Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1618]' returned 359 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Onse vader: dat is, Verklaringhe hoe God de Vader des Heeren Iesu Christi onse vader mede is, ende wy zyne lieve kinderen zijn.

Match: Partial (No exact match found)

Discovrs |vande gerechticheyt ofte rechtvaardicheyt

Match: Partial (No exact match found)

Corte explicatie van borghen, acten van borchtochten, ende transporten van actien.

Match: Partial (No exact match found)

De groote practica oft Prognosticatie, op het iaer [...] M.VIc. XVIII.

Match: Partial (No exact match found)

Hemelsche trompet morgenwecker, ofte Comeet met een langebaert erschenen anno 1618. in novembri ende decembri.

Match: Partial (No exact match found)

Tractaet van de ghenade Gods.

Match: Partial (No exact match found)

Examen tractatvs Ioh. Piscatoris, de divina prædestinatione.

Match: Partial (No exact match found)

Plenior idea doctrinæ Ioh. Piscatoris, de prædestinatione divina.

Match: Partial (No exact match found)

Een spongie tot verlichtinghe vanden donckeren spiegel van Petrus Wassenburgh.

Match: Partial (No exact match found)

Spieghel ende sonderlinghe exempel van christelijcke verdrachzaemheydt, tusschen [...] Iohan Calvin. ende [...] Philip. Melanth.

Match: Partial (No exact match found)

Van de genade Gods, ende van de volherdinghe der vvare gelovigen.

Match: Partial (No exact match found)

Een kleene heldere ende klaere spieghel der theologie.

Match: Partial (No exact match found)

Ivstificatio fidei, christianæ, antiquæ, catholicæ &orthodoxæ

Match: Partial (No exact match found)

Toneel der arminianen

Match: Partial (No exact match found)

t'Arminiaens testament

Match: Partial (No exact match found)

t'Arminiaens testament

Match: Partial (No exact match found)

Wonderlijcken droom vande school-houdinghe van mr. Ian van Olden-barnevelt

Match: Partial (No exact match found)

Wonderlijcke school-houdinghe van mr. Ian van Olden Bernevelt

Match: Partial (No exact match found)

De arminiaensche |vaert naer Spaegnien

Match: Partial (No exact match found)

Op de waeg-schael

Match: Partial (No exact match found)

Op de waag-schaal

Match: Partial (No exact match found)

Den arminiaenschen |dreck-waghen gheheel naer het leven afghebeelt

Match: Partial (No exact match found)

Toneel der arminianen

Match: Partial (No exact match found)

Verclaringhe |van den gouden blaes-balck, van den Spaenschen schalck

Match: Partial (No exact match found)

Vertoninghe der tegenwoordighe stant int vrye-Nederlandt

Match: Partial (No exact match found)

Op de jonghste Hollantsche transformatie

Match: Partial (No exact match found)

Opde Hollantsche transformatie

Match: Partial (No exact match found)

Discours, ofte verclaringe op den gouden stock

Match: Partial (No exact match found)

Verclaringhe |vanden gouden blaes-balck, van den Spaenschen schalck

Match: Partial (No exact match found)

Verclaringhe |van den gouden blaes-balck, van den Spaenschen schalck

Match: Partial (No exact match found)

[Gravure van het doodsbed van Philips Willem, prins van Nassau]

Match: Partial (No exact match found)

Iovrnal ofte beschryvinghe van de wonderlicke reyse, ghedaen door Willem Cornelisz Schouten van Hoorn, inde iaren 1615. 1616. en 1617

Match: Partial (No exact match found)

Discours Fr. Campanellæ van het Nederlant te brengen onder de macht des conincx van Spagnien.

Match: Partial (No exact match found)