenraden in de luthersche gemeente tot Hoorn.

Match: Partial (No exact match found)

Sommige Hoornsche veerscheeps discoursen.

Match: Partial (No exact match found)

Onder verbetering.

Match: Partial (No exact match found)

Hartroerende, stgitelyke[!] bespiegeling, behelzende de Memorie door den ridder Yorke [...] overgeleverd.

Match: Partial (No exact match found)

Ontwerp ter proeve ter opregtinge eener Vaderlandsche Maatschappy van Reedery en Koophandel.

Match: Partial (No exact match found)

Brieven van Constantia Paulina Dortsma [...] geschreeven aan haare nigt Scriblera van Utrecht.

Match: Partial (No exact match found)

De vryheid, aan den raad en de burgery der stad Vlissingen.

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak en gedicht aan [...] Willem den Vyfden.

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak en gedicht aan [...] Willem den Vyfden.

Match: Partial (No exact match found)

Zedenzang, aan de menschenliefde, by het verbranden des Amsteldamschen schouwburgs.

Match: Partial (No exact match found)

Sommighe buer-praetgens, van de resolutie der ed. heeren Staten van Hollandt ende West-vrieslandt.

Match: Partial (No exact match found)

Cort ende bondich verhael van de arminiaensche factie, ende hare schadelijke vruchten.

Match: Partial (No exact match found)

Bespreck, ofte onder-handelinge ghehouden over eenige huydensdaechsche kerckelijcke verschillen.

Match: Partial (No exact match found)