Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Netherlands) - History (Great Britain and Ireland) - Period documents, Language: Dutch]' returned 233 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aanspraak aan myne landgenooten

Match: Partial (No exact match found)

Trouloosheyt |der Engelsche, van eenige jaren herwaerts aengewesen.

Match: Partial (No exact match found)

Trouloosheyt |der Engelsche, van eenige jaren herwaerts aengewesen.

Match: Partial (No exact match found)

Trouloosheyt |der Engelsche, van eenige jaren herwaerts aengewesen.

Match: Partial (No exact match found)

Engelands interest, ofte tegenwoordich waerachtigh belangh.

Match: Partial (No exact match found)

Hollants |heyl, in haar eenigheit met Engeland gelegen

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak van een' Overysselschen landman aan alle brave Nederlanderen

Match: Partial (No exact match found)

Seegereeden voor de aller doorluchtichste kooning van Groot Britanjen [...] Willem van Oranjen.

Match: Partial (No exact match found)

Reeden over de seer voorspoedige togt na Brittannien.

Match: Partial (No exact match found)

Brief vanden admirael Tromp aenden admirael Blaeck

Match: Partial (No exact match found)

Onzydige overwegingen over den oorlog tusschen Groot-Brittannien en de Vereenigde Provincien van Nederland.

Match: Partial (No exact match found)

Consideratien, over de teghenwoordighe vrede-handelinghe; tusschen Engelandt en Neerlandt.

Match: Partial (No exact match found)

Apologia voor de heer Adriaen Paeuw

Match: Partial (No exact match found)

De duyvelsche valscheyt van Cromwel

Match: Partial (No exact match found)

De zee is de Helena waerom de Enghelse den onrechtveerdighen oorloch de Vereenichde Nederlantse Provintien aendoen.

Match: Partial (No exact match found)

Onderzoek van Groot-Brittanniens gedrag, ten opzigte van Holland.

Match: Partial (No exact match found)

Stop-naald, om Batavus de antwoorder, en diergelyke beulingen, me[!] te prikken. Gezonden aan [...] J.T. La F***.

Match: Partial (No exact match found)

Missive aen een heer der regeringe [...] over het tegenwoordig tydsgewrigt.

Match: Partial (No exact match found)

Het gedrag der Engelschen, omtrent den staet der Vereenigde Nederlanden, in den voorgaenden en tegenwoordigen oorlog.

Match: Partial (No exact match found)

't Laatste-olisel van den koopman te R. met de uitvaard van deszelfs twé gee

Match: Partial (No exact match found)

Consideratien over den twéden en derden brief van een koopman te R. wegens de questie belangende 't secours aan Grootbrittanje.

Match: Partial (No exact match found)

Altemaal |of niet met al.

Match: Partial (No exact match found)

[Brief aan de Staten Generaal over de samenzwering tegen Willem III].

Match: Partial (No exact match found)

Discours noopende den tegenwoordigen tijdt

Match: Partial (No exact match found)

[Twee brieven van Cornelis de Witt vanaf de vloot bij Solebay, van 8 juni 1672]

Match: Partial (No exact match found)

Hartroerende, stigtelyke bespiegeling, behelzende de Memorie door den ridder Yorke [...] overgeleverd.

Match: Partial (No exact match found)

Aanmerkingen op de zeldzaame Memorie, van de ridder Yorke [...] den 10 nov: 1780. aan haar hoog moogende overgegeven.

Match: Partial (No exact match found)

Hartroerende, stigtelyke bespiegeling, behelzende de Memorie door den ridder Yorke [...] overgeleverd.

Match: Partial (No exact match found)

Brief van een heer te Utrecht, aan zynen vriend te Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Het manifest van George III [...] in een waar daglicht gesteld, en met staatkundige aanmerkingen verrykt.

Match: Partial (No exact match found)

Extract uyt een brief geschreven uit 'sGravenhage den 27. october 1688

Match: Partial (No exact match found)