Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Amsterdam, Date: 1618]' returned 47 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Onse vader: dat is, Verklaringhe hoe God de Vader des Heeren Iesu Christi onse vader mede is, ende wy zyne lieve kinderen zijn.

Match: Partial (No exact match found)

De groote practica oft Prognosticatie, op het iaer [...] M.VIc. XVIII.

Match: Partial (No exact match found)

Tractaet van de ghenade Gods.

Match: Partial (No exact match found)

Een kleene heldere ende klaere spieghel der theologie.

Match: Partial (No exact match found)

Den arminiaenschen |dreck-waghen gheheel naer het leven afghebeelt

Match: Partial (No exact match found)

s'Princen |van Oraigniens incomste tot Haerlem

Match: Partial (No exact match found)

Belydenisse |van Ledenberch, so tot Utrecht als inden Hage

Match: Partial (No exact match found)

Verkiesinghe |des magistraets ter Govde, met der zelver namen

Match: Partial (No exact match found)

Oratie, ghedaen vande eerweerdighe bisschop Georgio Landavensi. In de vergaderinghe van de [...] Staten Generael [...] den 5. novembris. anno 1618

Match: Partial (No exact match found)

Placcaet.

Match: Partial (No exact match found)

Aflesinghe tot Schoonhoven den 22. december

Match: Partial (No exact match found)

Iovrnal ofte beschryvinghe van de wonderlicke reyse, ghedaen door Willem Cornelisz Schouten van Hoorn, inde iaren 1615. 1616. en 1617

Match: Partial (No exact match found)

Querela patriae: dat is, Klachte des vaderlants over de teghenwoordighe swaricheden.

Match: Partial (No exact match found)

Geessel om uyt te dryven den arminiaenschen quel-gheest.

Match: Partial (No exact match found)

Apologie de Fabrice de La Bassecovrt, a l'encontre de deux libelles diffamatoires, l'un intitulé Le tableau, l'autre. La verification

Match: Partial (No exact match found)

Derde klachte der kercken, teghens den heylloosen kerf-stock der remonstranten.

Match: Partial (No exact match found)

Derde clachte der kercke, teghens den heylloosen kerf-stock der remonstranten.

Match: Partial (No exact match found)