Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Rotterdam]' returned 1,570 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Nader verklaringe eeniger zaken in zijne redeneringe over d'algemeene kerk, tegen de overweginge van J. Oudaan Franz.

Match: Partial (No exact match found)

Apologia modesta &christiana I.B.M.Z. Dat is, Zedige en christelijke verantwoordinge.

Match: Partial (No exact match found)

Antwoord aan den Heer C. Broere, R.C. priester en hoogleeraar aan het seminarie te Warmond

Match: Partial (No exact match found)

Missive uyt Londen, Van den 29 April 1689

Match: Partial (No exact match found)

De zaak met Z.H. Paus Pius IX, verduidelijkt

Match: Partial (No exact match found)

Les bucoliques travesties

Match: Partial (No exact match found)

De eischen des tijds aan het Protestantismus

Match: Partial (No exact match found)

à Chassé

Match: Partial (No exact match found)

De terugkomst van de bezetting der citadel in 't Vaderland

Match: Partial (No exact match found)

Albertus Everts

Match: Partial (No exact match found)

Chassé voor Vlissingen (in Junij 1833)

Match: Partial (No exact match found)

Aan Chassé en zijn krijgsmakkers, bij hun terugkomst in 't vaderland

Match: Partial (No exact match found)

De val der Citadel van Antwerpen, in December 1832

Match: Partial (No exact match found)

Den Fall der Citadelle von Antwerpen

Match: Partial (No exact match found)

Niederlands Bettag am 2ten December 1832

Match: Partial (No exact match found)

The day of general prayer in the Netherlands

Match: Partial (No exact match found)

La Prière du Roi et du peuple

Match: Partial (No exact match found)

Missive Van Londen Van den 8 en 11 February Niewe Stijl 1689

Match: Partial (No exact match found)

Voots ofte Stemmen van 't hoogerhuys, Londen den 19 February. 1688/9

Match: Partial (No exact match found)

Missive Uyt Londen Van den 1 en 4 February 1689

Match: Partial (No exact match found)

Stem van Maria, Dienstmaagd des Heeren, tot Pius, Bisschop van Rome

Match: Partial (No exact match found)

Het crediet-stelsel als oorzaak van de algemeene duurte beschouwd

Match: Partial (No exact match found)

Het vertrouwen op God, het beste behoedmiddel tegen de dreigende cholera

Match: Partial (No exact match found)

De suiker-wet aan het algemeen belang getoetst

Match: Partial (No exact match found)

Lierzang aan mijne landgenooten, in den oorlog van het jaar 1793.

Match: Partial (No exact match found)

Ter verjaring des Konings, 24 Augustus 1833

Match: Partial (No exact match found)

De verjaardag van den prins van Oranje (6 December 1833)

Match: Partial (No exact match found)

24 Augustus 1833

Match: Partial (No exact match found)

24 Augustus 1833

Match: Partial (No exact match found)

Vrankrijks |buitenspoorigheden tot de dood van Lodewyk XVI

Match: Partial (No exact match found)

God, Oranje en 't gunstvolk.

Match: Partial (No exact match found)

Een woord ter behartiging bij de tegenwoordige twisten en verdeeldheden in den Hervormde Kerk van Nederland

Match: Partial (No exact match found)

De gereformeerde Mercurius, of den nieuwen observator

Match: Partial (No exact match found)

Predicatie over de woorden Daniels cap. 2. verss. 44,45.

Match: Partial (No exact match found)

Predicatie over de woorden Daniels cap. 2. verss. 44, 45.

Match: Partial (No exact match found)

Vreugdezang op het herleeven van 'slands glori; ter gelegenheid van het bevechten der victori.

Match: Partial (No exact match found)

Op de overwinning door de Schout by nacht Zoutman ... behaald

Match: Partial (No exact match found)

Naukeurig verhaal van de laatste batailje ter zee, tusschen de Engelse, Hollandse, en Franse vlooten.

Match: Partial (No exact match found)

Slot-zang van de leerreden, op den verjaardag der omwending

Match: Partial (No exact match found)

Gewigtige vraag bij den aanvang van het jaar MDCCLXXXX. zijnde eene leerreden, op den eersten dag des jaars.

Match: Partial (No exact match found)

Voorburghs korte gedenkzuil, wegens de eerste aldaar opgerichte opregte vaderlandsche societeit ten platte lande.

Match: Partial (No exact match found)

Een vliegend blaadje voor de Rotterdamsche kiezers

Match: Partial (No exact match found)

De misbruiken bij de verkiezingen, gestaafd door Mr. H.J. van Buren, aan de waarheid getoetst

Match: Partial (No exact match found)

Misbruiken bij de verkiezingen te Rotterdam

Match: Partial (No exact match found)

Over het stemregt in de Hervormde Kerk

Match: Partial (No exact match found)

Vervolg der vorige apologiën [...] tegen de schryvers der Vaderlandsche bibliotheek.

Match: Partial (No exact match found)

Rotte's kermisvreugd, in het jaar 1834

Match: Partial (No exact match found)

Herinnering en vredezucht

Match: Partial (No exact match found)

Een brief aen de ed. Heer J.C. van Bleyswijk [...] tot antwoord op sijn tractaat, Mose als een God over Aaron.

Match: Partial (No exact match found)

Sententie van mr. Johan Kivit

Match: Partial (No exact match found)