Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1618, Language: Dutch]' returned 317 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Discovrs |vande gerechticheyt ofte rechtvaardicheyt

Match: Partial (No exact match found)

Onse vader: dat is, Verklaringhe hoe God de Vader des Heeren Iesu Christi onse vader mede is, ende wy zyne lieve kinderen zijn.

Match: Partial (No exact match found)

Corte explicatie van borghen, acten van borchtochten, ende transporten van actien.

Match: Partial (No exact match found)

Hemelsche trompet morgenwecker, ofte Comeet met een langebaert erschenen anno 1618. in novembri ende decembri.

Match: Partial (No exact match found)

De groote practica oft Prognosticatie, op het iaer [...] M.VIc. XVIII.

Match: Partial (No exact match found)

Tractaet van de ghenade Gods.

Match: Partial (No exact match found)

Een spongie tot verlichtinghe vanden donckeren spiegel van Petrus Wassenburgh.

Match: Partial (No exact match found)

Spieghel ende sonderlinghe exempel van christelijcke verdrachzaemheydt, tusschen [...] Iohan Calvin. ende [...] Philip. Melanth.

Match: Partial (No exact match found)

Van de genade Gods, ende van de volherdinghe der vvare gelovigen.

Match: Partial (No exact match found)

Een kleene heldere ende klaere spieghel der theologie.

Match: Partial (No exact match found)

t'Arminiaens testament

Match: Partial (No exact match found)

Toneel der arminianen

Match: Partial (No exact match found)

t'Arminiaens testament

Match: Partial (No exact match found)

Wonderlijcken droom vande school-houdinghe van mr. Ian van Olden-barnevelt

Match: Partial (No exact match found)

Wonderlijcke school-houdinghe van mr. Ian van Olden Bernevelt

Match: Partial (No exact match found)

De arminiaensche |vaert naer Spaegnien

Match: Partial (No exact match found)

Op de waag-schaal

Match: Partial (No exact match found)

Den arminiaenschen |dreck-waghen gheheel naer het leven afghebeelt

Match: Partial (No exact match found)

Op de waeg-schael

Match: Partial (No exact match found)

Toneel der arminianen

Match: Partial (No exact match found)

Verclaringhe |van den gouden blaes-balck, van den Spaenschen schalck

Match: Partial (No exact match found)

Vertoninghe der tegenwoordighe stant int vrye-Nederlandt

Match: Partial (No exact match found)

Op de jonghste Hollantsche transformatie

Match: Partial (No exact match found)

Opde Hollantsche transformatie

Match: Partial (No exact match found)

Verclaringhe |vanden gouden blaes-balck, van den Spaenschen schalck

Match: Partial (No exact match found)

Discours, ofte verclaringe op den gouden stock

Match: Partial (No exact match found)

Verclaringhe |van den gouden blaes-balck, van den Spaenschen schalck

Match: Partial (No exact match found)

Verkiesinghe |des magistraets tot Rotterdam, met der zelver namen

Match: Partial (No exact match found)

s'Princen |van Oraigniens incomste tot Haerlem

Match: Partial (No exact match found)

Publicatie |ende verkiesinghe des raets tot Haerlem

Match: Partial (No exact match found)

Belydenisse |van Ledenbergh, soo tot Vtrecht als inden Hage

Match: Partial (No exact match found)

Belydenisse |van Ledenberch, so tot Utrecht als inden Hage

Match: Partial (No exact match found)

Lof sy Gode, uyt Schoonhoven den 8. septemb. 1618

Match: Partial (No exact match found)

Monster vande Nederlantsche verschillē ofte Belydenisse der ghereformeerde kercken in Nederlant.

Match: Partial (No exact match found)

Monster vande Nederlantsche verschillen ofte Belydenisse der Ghereformeerde Kercken in Nederlant

Match: Partial (No exact match found)

Verkiesinghe |des magistraets ter Govde, met der zelver namen

Match: Partial (No exact match found)

Clare ende eenvoudighe bekentenisse des kercken-raets der ghemeente Iesv Christi tot Soeter-meer en Segwaerdt.

Match: Partial (No exact match found)

Remonstrantie by de zes colloquenten vander remonstranten [...]. Waer in sy haere bedenckinghen openen over het houden der synoden.

Match: Partial (No exact match found)

Remonstrantie by de zes colloquenten vander remonstranten [...]. Waer in sy hare bedenckinghen openen over het houden der synoden.

Match: Partial (No exact match found)

Des eerw: bischops van Landavien oratie. Gedaen inde vergaderinge vande [...] Staten Generael, op den vijfden november 1618.

Match: Partial (No exact match found)

Oratie, ghedaen vande eerweerdighe bisschop Georgio Landavensi. In de vergaderinghe van de [...] Staten Generael [...] den 5. novembris. anno 1618

Match: Partial (No exact match found)

Placcaet.

Match: Partial (No exact match found)

Aflesinghe tot Schoonhoven den 22. december

Match: Partial (No exact match found)

Verdedinge van Cornelis Booghaert teghen de calumnien, hem opghedicht in een boeck gheintituleert: Annotatien

Match: Partial (No exact match found)

t'Werck van M. de Brouwer, ghenaemt Eenvuldighe waerschouwinghe aen de gevluchte vreemdelinghen

Match: Partial (No exact match found)

Ioannis Tavrini reconciliatie mette kercke van Delff

Match: Partial (No exact match found)

Den lof der waerheyt, teghen de klachte der ghehaette vvaerheyt

Match: Partial (No exact match found)

Clachte ende bede der remonstranten hier te lande, aen den [...] prince van Oraengien.

Match: Partial (No exact match found)

Copye. Placcaet. Maurits, by der gratien Godts, prince van Orangien ..

Match: Partial (No exact match found)

Gvlden |legende van den nieuwen St, Ian, dat is: Cort verhael van den edeldom, deuchden, ende handelingen van meester Ian van Barnevelt

Match: Partial (No exact match found)

Gvlden |legende van den nieuwen St. Ian: dat is: Cort verhael van den edeldom, deuchden, ende handelinghen van meester Ian van Barnevelt

Match: Partial (No exact match found)

Gvlden |legende van den nieuwen St. Ian: dat is: Cort verhael van den edeldom, deuchden, ende handelingen van meester Ian van Barnevelt

Match: Partial (No exact match found)

Een waerseggers verclaringhe over den gouden stock

Match: Partial (No exact match found)