Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Netherlands) - Period documents - Poetry, Place: Leiden]' returned 67 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Berkelius Reip. redditus

Match: Partial (No exact match found)

Aen de Leydsche burgers, op den 3den october.

Match: Partial (No exact match found)

De eerstelingen, der Katwyksche haring-visschery aan den dierbaeren prins Willem de Vyfde [...]. In het heuglyk jaar [...] 1787 [...] gulhartig aangeboden.

Match: Partial (No exact match found)

Hollands dankbaarheyd; op den dank-dagh, den 13en van herfstmaand, 1651.

Match: Partial (No exact match found)

Phalaecium in calumniatorem nominis Batavi anonymum, auctorem detestandi carminis, quod inscripsit Vervolg op De oranjeboomen.

Match: Partial (No exact match found)

Aan mijne brave landslieden, na het mislukte oproer van den 3. april 1784.

Match: Partial (No exact match found)

De vrijheid aan Nederlands gewaapende burgeren, en in't bijzonder aan het exercitiegenootschap.

Match: Partial (No exact match found)

Zang der vrije Batavieren

Match: Partial (No exact match found)

Aen Nederland: bij het houden van den algemeenen dank- vast- en bededag, op den XXVIIsten van grasmaend MDCCLXXXV.

Match: Partial (No exact match found)

Bemoediging aan Nederland, bij den aanvang van het jaar MDCCLXXXV.

Match: Partial (No exact match found)

Aan den wel-edelen gestrengen heer mr. P. J. Marcus [...] oud-schepen der stad Leyden bij deszelfs beëdiging als hoofd-schout.

Match: Partial (No exact match found)

Bellona vluchtende voor de algemeene vreede.

Match: Partial (No exact match found)

Oratie tot lof van sijn hoogheyt, Fredric Henric [...] aengaende de veroveringhe vande gheweldige stadt Breda.

Match: Partial (No exact match found)

Panegyricvs celsissimo Arausionensium principi Frederico Henrico post Bredam expvgnatam.

Match: Partial (No exact match found)

Heilwensch van Leidens lutersche weezen. Bij den aanvang van [...] MDCCXCV.

Match: Partial (No exact match found)

Lierzang, ter eere van [...] Hendrik Hoofd Danielsz. burgemeester van Amsterdam.

Match: Partial (No exact match found)

Prima bono patriae cura cuique suae

Match: Partial (No exact match found)

Aan den berugten heer Illiberius Chaucus. Den orateur cum sociis

Match: Partial (No exact match found)

Cunae Arausiacae. Sive Genethliakon Gulielmo Frederico [...] Gulielmi Quinti [...] filio.

Match: Partial (No exact match found)

Feest-zang ter gedachtenisse van Leydens beleg en ontzet.

Match: Partial (No exact match found)

Lofgalmen, op het twee hondert jaarig jubel-feest van Hollands wydvermaarde hoogeschool.

Match: Partial (No exact match found)

Leyden in vreugd, op het tweede eeuwfeest van 'slands hooge schoole.

Match: Partial (No exact match found)

Eeuwzang ter tweehonderdjaerige gedachtenisse van Leidens beleg en ontzet.

Match: Partial (No exact match found)

Feestzang op het tweede eeuwgetijde van Leydens beleg en verlossinge.

Match: Partial (No exact match found)

Het verheerlijkt Leyden, bij het tweede eeuwgetijde van deszelfs heuchlijk ontzet.

Match: Partial (No exact match found)

Vaderlandsche wensch aen den welëdelen heer Joost van Poot, bij deszelfs verkiezing tot raed in de vroedschap der stad Leyden.

Match: Partial (No exact match found)

Divae Hygeiae votum pro salute principis Auriacae

Match: Partial (No exact match found)

Oratio academica ad celsissimum [...] Arausionis et Nassaviæ principem Wilhelmum Quintum.

Match: Partial (No exact match found)

Carmen congratulatorium ad serenissimum [...] Gulielmum V. [...] cum paulo post majorennitatem suam solemni pompa Leidam introiturus esset.

Match: Partial (No exact match found)