Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Rotterdam]' returned 1,570 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

De overlevering aangaande den rok zonder naad, in de Domkerk te Trier, onderzocht

Match: Partial (No exact match found)

Nog een woord over de zoogenaamde Groninger school

Match: Partial (No exact match found)

Een acte, tot vermeerderinge van de shepen[!], ende encourageringe van de navigatie van dese natie.

Match: Partial (No exact match found)

Redevoering over de stoffelijke wereld : een middel tot hoogere ontwikkeling

Match: Partial (No exact match found)

Heylzamen raad tot christelyke vrede.

Match: Partial (No exact match found)

De derde bedestonde, den 31. july 1782 gehouden.

Match: Partial (No exact match found)

De zaligheid, die den Christen bij het sterven wacht : leerrede over Openb. XIV: 13

Match: Partial (No exact match found)

December 1848

Match: Partial (No exact match found)

Het Godsdienstig onderwijs in de lagere scholen, beschouwd in zijne noodzakelijkheid, grenzen, gang en middelen

Match: Partial (No exact match found)

Bedreigd, maar veilig

Match: Partial (No exact match found)

Nader verklaringe eeniger zaken in zijne redeneringe over d'algemeene kerk, tegen de overweginge van J. Oudaan Franz.

Match: Partial (No exact match found)

Apologia modesta &christiana I.B.M.Z. Dat is, Zedige en christelijke verantwoordinge.

Match: Partial (No exact match found)

Krvcke. Voor den swacken broeder Jacob Cralingen, predicant tot Woerden.

Match: Partial (No exact match found)

Argvmentatien oft bewijs-redenen op de afghekorte tien daghen.

Match: Partial (No exact match found)

Spiegel der tweedragt in het vaderlandt.

Match: Partial (No exact match found)

Spiegel der tweedragt in het vaderlandt.

Match: Partial (No exact match found)

Spiegel der tweedragt in het vaderlandt.

Match: Partial (No exact match found)

Warachtich |verhael van de doot ende sterven des konincx van Spaignien.

Match: Partial (No exact match found)

De waere iever der jesuiten in de Verenigde Nederlanden ontmaskert, en aen des selfs regenten ten toon gesteld.

Match: Partial (No exact match found)

Robbert Grosseteste wenscht aen den paus Innocent den IV. heil en zaligheit

Match: Partial (No exact match found)

Discovrs ende beschryvinge van het groot eylandt Canaria, ende Gomera.

Match: Partial (No exact match found)

Discovrs ende beschrijvinge van het groot eylandt Canaria, ende Gomera.

Match: Partial (No exact match found)

Het oude en ware middel om de vloot spoedig te bemannen: en den roem der Engelsche wapenen [...] te herstellen.

Match: Partial (No exact match found)

Op de gouden kop geschonken door 's lants staten aen ... Kornelis de Wit

Match: Partial (No exact match found)

Dankpredikatie uitgesprooken voor de koninginne en beide de Huizen des Parlements [...] den 31 van december 1706.

Match: Partial (No exact match found)

Een spongie tot verlichtinghe vanden donckeren spiegel van Petrus Wassenburgh.

Match: Partial (No exact match found)

Spieghel ende sonderlinghe exempel van christelijcke verdrachzaemheydt, tusschen [...] Iohan Calvin. ende [...] Philip. Melanth.

Match: Partial (No exact match found)

De zaak van den heer Johan George Gleichman tegen den heer Cornelis Johan Gevers Deynoot, beiden te Rotterdam

Match: Partial (No exact match found)

Inwijding der nieuwe leeszaal van het Rotterdamsche departement der Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen, op woensdag den 1sten van wintermaand 1819

Match: Partial (No exact match found)

Merkwaardige brief, geschreven door eenen nakomeling van Abraham, aan eenen van zijne geloofsgenooten

Match: Partial (No exact match found)

Merkwaardige brief, geschreven door eenen nakomeling van Abraham, aan eenen van zijne geloofsgenooten

Match: Partial (No exact match found)

Verkiesinghe |des magistraets tot Rotterdam, met der zelver namen

Match: Partial (No exact match found)

Remonstrantie by de zes colloquenten vander remonstranten [...]. Waer in sy haere bedenckinghen openen over het houden der synoden.

Match: Partial (No exact match found)

Remonstrantie by de zes colloquenten vander remonstranten [...]. Waer in sy hare bedenckinghen openen over het houden der synoden.

Match: Partial (No exact match found)

Voorbeeld der prinselyke waarheden, voor eenvouwigen, die zich bereiden tot de belydenisse des Orange geloofs.

Match: Partial (No exact match found)

Bescheiden ophelderingen, over een request, geplaatst in de Haagsche Courant no. 3, van den 18den julij 1795.

Match: Partial (No exact match found)

Brief van den predikant J.W. Bussingh, over zijne remotie ... te Gouda, aen J. H. van der Palm, rustend predikant van Maertensdijk

Match: Partial (No exact match found)

Bericht van den predikant C: Kumsius, aangaande zijne remotie [...] te Nieuwerkerk aan d'Yssel

Match: Partial (No exact match found)

Historiale beschrijvinghe der goudtrijcke landen in Chili ende Arauco.

Match: Partial (No exact match found)

Eenige |brieven, over het fonds voor militaire weduwen en weezen

Match: Partial (No exact match found)

Algemeene rouw-klagt in de straaten van Rotterdam over den zeer eerwaarden [...] Wilhelmus à Brakel.

Match: Partial (No exact match found)

Engelse secreten.

Match: Partial (No exact match found)

Apologia pvblica et privata, hoc est, Abstersio calumniarum Adriani Smoutij.

Match: Partial (No exact match found)

Graf-schrift voor Jacob Zuylen, van Nieuw-velt

Match: Partial (No exact match found)

Het leven van Don Jacomo de Columna Alcade van Madrettor

Match: Partial (No exact match found)

Copie graf-schrift. Voor Jacob Zuylen van Nievelt

Match: Partial (No exact match found)