Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Netherlands) - Poetry - Period documents]' returned 98 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Fabel van den gestraften ezel

Match: Partial (No exact match found)

Carmen votivum celsissimis principibus Joanni Gulielmo Frisoni [...] et Mariæ Loisæ.

Match: Partial (No exact match found)

Aan den lasteraar van mr. Johan Luzac, thans rector magnificus van Hollands hooge schoole, te Leyden.

Match: Partial (No exact match found)

Fabvla |moralis de necessitate perseverantiæ in cavsa pvblicæ salvtis

Match: Partial (No exact match found)

Latijnsche aen-spraeck van mr. Hvgo de Groot aen de kist in de welcke sijne E. uyt de ghevanckenisse is ghedraghen.

Match: Partial (No exact match found)

Bellum Salicvm trimestre Provinciarum fœderatarū anni 1597.

Match: Partial (No exact match found)

Latijnsche aen-spraeck van mr. Hvgo de Groot aen de kist in de welcke sijne E. uyt de ghevanckenisse is ghedraghen.

Match: Partial (No exact match found)

Burghard van Seenum ontsenuwt, en de brief van Richardus Scheffers [...] tegen mr. Nicolaas Muys van Holy, advt. verdeedigd.

Match: Partial (No exact match found)

Erkentenis op d'erkentenis van den heer G. Goris

Match: Partial (No exact match found)

Danksegging |op de danksegging van de heer G. Goris

Match: Partial (No exact match found)

De lof van den here Gerard Goris, voornaam arts en poe

Match: Partial (No exact match found)

Doots bazuyn

Match: Partial (No exact match found)

Graf-schrift voor Jacob Zuylen, van Nieuw-velt

Match: Partial (No exact match found)

Neerlands rouklagten, uitgegalmd door digters deser eeuwe, op de dood van [...] Maria, koninginne van Groot Britannie.

Match: Partial (No exact match found)

Epicedium in sepulturam celsissimi Henrici Casimiri.

Match: Partial (No exact match found)

Accens plaintifs sur le mausolée de [...] madame la princesse gouvernante.

Match: Partial (No exact match found)

Weergalooze byzonderheid van het eeuwgetyde der hooge schoole te Utrecht.

Match: Partial (No exact match found)

Op den gruwzaemen stormwind, in loumaend des jaers 1735.

Match: Partial (No exact match found)

Godts dreigendt oordeel over Nederlandt. Aan deszelfs inwoonders ter verootmoediging voorgestelt.

Match: Partial (No exact match found)

Keurgedicht op de keurstehouderschap van [...] J. Mauritius, prince van Nassau.

Match: Partial (No exact match found)

Stok in't hondert, op't burgerlyk verzoek.

Match: Partial (No exact match found)

Ad illvstrissimos et potentissimos Foederatae Belgicae Ordines de ecclesiae facie epos.

Match: Partial (No exact match found)

Het tweede lutherse jubel-feest.

Match: Partial (No exact match found)

De twee ontmaskerde kampvegters, tegen Hoseas Stigtenius, ontwapend.

Match: Partial (No exact match found)

Antwoort op de soo genaemde vrede-basuyn, van Jakob Pietersz. vande Coog./ (By Pieter Apostool)

Match: Partial (No exact match found)

Op de verheffing van [...] Wilhelm Karel Hendrik Friso [...]. Tot stadhouder.

Match: Partial (No exact match found)

In laudem reuerendissimi in Christo patris [...] Philippi de Burgundia episcopi Traiectini [...] panegiricon.

Match: Partial (No exact match found)

Breidel voor den drift tot oproer; aan de ingezeetenen van Maassluis.

Match: Partial (No exact match found)

Icones

Match: Partial (No exact match found)

Krancken-troost voor Israel in Holland.

Match: Partial (No exact match found)

Zegen en geluck-wenschinge, aan [...] George, koning van Groot-Brittanje.

Match: Partial (No exact match found)

Floriaan en Silvia, herderszang, op het teekenen der vreede binnen Vtrecht, den 11 april, 1713.

Match: Partial (No exact match found)

Lof-bazuin uitgeblazen over de weêrgaloze [...] puiks-puik-poe

Match: Partial (No exact match found)

Eerspoor, aan den inwoonderen der vrye Nederlanden.

Match: Partial (No exact match found)

Aan de handhavers der vreede, tegens den algemeenen tromslager des oorlogs

Match: Partial (No exact match found)

Aanhangsel, behorende tot de vier deelen, van de uitmuntende gedigten [...]. Aan de Groot-Brittannische natie.

Match: Partial (No exact match found)

Eeuwtriomf ter vierde inwydings-feest van Leidens hooge-schoole.

Match: Partial (No exact match found)

Aan den dichter, onder de zinspreuk Pro patria &libertate

Match: Partial (No exact match found)

Kallistratus

Match: Partial (No exact match found)

Kallistratus

Match: Partial (No exact match found)

Mey-crans. |Van verscheyden cruyden, over de meer als treffelijcke veroveringhe der stadt 'sHertogen-bos.

Match: Partial (No exact match found)

Ecloga ad Wilhelmum Carolum Henricum Frisonem principem Auriacum cum Annam Britanniarum regis F. [...] domum duceret.

Match: Partial (No exact match found)

Eere-kroon op het hoog-doorluchtig huwelyk van syne hoogheid Willem Karel Hendrik Friso [...] met haare koninglyke hoogheid Anna.

Match: Partial (No exact match found)

Inwying van den christen tempel t'Amsterdam.

Match: Partial (No exact match found)

Een nieuw lied van de Goesse heeren, hoe sy in twist tegen malkanderen ben gekomen.

Match: Partial (No exact match found)

Claegh-gedicht, over den doot vanden alder-doorluchtighsten prince van Orangien, Mavrits van Nassov.

Match: Partial (No exact match found)

Begroetenis aen den doorluchtighsten en hooghgeboren vorst Frederick Henrick.

Match: Partial (No exact match found)

Carmen in nuptiale sacrum, a [...] Gulielmo Quinto, et regia coniuge renovatum.

Match: Partial (No exact match found)

Krygslied |der Bataven

Match: Partial (No exact match found)

Den scheldnaam van Kees, door de patriotten tot een' eernaam aangenomen

Match: Partial (No exact match found)

Uytvaert der Vereenichde Nederlanden, gehouden over sijne doorluchtige hoogheyd Frederic Henric.

Match: Partial (No exact match found)

Lessus in funere serenissimi [...] Gulielmi IV.

Match: Partial (No exact match found)

Zegen- ende geluck-wenschinge gedaen aen [...] Wilhelm Henrik, Prince van Orangien.

Match: Partial (No exact match found)

Vervolg op de Groninger raarekiek. Waarin men veel illustre personnagen, heeren van Stad en Lande, koome te kyk

Match: Partial (No exact match found)

Het Amsterdamse zeemans-praatje

Match: Partial (No exact match found)

Ter nagedachtenis van den vader des vaderlands

Match: Partial (No exact match found)