Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Netherlands) - Period documents - Poetry, Date: 1787]' returned 50 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Snerpende hekelroede, van Eenen echten vrank en vryen Batavier, op de schurfte vereelte lendenen der lasterende [...] logen-courantiers en volkberoerders van Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Vrije gedachten over den toestand [...] mijns verdrukten vaderland.

Match: Partial (No exact match found)

De welberaaden stap voor't vaderland, gedaan door de stad Haarlem, op den 30 january 1787.

Match: Partial (No exact match found)

Aan mijnen medeburger

Match: Partial (No exact match found)

Wijsheid, de zuil der vrijheid, in vier zangen.

Match: Partial (No exact match found)

Aandacht over myn vaderland

Match: Partial (No exact match found)

Aan myne hervormde medeburgers te Zegwaard en Zoetermeer, by de inwyding van hunne nieuwe kerk.

Match: Partial (No exact match found)

Afscheid aan Amersfoort.

Match: Partial (No exact match found)

De hoop des lands. Den 24. van oogstmaand 1787.

Match: Partial (No exact match found)

Den zeevenden van oogstmaand. MDCC.LXXXVII.

Match: Partial (No exact match found)

Den vierentwintigsten van oogstmaand. MDCC.LXXXVII.

Match: Partial (No exact match found)

Heilwensch |aan haare koninglyke hoogheid Frederica Sophia Wilhelmina, prinsesse van Oranje en Nassau

Match: Partial (No exact match found)

Ode. A son altesse royale, madame la princesse d'Orange et de Nassau

Match: Partial (No exact match found)

Op de gelukkige herstelling der zaaken in Nederland, in september 1787.

Match: Partial (No exact match found)

De oude constitutie herstelt

Match: Partial (No exact match found)

De eerstelingen, der Katwyksche haring-visschery aan den dierbaeren prins Willem de Vyfde [...]. In het heuglyk jaar [...] 1787 [...] gulhartig aangeboden.

Match: Partial (No exact match found)

Gelukwensching aan zyne doorluchtige hoogheid Willem den Vden [...] in alle zyne hooge waardigheden, herstelt.

Match: Partial (No exact match found)

t'Heelal voor Willem de Vyfde

Match: Partial (No exact match found)

Vrije gedagten, uitgeboezemd tot lof en eer van [...] Willem de Vyfde.

Match: Partial (No exact match found)

Heilwensch aan zijne doorlugtige hoogheid Willem de Vyfde.

Match: Partial (No exact match found)

De achtste maart, MDCCLXXXVII.

Match: Partial (No exact match found)

Op de geboortedag van [...] Willem de V.

Match: Partial (No exact match found)

De achtste maart, MDCCLXXXVII.

Match: Partial (No exact match found)

Dicht-offer, aan zyne doorluchtigste hoogheid Willem den Geduldigen. Op den 8ste maart, 1787.

Match: Partial (No exact match found)

De edelmoedigheid de hoofddeugd van eenen vorst. In vier zangen.

Match: Partial (No exact match found)

Mijne overdenking; bij gelegenheid van het declaratoir, in de Delfsche kourant, van den 13 van herfstmaand, 1787.

Match: Partial (No exact match found)

Voor de Amstelaren en mijne stadgenooten, bij hunne zegeprael, op den 21en en 23en van april, 1787.

Match: Partial (No exact match found)

Aan Amstels braave burgerij, op den 21sten april [...] 1787

Match: Partial (No exact match found)

Ode aan Amstels burgerij. Uitgesproken, na de plechtige voorstelling van [...] A. Valentijn, als kapitein der burger-compagnie.

Match: Partial (No exact match found)

De juichende Haagsche kerkbruid, aan haaren hemelbruidegom, den [...] heere Daniel Albert Reguleth [...] toegewijd.

Match: Partial (No exact match found)

Aan den wel-edelen groot achtbaaren heere Henrik Hooft Danielsz. wegens den 26 february 1787.

Match: Partial (No exact match found)

By het lyk van [...] Cornelis Govert Visscher [...] in den slag [...] te Jutphaes [...] gesneuveld.

Match: Partial (No exact match found)

Aan de Amsteldamsche burgers. Op den zesentwintigsten february. MDCCLXXXVII.

Match: Partial (No exact match found)

[Patriottische gedichten]

Match: Partial (No exact match found)