Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Rotterdam]' returned 1,570 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

De Veeartsenij-school

Match: Partial (No exact match found)

De suikerwet aan de scheikunde getoetst

Match: Partial (No exact match found)

Vrijheid, gelijkheid, broederschap

Match: Partial (No exact match found)

Tweede deel van het Waerachtigh verhael van het gepasseerde te Rotterdam.

Match: Partial (No exact match found)

Copye van een missive vyt Londen [...]. Aen bvrgermeesteren en raadt der stad Embden.

Match: Partial (No exact match found)

Sekere |brief inhoudende een kort verhael van sommige god-vruchtige propoosten die [...] Iohannes Vtenbogaert, in sijn uyterste gesproken heeft

Match: Partial (No exact match found)

Waare |vryheid, gelykheid, broederschap, of de dood

Match: Partial (No exact match found)

Blydschaps-zang op de luisterryke veertigste verjaring van [...] Willem den Vyfden.

Match: Partial (No exact match found)

'sLands pylaren vastgemaakt; enz. enz. of Kerkreden, over psalm LXXV. 4.

Match: Partial (No exact match found)

Leerreden, op den algemeenen dank- vast- en bededag [...] gehouden wegens de gelukkige omwenteling van zaken in de Vereenigde Nederlanden.

Match: Partial (No exact match found)

Aan de nijdt

Match: Partial (No exact match found)

Schrijvens uyt Zeelandt, den xxxen Mey 1644

Match: Partial (No exact match found)

Schryvens |van consideratie vyt Londen.

Match: Partial (No exact match found)

De vermeerdering van Java's bevolking, beschouwd als de grootste bron van rijkdom voor Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Oost-Indische mysteriën

Match: Partial (No exact match found)

Opmerkingen omtrent het Ontwerp van wet tot regeling van het muntstelsel van Nederlandsch Indië

Match: Partial (No exact match found)

Open brief aan den heer Mr. J.R. Thorbecke

Match: Partial (No exact match found)

De Hollander zoo als 'er velen zijn

Match: Partial (No exact match found)

Kenau-Hasselaeriana, of Aansporing der mannen van den landstorm en de landmilitie

Match: Partial (No exact match found)

Belydenis van een Prinsman

Match: Partial (No exact match found)

Belydenis van een Laodicener, (of Onverschilligen)

Match: Partial (No exact match found)

Belydenis van een dispoot, (of Eigenwilligen)

Match: Partial (No exact match found)

De edelmoedigheid de hoofddeugd van eenen vorst. In vier zangen.

Match: Partial (No exact match found)

November MDCCCXIII

Match: Partial (No exact match found)

Oud Nederlands heugelijk herleven, of Dichtmatige schets der aanleiding tot 's lands tegenwoordige hereeniging en harer voordeelen

Match: Partial (No exact match found)

Aan de Nederlanders

Match: Partial (No exact match found)

Herinneringen bij gelegenheid van Nederlands verlossing uit de Fransche onderdrukking

Match: Partial (No exact match found)

Den vrolijken |democryt, lacchende[!] met 'swerelds ydelheden

Match: Partial (No exact match found)

De afkoop van het gradeerwerk te Katwijk

Match: Partial (No exact match found)

Een nieuwe bijbel naast den ouden

Match: Partial (No exact match found)

Iets over het noodzakelijke van goede badinrigtingen voor alle standen der maatschappij

Match: Partial (No exact match found)

Het doofstommen-onderwijs

Match: Partial (No exact match found)

Reys-discours, op het verschijnen van de comeet-sterre.

Match: Partial (No exact match found)

Den grooten Rotterdammer in zijn geboorte-stad herstelt.

Match: Partial (No exact match found)

Tweede deel of vervolg van de philosopheerende boer. In welk de geheyme gevoelens der quaakers [...] ontdekt worden.

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak aan de gemeente van Rotterdam, ter voorbereidinge tot het avond-gebed. Op den 23 september 1787.

Match: Partial (No exact match found)

Lijk-rouw der Maas-stroom op de treurige onfangkennis van het lijk des grooten zee-voogds Michaël de Ruijter

Match: Partial (No exact match found)

Een tijdwoord voor evangelische christenen

Match: Partial (No exact match found)

Rome's overwinnaar

Match: Partial (No exact match found)

Antwoord van B. Fremery, aen den heer R. Voute; op deszelfs zoogenaemd Antwoord

Match: Partial (No exact match found)

Antwoord aan den Heer C. Broere, R.C. priester en hoogleeraar aan het seminarie te Warmond

Match: Partial (No exact match found)

Missive uyt Londen, Van den 29 April 1689

Match: Partial (No exact match found)

De zaak met Z.H. Paus Pius IX, verduidelijkt

Match: Partial (No exact match found)

Les bucoliques travesties

Match: Partial (No exact match found)

De eischen des tijds aan het Protestantismus

Match: Partial (No exact match found)

à Chassé

Match: Partial (No exact match found)

De terugkomst van de bezetting der citadel in 't Vaderland

Match: Partial (No exact match found)

Albertus Everts

Match: Partial (No exact match found)

Chassé voor Vlissingen (in Junij 1833)

Match: Partial (No exact match found)

Aan Chassé en zijn krijgsmakkers, bij hun terugkomst in 't vaderland

Match: Partial (No exact match found)

De val der Citadel van Antwerpen, in December 1832

Match: Partial (No exact match found)

Den Fall der Citadelle von Antwerpen

Match: Partial (No exact match found)

Niederlands Bettag am 2ten December 1832

Match: Partial (No exact match found)

The day of general prayer in the Netherlands

Match: Partial (No exact match found)

La Prière du Roi et du peuple

Match: Partial (No exact match found)

Missive Van Londen Van den 8 en 11 February Niewe Stijl 1689

Match: Partial (No exact match found)