Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: Dutch language and literature - Poetry]' returned 88 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

De Leydsche weezen aan de burgerij: op den eersten van louwmaand des jaars MDCCLXXXII.

Match: Partial (No exact match found)

Negotianum satyricum, of de quinta essentia van den toeback.

Match: Partial (No exact match found)

Spiegel der goede-vrouwen.

Match: Partial (No exact match found)

Bespiegeling, dichtstuk; by den aanvang van het jaar 1788.

Match: Partial (No exact match found)

Zeekrygh tusschen de Staaten der vrye Neederlanden, en het Parlement van Engelandt.

Match: Partial (No exact match found)

Het gevoelen van de leden van het gezelschap: de vijf V.V.V.V.V. Vriendenzang.

Match: Partial (No exact match found)

Der poëten vegtschool bestaende in diversche paepsche rijmen, en hare antwoorden.

Match: Partial (No exact match found)

Aen |den eedelen Cocceaanschen docter

Match: Partial (No exact match found)

Litania, van Johan Lamsweerdt

Match: Partial (No exact match found)

Past u geld; loon na werken

Match: Partial (No exact match found)

Rechzinnig |oordeel over de twee bordeels-deunen.

Match: Partial (No exact match found)

Koeckoecx naar sang

Match: Partial (No exact match found)

Strijck |op den bruy een sesjen

Match: Partial (No exact match found)

Het schilt der verdructer ghemoederen. Dat is, Een voorschrift, hoe sich een yder mensche in teghenspoet, draghen sal.

Match: Partial (No exact match found)

Het schilt der verdructer ghemoederen. Dat is: Een voorschrift, hoe sich een yder mensche in teghenspoet, draghen sal.

Match: Partial (No exact match found)

Godt de wraeck. Ofte: Troost der Schriftvre in teghenheyt.

Match: Partial (No exact match found)

De broederlycke eendracht, ofte Lof des vredes.

Match: Partial (No exact match found)

Den yver tot Godts vvet. Poëtisch vvtbreyding over den psalm cxix.

Match: Partial (No exact match found)

Ghewillighe patientie. Ofte Lydens remedie.

Match: Partial (No exact match found)

Victoria victis. Dat is, Den waren zeghen Gods, ofte lydens nutticheyt.

Match: Partial (No exact match found)

Victoria victis, dat is, Den waren segen Gods, ende lijdens nutticheyt.

Match: Partial (No exact match found)

Punt-digten.

Match: Partial (No exact match found)

Zedeprent der phariseeuwen, of Korte navolginge van't dry-en-twintigste hooftdeel van des H: Mattheus evangelium.

Match: Partial (No exact match found)

Ter gelegenheid van het verbond, tusschen Frankrijk en de Nederlanden.

Match: Partial (No exact match found)

Des spoockende schims wel-kom, ofte De toe-dragende gunst van den ouden ontlevenden landt-besorger.

Match: Partial (No exact match found)

'tPalleys der Amstel-goden.

Match: Partial (No exact match found)

Remedie voor de pest.

Match: Partial (No exact match found)

Des spoockende schims wel-kom, ofte De toe-dragende gunst van den ouden ontlevenden landt-besorger.

Match: Partial (No exact match found)

Vaderlandsche gedichten.

Match: Partial (No exact match found)

Op het treurspel van Eneas en Turnus, door den heere Lukas Rotgans in dicht gebragt.

Match: Partial (No exact match found)

Godt vvonderlick, machtich, goedt. Poëtische vvtbreidinge over eenighe psalmen Davids.

Match: Partial (No exact match found)

May-geschenck aende remonstransche ghemeynten.

Match: Partial (No exact match found)

Het gedult, |de waterbel, en den vergeten borger. Gedicht voor den oprechten patriot.

Match: Partial (No exact match found)

Lierzang op het tweede eeuwgetijde van de Utrechtsche Unie.

Match: Partial (No exact match found)

Luister der dankbaerheid, ten gevalle van de arme weezen der stad Leyden, derzelver burgerije toegewijd.

Match: Partial (No exact match found)

Afscheidsgroet aan het genootschap Veniam pro laude

Match: Partial (No exact match found)

Blijde inkomste van koninginne Christina Maria Alexandra te Rome.

Match: Partial (No exact match found)

De Parnas aen de Belt.

Match: Partial (No exact match found)

Slotzang der leerreden van ds. Adrianus van Assendelft, op den feestdag van Leidens ontzet

Match: Partial (No exact match found)

Nieuwejaerswensch van Leydens weezen.

Match: Partial (No exact match found)

Dankoffer ter nagedachtenisse aen het tweede eeuwgetijde der Leydsche hoogeschoole.

Match: Partial (No exact match found)

'tGroote visch-net.

Match: Partial (No exact match found)

Rampen van het vredejaer.

Match: Partial (No exact match found)

Bekentenisse, |ende verscheydinghe van Madonna Castillia, tot Antvverpen. Anno 1577. 23 augusto

Match: Partial (No exact match found)