Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Middelburg]' returned 614 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Geschende onnoselheyt te rechte gebracht, of Verdedinghe der kercke van Utrecht.

Match: Partial (No exact match found)

De tweede Amsterdamsche buuren-kout: handelende van verscheide aanmerkens-weerdige zaken.

Match: Partial (No exact match found)

Tractaet |van elucidatie of nader verklaringe van't tractaet van Elbingh

Match: Partial (No exact match found)

Missive aan een heer in Zeeland, over de militaire jurisdictie binnen die provintie

Match: Partial (No exact match found)

De kerk van Nederland ter gelegenheid van de verbetering der psalmberijminge tot heilige blijdschap [...] opgewekt.

Match: Partial (No exact match found)

't Zweert |van de Utrechtsche predikanten

Match: Partial (No exact match found)

Prognosticatie van acht iaren, namelick van den iaere M.D.Lxxxj. tot datmen schrijven sal M.D.Lxxxviij.

Match: Partial (No exact match found)

Beantwoordinge des koninckx van Polen, aengaende de rechtveerdicheyt vande Sweetsche wapenen.

Match: Partial (No exact match found)

Oordeel van vrede: of Ouderlinghs advijs, aengaende het tegen-spreken van't gene by eenige genoemt wordt Cocceianerie.

Match: Partial (No exact match found)

Optoght der Batavieren voor de vryheyt des vaderlandts.

Match: Partial (No exact match found)

De jonge practisyn ontmaskerd

Match: Partial (No exact match found)

Vertoog over de ongerymdheid van het samenstel onzer hedendaagsche regtsgeleerdheid en praktyk,

Match: Partial (No exact match found)

D'affairen |van geheel christen-ryck. Vanden jaere 1655

Match: Partial (No exact match found)

Brief van een Zeeuw [...] betreffende de navigatie op Essequebo

Match: Partial (No exact match found)

Kort Relaes der ongerustigheyt binnen Dergoes In Zeelandt

Match: Partial (No exact match found)

Zeedige beschouwing van den teegenswoordigen toestand der republicq.

Match: Partial (No exact match found)

Doleantie. by d'heer Benjamin van de Steene [...] over't plunderen van sijn huys, ende goederen.

Match: Partial (No exact match found)

Philomater[!] ofte Christelicke tsamensprekinghe, van't recht der kercken in kerckelicke saken.

Match: Partial (No exact match found)

Philometor, ofte Christelijcke 'tsamen-sprekinghe, van't recht der kercke in kerckelijcke saken.

Match: Partial (No exact match found)

Philometor ofte Christelicke tsamensprekinghe, van't recht der kercke in kerckelicke saken.

Match: Partial (No exact match found)

Het ampt der kerckendienaren: midtsgaders de authoriteyt, ende opsicht, die een hooghe christelicke overheydt daer over toecompt.

Match: Partial (No exact match found)

Collatio scripto inter sex ecclesiastas Delphis Batavorum vicesimâ sexta &septima februarij anni 1613.

Match: Partial (No exact match found)

Drie gedichten tot lof van [...] Willem van Haren; grietman op het Bildt

Match: Partial (No exact match found)

De vryheid op den troon gezet door de [...] schepenen der stad Amsteldam, den 20sten van herftmaand[!] 1743.

Match: Partial (No exact match found)

De vryheid op den troon gezet door de [...] schepenen der stad Amsteldam, den 20sten van herftmaand[!] 1743.

Match: Partial (No exact match found)

Spaensche tryvmphe. Over de begintselen haerder victory.

Match: Partial (No exact match found)

Oratio panegyrica, serenissimo nec non potentissimo principi [...] Georgio Ludovico [...]. Cum [...] purpuram Britannicam [...] suscepisset.

Match: Partial (No exact match found)

Journael, ofte dagh-register, over de reyse, gedaen door [...] M.A. de Ruyter, in de West-Indies.

Match: Partial (No exact match found)

Spiegel voor de jevcht, daer in oude en ionghe konnen sien de wreede tyrannyen [...] ghepleeght in meest alle de deelen vande wereldt.

Match: Partial (No exact match found)

Neerlands interest, tot vrede der kercke, en wegh-neminge van alle opkomende misverstanden in de selve.

Match: Partial (No exact match found)

Neerlands Interest, Tot Vrede der Kercke, en wegh-neminge van alle opkomende misverstanden in de selve.

Match: Partial (No exact match found)

Gemeenzame gesprekken over de nieuwe maten en gewigten

Match: Partial (No exact match found)

Vervolg van het boere schuitpraatje gehouden tusschen Lou, Maerten en Aagt

Match: Partial (No exact match found)

Boere schuit-praatje, |gehouden tusschen Lou, Maarten en Aagt

Match: Partial (No exact match found)

Traduction d'une lettre Angloise, ecrite de la Haye le 4. novembre 1718.

Match: Partial (No exact match found)

Missive van de heer C. van Beuningen [...] aengaende de deferenten tusschen Enghelandt ende de Vereenighde Nederlandtsche Provintien

Match: Partial (No exact match found)

Mars, Venus

Match: Partial (No exact match found)

Mars, Venus

Match: Partial (No exact match found)