Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Netherlands) - Period documents - Theology (practical)]' returned 319 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Waerachtich verhael; van den staet der gereformeerde kercke [...] binnen Utrecht.

Match: Partial (No exact match found)

Brief wegens den oorsprongk en de gevoelens der zoo genaemde ernstigen

Match: Partial (No exact match found)

De Hofstediaensche |spotgeest, in't verbeterhuis.

Match: Partial (No exact match found)

Eenvoudig en waarachtig verhaal, aangaande de zaak van ds. Tyken en den ouden diacon dk. Brouwer.

Match: Partial (No exact match found)

Apologie der tweede brief van syn hoogw. van Sebasten: tegens den bedrieger des volks.

Match: Partial (No exact match found)

Tweede brief van den aertsbisschop van Sebaste aan de katholyke ingesetenen van het Vereenigde Nederland.

Match: Partial (No exact match found)

[Brief van apostolisch vicaris Gerardus Potcamp aan de katholieke priesters in Nederland, gedagtekend 14-12-1705

Match: Partial (No exact match found)

Verder onderregting over het rust-stoorende formulier tegen Jansenius

Match: Partial (No exact match found)

Diotrephes, dat is, De geest en daaden van Theodorus de Kock.

Match: Partial (No exact match found)

Duyts antwoord op sekeren Latynsen brief van Adriaen van Wyck [...] aen den autheur van [...] Diotrephes.

Match: Partial (No exact match found)

Bemerkingen over het decreet der roomsche inquisitie tegen den aartsbisschop van Sebaste.

Match: Partial (No exact match found)

Sesde zendbrief van T. Witzenburg aan P.N. du Toict [...] hem uitdagende om zijn beschuldings-punten tegens T.W. opgegeven, goed te maken

Match: Partial (No exact match found)

Brief door den aertsbisschop van Sebaste geschreven aen de katholyke ingezetenen van het Vereenigde Nederland.

Match: Partial (No exact match found)

Brief aan pater

Match: Partial (No exact match found)

Brief, aan pater

Match: Partial (No exact match found)

Den handel der donatisten verbeeld, door den handel der jesuiten, omtrent de Hollandse cleregie.

Match: Partial (No exact match found)

Droevig beklag van de evangelische weduwe Lucæ 18. Ofte Nadere en klaere onderregting, wegens het regt in de saek van Jansenius.

Match: Partial (No exact match found)

Zedelyke vrage voorgesteld aen een yverigen jesuitaris tot Utrecht.

Match: Partial (No exact match found)

Protest van de rooms-catholyke clergie [...] van Zuijt-Holland [...] tegen het [...] Troost-schrift voor de rooms-catholyken.

Match: Partial (No exact match found)

[Brief over de geschillen in de lutherse kerk te Amsterdam].

Match: Partial (No exact match found)

Derden brief aan de eerweerdige kerckenraad van 'sGravenhage.

Match: Partial (No exact match found)

Brief aen de E: eerwaerde kerkenraad van 'sGravenhage.

Match: Partial (No exact match found)

Tweede brief aen de E: eerweerde kerkenraad van 'sGravenhage.

Match: Partial (No exact match found)

Declaratoir.

Match: Partial (No exact match found)

Corrosiif. Teghens de in-etende pest-kole van't pausdom. ofte Grondigh ondersoeck, of het wel geoorloft is de paepsche superstitien te dulden.

Match: Partial (No exact match found)

Enige vragen aan de misnoegden in de Nederduitsche gereformeerde gemeente van Amsterdam.

Match: Partial (No exact match found)

Dankoffer aan de Nederduitsche gereformeerde gemeente te Amsterdam, wegens hare buitengewone mildadigheid den armen bewezen.

Match: Partial (No exact match found)

Verdedig-schrift |voor Jacobus de Vos, tegens sommige jesuiten

Match: Partial (No exact match found)

Berigt betrekkelijk eene memorie van den predikant Joh: Wilh: Bussingh.

Match: Partial (No exact match found)

Vraage van het euangelium, in eene missive voorgesteld aan den beroepen leeraar, H. van Hasselt, tot de gemeente van Amsteldam.

Match: Partial (No exact match found)

Brief aan den wel eerw. [...] heere Ewaldus Kist [...]. Betreklijk zijne [...] aanmerkingen tegen [...] Floh.

Match: Partial (No exact match found)