Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Language: Dutch, Date: 1661]' returned 107 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Galli-cantus oft d'eerste voor-looper des Gallicinii oft haane-kraeys.

Match: Partial (No exact match found)

Bisschops soldaet, ende Munsterschen borger

Match: Partial (No exact match found)

Placcaet van Carolus de II. koningh van Engelant, Schotlant en Yrlant, Aengaende den haring-vanghst. Onderaan

Match: Partial (No exact match found)

De particulariteyten vande saken tusschen Engelandt ende Hollandt voorgevallen, tusschen den koninck ende den heer van Beverweert, in een secrete t'samensprekinge.

Match: Partial (No exact match found)

De particulariteyten vande tweede conferentie, tusschen de konincklijcke Engelsche ende d'extraordinare Nederlantsche ambassadeurs.

Match: Partial (No exact match found)

Twee memorien van de heere Downing [...]. Overgegeven aen de heeren Staten Generael den 3. ende 8. augusti 1661

Match: Partial (No exact match found)

Aenspraeck van de heere George Downing [...] gedaen in de vergaderingh van de heeren Staten Generael [...] den 18 junii 1661.

Match: Partial (No exact match found)

Den gantschen staet vande gesteltenis vande Engelsche en Hollandtsche tractaten.

Match: Partial (No exact match found)

Toestant |vande saecken ende vande geunieerde intresten van Denemarcken

Match: Partial (No exact match found)

Memorie, van syn excellentie den heere grave van Miranda &c. extra-ordinaris ambassadeur van [...] Portugael, aen de [...] Staten Generael [...]. Overghelevert [...] op den 25. maert, 1661

Match: Partial (No exact match found)

Vervolgh-brief aen den koopman t'Enckhuysen, vande naerdere verrechtinge vande Nederlantsche ambassade.

Match: Partial (No exact match found)

Memoriael van de reys van Sixtus Petri Arnoldinus [...] uyt Friesland na Engeland

Match: Partial (No exact match found)

Extract uyt de notulen vande [...] Staten van Zeelandt

Match: Partial (No exact match found)

Edinburg den 26. January 1661. DE staten van 't Parlament ...

Match: Partial (No exact match found)

Edingburgh 16 January 1661. jaren. De Staten van het Parlement ...

Match: Partial (No exact match found)

De kackhielen |des drommels alias Galge-liedt s'Cromwels

Match: Partial (No exact match found)

Fransman en een Luycker-Wael

Match: Partial (No exact match found)

Uitrechts |onbescheid. Of Femmetjes en Betjes Meniste kerkgeschil

Match: Partial (No exact match found)

Af-scheyt-predicatie [...] gedaen inde vergaderinge der remonstranten, binnen Alckmaer.

Match: Partial (No exact match found)

Groot wonderwerck des Heeren van Loths wyf.

Match: Partial (No exact match found)

Zedigh, en grondigh bericht over het gebruyck der genaemde geestelijcke goederen [...] in den gestichte van Utrecht.

Match: Partial (No exact match found)

Geschende onnoselheyt te rechte gebracht, of Verdedinghe der kercke van Utrecht.

Match: Partial (No exact match found)

Traanen over de doodt van haer koninglyke hoogheidt mevrouw Maria Stuart.

Match: Partial (No exact match found)

Advys- |Raets van Staten, aengaende de cassatie van de landt-militie

Match: Partial (No exact match found)

'tBedreyghde Neder-landt, ofte bedenckingen over het verschrickelijck hemels-licht en vuur, over Utrecht.

Match: Partial (No exact match found)