Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Nijmegen]' returned 120 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Beschouwingen over ons defensie-stelsel, ...

Match: Partial (No exact match found)

Burger-lied

Match: Partial (No exact match found)

Burger-lied

Match: Partial (No exact match found)

Iets over het lager onderwijs

Match: Partial (No exact match found)

Toespraak aan zijne geloofsgenooten, leeraren, opzieners en leden der Nederduitsche Hervormde kerk

Match: Partial (No exact match found)

Afgheworpen particuliere onderrichtinghe vanden Admirante aen den edelen ende dapperen Willem Rodewitz.

Match: Partial (No exact match found)

Notificatie. Van de Staten des nymeegschen quartiers. (28 jan. 1707)

Match: Partial (No exact match found)

Uitboezeming op den verjaardag van Z.M. Koning Willem II

Match: Partial (No exact match found)

Recueil, of korte remonstantie[!] van de proceduren [...] gehouden [...] met domus. Johannes ter Kinder predikant te Arnhem.

Match: Partial (No exact match found)

Lettre d'un observateur impartial, sur les troubles actuels de la Hollande

Match: Partial (No exact match found)

Piêces authentiques relatives a la negociation confiée a monsieur le comte de Goertz, ministre d'etat de sa majesté, le roi de Prusse. Et a monsieur de Rayneval, conseiller d'etat de sa majesté très chretienne.

Match: Partial (No exact match found)

Declaratoir.

Match: Partial (No exact match found)

De heldendood van J. C. J. van Speyk

Match: Partial (No exact match found)

De heldendood van J. C. J. van Speyk

Match: Partial (No exact match found)

Tweetal leerredenen naar aanleiding van den verwoestenden watersnood, welke zoo vele dorpen en plaatsen getroffen heeft

Match: Partial (No exact match found)

Nieuwe tijdinghe, ende handelinghe, vanden duyvel, ende den paus

Match: Partial (No exact match found)

Koops conditien |van de heerlyckheden Vuyren, Dalem en Marienweerth

Match: Partial (No exact match found)

Naukeurig en egt berigt, van al het voorgevallene tusschen Werner von Alvensleben [...] en Frans Jacob van de Wall

Match: Partial (No exact match found)

Advies over de bij het ontwerp van grondwetsherziening voorgestelde vrijheid van onderwijs

Match: Partial (No exact match found)

Wenken, aangaande Nederland's Oost-Indische bezittingen, het cultuur- en monopolie-stelsel

Match: Partial (No exact match found)

Hollants vree-tonneel of Bly-eynt speel [...]. Gherijmt over den beslooten vreed tot Munster.

Match: Partial (No exact match found)

Memorie voor den gesworen roeydrager der stadt Nymegen

Match: Partial (No exact match found)

Raadgevingen en wenken omtrent de ware strekking der Vrijmetselarij, ...

Match: Partial (No exact match found)

Publicatie. Borgermeesteren, schepenen ... van Nymegen

Match: Partial (No exact match found)

Publicatie.

Match: Partial (No exact match found)

[Protest tegen het plakkaat der Staten Generaal van 10-05-1704, waarb? de daalders van N?megen worden 'gebillioneert'.

Match: Partial (No exact match found)

Ratione officii

Match: Partial (No exact match found)

Redevoering over de vaderlandsliefde

Match: Partial (No exact match found)

Notificatie. Die Gedeputeerde Staten des Nymeeghsen Quartiers enz

Match: Partial (No exact match found)

Toespraak aan mijne gemeente, op den laatsten avond van het jaar 1830

Match: Partial (No exact match found)

Hoe Nederland te verdedigen is

Match: Partial (No exact match found)

Adviesen, door den Heer Minister van Oorlog gevraagd aan een 'oud' soldaat, over eenige punten, rakende 's lands verdedigings-stelsel

Match: Partial (No exact match found)

Lierzang, op den eersten verjaardag van Willem den Vijfden [...] na hoogst deszelfs en Nederlands heuchelijke verlossing.

Match: Partial (No exact match found)

Heilwensch |aan haare koninglyke hoogheid Frederica Sophia Wilhelmina, prinsesse van Oranje en Nassau

Match: Partial (No exact match found)

Nader declaratoir.

Match: Partial (No exact match found)

De stadhouder aan den raad en het volk, in een aanspraak

Match: Partial (No exact match found)

Dank-offer aan den God van Nederland, voor de onverwachte verlossing van het juk der Fransche dwingelandij, door de vereenigde bondgenooten

Match: Partial (No exact match found)

Declaratoir van mr. J. Cornets de Groot: houdende de redenen van zyn vertrek [...] uit de stad Rotterdam

Match: Partial (No exact match found)

De behandeling van den Aziatischen braakloop in de ziekenhuizen te Berlijn

Match: Partial (No exact match found)

Algemeene nuttige toelichting en raadgeving betreffende de cholera

Match: Partial (No exact match found)

De luitenant generaal baron Krayenhoff, voor het Hoog Militair Geregtshof beschreven en vrijgesproken

Match: Partial (No exact match found)

Hulde aan de nagedachtenis van jonkheer Dirk Rijnhard Johan van Lynden, burgemeester der stad Nymegen

Match: Partial (No exact match found)

Niev veldt-gheschrey, van Roomen. Tot bestorminghe der ghereformeerden.

Match: Partial (No exact match found)

Iets aan Neêrlands ingezetenen, over het houden der bedestonden

Match: Partial (No exact match found)

Fest-Lieder zur kirchlichen Jubelfeyer der Reformation, am 2. November 1817 zu Nimwegen

Match: Partial (No exact match found)

Aen de ed. mog. heeren Staten des furstendoms Gelre en graefschaps Zutphen.

Match: Partial (No exact match found)

Blyde Overkomst van William De III. Koningh van Groot Brittanje

Match: Partial (No exact match found)