Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Netherlands) - Period documents - Poetry]' returned 1,202 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Genethliacum sive carmen natalitium augustissimo regi Guilelmo III.

Match: Partial (No exact match found)

De dienst aan't vaderland.

Match: Partial (No exact match found)

Schakeeringe van eenige vaerzen, by plechtige gelegenheden, in den heetsten tyd der jongste beroertens, en meerendeels in [...] 1786.

Match: Partial (No exact match found)

Aen de Leydsche burgers, op den 3den october.

Match: Partial (No exact match found)

Eenvouwige |raad

Match: Partial (No exact match found)

Lierzang ter gelegenheid, van de vijf-en-twintig jaarige regeering van zijne doorluchtigste hoogheid Willem de Vyfde.

Match: Partial (No exact match found)

De doorluchtige daaden, van den capitein A. de Bruyn, opgeheldert in eene voortreffelyke lof-zang.

Match: Partial (No exact match found)

Den VIII maart MDCCXCI. Neerlandsch en Oranje's denk-dag. Lier-zang.

Match: Partial (No exact match found)

De achtste maart MDCCLXXXX.

Match: Partial (No exact match found)

Gedachten op het leezen van de Haagsche Courant

Match: Partial (No exact match found)

Algemeyne ghebedt, ghedaen in 'sGraven-hage op saterdach den ix. aug. 1653.

Match: Partial (No exact match found)

Beschouwing van den staat van Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Aan een dwingeland

Match: Partial (No exact match found)

Dichtmaatig iets over de vrijheid van mijn vaderland.

Match: Partial (No exact match found)

De liefde tot het vaderland

Match: Partial (No exact match found)

A sa majestes[!] le roi de Prusse.

Match: Partial (No exact match found)

Oratie of reden tot lof van het doorluchtige huis van Orangien.

Match: Partial (No exact match found)

Aan myne hervormde medeburgers te Zegwaard en Zoetermeer, by de inwyding van hunne nieuwe kerk.

Match: Partial (No exact match found)

Afscheid aan Amersfoort.

Match: Partial (No exact match found)

Blyde inkomst van zyn hoogheit in Overyssel.

Match: Partial (No exact match found)

Gedachtenis van wylen den weledelen, gestrengen en wijdtberoemden heere, mijn heere Michaël de Ruiter.

Match: Partial (No exact match found)

Zege-sang over het Sas van Gent, gestelt inde macht van sijnne hoogheydt [...] Fredrick Hendrick van Nassou.

Match: Partial (No exact match found)

Zege-sang over het Sas van Gent, gestelt inde macht van sijnne hoogheydt [...] Fredrick Hendrick van Nassou.

Match: Partial (No exact match found)

Epigrammata in Sassam Gandavensem, à celsissimo Auriaco principe Frederico Henrico Nassovio [...] expugnatam.

Match: Partial (No exact match found)

Laetissima die adventus celsissimi [...] principis Guilielmi V. [...] Leidæ ad d. IV. octobr.

Match: Partial (No exact match found)

Amsterdam alleen in't spits voor de vryheyt

Match: Partial (No exact match found)

Amsteldam |verlost, den 10 october, 1787. Gedenk-zang.

Match: Partial (No exact match found)

Waare |vryheid, gelykheid, broederschap, of de dood

Match: Partial (No exact match found)

Haanen gevecht |te Scheeveningen, op den 22 augustus. 1788

Match: Partial (No exact match found)

De tijd, bij de gezegende verjaaringe van [...] Willem den Geduldigen, den 8sten maart 1788.

Match: Partial (No exact match found)

Kaspar de Coligni aan Willem Fredrik.

Match: Partial (No exact match found)

Bespiegelende gedachten op den 8sten van lentemaand MDCCLXXXVIII.

Match: Partial (No exact match found)

De achtste maart MDCCLXXXVIII.

Match: Partial (No exact match found)

Blydschaps-zang op de luisterryke veertigste verjaring van [...] Willem den Vyfden.

Match: Partial (No exact match found)

Lierzang, op den eersten verjaardag van Willem den Vijfden [...] na hoogst deszelfs en Nederlands heuchelijke verlossing.

Match: Partial (No exact match found)

Aan mijne landgenooten, bij gelegenheid der heugchelijke verjaaringe, van [...] den heere prince van Oranje.

Match: Partial (No exact match found)

Lierzang ter geboorte verjaaring van [...] Willem de Vyfde.

Match: Partial (No exact match found)

Der beeren- |klagt, een droom

Match: Partial (No exact match found)

Paean Apollinis, quod in honorem festi natalis [...] Gulielmi Quinti [...] sacrat, N.J. David Jugovits

Match: Partial (No exact match found)

Aan't vaderland zyn ze opgedragen!

Match: Partial (No exact match found)

Ode a son altesse serenissimie Guillaume Ve. [...]. Sur les troubles de la République.

Match: Partial (No exact match found)

Celsissimo atqve serenissimo Aravsionis [...] principi, Gvlielmo V. carmen.

Match: Partial (No exact match found)

Versamelinge van eenige gedigten, toepasselyk op deesen tegenswoordigen tyd.

Match: Partial (No exact match found)

De hoop des lands. Den 24. van oogstmaand 1787.

Match: Partial (No exact match found)

Den vierentwintigsten van oogstmaand. MDCC.LXXXVII.

Match: Partial (No exact match found)

Den zeevenden van oogstmaand. MDCC.LXXXVII.

Match: Partial (No exact match found)

Ode. A son altesse royale, madame la princesse d'Orange et de Nassau

Match: Partial (No exact match found)

Heilwensch |aan haare koninglyke hoogheid Frederica Sophia Wilhelmina, prinsesse van Oranje en Nassau

Match: Partial (No exact match found)

Op de gelukkige herstelling der zaaken in Nederland, in september 1787.

Match: Partial (No exact match found)

De oude constitutie herstelt

Match: Partial (No exact match found)

De eerstelingen, der Katwyksche haring-visschery aan den dierbaeren prins Willem de Vyfde [...]. In het heuglyk jaar [...] 1787 [...] gulhartig aangeboden.

Match: Partial (No exact match found)

Gelukwensching aan zyne doorluchtige hoogheid Willem den Vden [...] in alle zyne hooge waardigheden, herstelt.

Match: Partial (No exact match found)

t'Heelal voor Willem de Vyfde

Match: Partial (No exact match found)

Vrije gedagten, uitgeboezemd tot lof en eer van [...] Willem de Vyfde.

Match: Partial (No exact match found)

Heilwensch aan zijne doorlugtige hoogheid Willem de Vyfde.

Match: Partial (No exact match found)

De achtste maart, MDCCLXXXVII.

Match: Partial (No exact match found)

Op de geboortedag van [...] Willem de V.

Match: Partial (No exact match found)

De achtste maart, MDCCLXXXVII.

Match: Partial (No exact match found)

Dicht-offer, aan zyne doorluchtigste hoogheid Willem den Geduldigen. Op den 8ste maart, 1787.

Match: Partial (No exact match found)

De edelmoedigheid de hoofddeugd van eenen vorst. In vier zangen.

Match: Partial (No exact match found)