Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Netherlands) - Period documents]' returned 3,038 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Vertoogh vande heere van Neder-horst, jeghens het tegen-bericht van de heeren van Matenes ende Heem-stede

Match: Partial (No exact match found)

Vertooch van de heere van Neder-horst, jeghens het teghen-bericht van de heeren van Matenes ende Heem-stede

Match: Partial (No exact match found)

Vertooch van de heere van Neder-horst, jeghens het teghen-bericht van de heeren van Matenes ende Heem-stede

Match: Partial (No exact match found)

De eerste rede, |door Demosthenes gedaan tot die van Athene, toepasselijk op den tegenwoordigen tijd en staatszaaken

Match: Partial (No exact match found)

Copie vant Klaer vertoogh.

Match: Partial (No exact match found)

Copie vant Klaer vertoogh.

Match: Partial (No exact match found)

Korte aen-merckinghe op het ootmoedigh vertooch ende versoeck der remonstrantsche predikanten.

Match: Partial (No exact match found)

Het boeren parlement, of De Henry-Quatre societeit. Beredeneerende [...] de tegenwoordige gesteltenis van ons lieve vaderland.

Match: Partial (No exact match found)

Getrouwe en hoogstnodige waarschouwing aan Neerlands volk

Match: Partial (No exact match found)

Vreugde-reden op de krooning-dag van hare majesteiten Willem en Maria tot koning en koningin van Engeland.

Match: Partial (No exact match found)

'sGraavenhaage zegevierende; op den dag der krooning van haare majesteyten, Willem en Marie.

Match: Partial (No exact match found)

'sGraavenhaage zegevierende; op den dag der krooning van haare majesteyten, Willem en Marie.

Match: Partial (No exact match found)

Goede tijdinge van Munster

Match: Partial (No exact match found)

Bundel van bewysstukken, dienende tot bestraffing der logentaal van den heer C.L. van Beyma.

Match: Partial (No exact match found)

Eenige |aanmerkinge en weerklanken, op de verjaars-zangen, aan vader Hooft

Match: Partial (No exact match found)

Verdediging van den lieutenant Nicolaas Koelberg tegens de hem ten onrechte aangedane beschuldigingen

Match: Partial (No exact match found)

Redenen by den edelen heere van Nederhorst [...] gesonden aende [...] Staten van Uytrecht

Match: Partial (No exact match found)

Redenen by den edelen heere van Nederhorst [...] gesonden aende [...] Staten van Vtrecht

Match: Partial (No exact match found)

'tHaeghsche |discours, belanghende de groote verradery

Match: Partial (No exact match found)

Verdediging van den baron van Heeckeren van Suideras. Tegen de zoogenaamde Apologie van den baron van Loë

Match: Partial (No exact match found)

Schiedamsche gedenkstukken; betreffende de jaaren 1780 tot 1790

Match: Partial (No exact match found)

Antwoord aan den heere C.L. van Beyma, op deszelfs in november 1789. uitgegeeven stukje, getijteld: Remarques, etc.

Match: Partial (No exact match found)

Missive van mr. Nicolaes Muys van Holy, advocaet, aen den heer mr. Willem Fabritius

Match: Partial (No exact match found)

Historiesch verhaal van de omwending, in Holland.

Match: Partial (No exact match found)

Historiesch verhaal van de omwending, in Holland.

Match: Partial (No exact match found)

Eenige svvare beschuldinge rechtmatigh tegen de prins van Orange ingebracht.

Match: Partial (No exact match found)

Waar-agtig relaas, van de overkomst van zijn majesteyt William de Derde.

Match: Partial (No exact match found)

Dies natalis celsissimi principis Guiljelmi Henrici [...] celebratus Hagæ Comitis 14. novembris 1676.

Match: Partial (No exact match found)

Memorien van den Franschen ambassadeur, grave de St. Priest, raakende het voorgevallene by zyn hôtel, en met deszelfs jager

Match: Partial (No exact match found)

Tyding van Utrecht, den 10 mey 1787

Match: Partial (No exact match found)

Tweede tyding uit Utrecht. den 10 mey. 1787. met de lyst van het veroverde

Match: Partial (No exact match found)

Nadere tyding uit Utrecht, den 11 mey, 1787

Match: Partial (No exact match found)

Brief van een heer uit Vianen aan de vaderlandsche societeit, inhoudende een echt verhaal van het geen om en by Utrecht is voorgevallen.

Match: Partial (No exact match found)