Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1630]' returned 158 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Medallie, voor de Remonstrante inquisiteurs in onsen thuyn.

Match: Partial (No exact match found)

Three severall treatises concerning the truce at this present propounded

Match: Partial (No exact match found)

Scrupel vber das Lutherisch Jubel Jahr

Match: Partial (No exact match found)

Rechtmeszige defension der Statt Hamburgk

Match: Partial (No exact match found)

Pronosticatie[!] off bysondere uytlegginghe vande vier son ende maen eclipsen, die dit loopende iaer 1630. sullen geschieden.

Match: Partial (No exact match found)

Vol-maeckte lavvver-crans, over het zegen-rijcke iaer van XVIC. negen en tvvintich.

Match: Partial (No exact match found)

Sendt-brief aen die van Perv.

Match: Partial (No exact match found)

Wonderlijck |verhael van het leven en gevoelen van Jan Symensz. Torentius

Match: Partial (No exact match found)

Bazvyne over Heynderick Frederick schrickelick en' lieffelick, prince van Oraingen.

Match: Partial (No exact match found)

Een scherpe spore tot ghebedt, danckbaerheyt ende boetveerdicheyt: voorghestelt in vijf stichtelijcke predicatien.

Match: Partial (No exact match found)

De ghecommitteerde vande ... Staten Generael enz

Match: Partial (No exact match found)

De Hollandsche groet aen den prinsse van Oranien over de zeghe vanden iaere MDCXXIX.

Match: Partial (No exact match found)

Discovrs op ende teghen de conscientievse bedenckinghen, ofmen in goede conscientie trefves met Spaengien maken mach.

Match: Partial (No exact match found)

Discovrs, op ende teghen de conscientieuse bedenckingen, ofmen in goede conscientie, trefves met Spaengien maken mach.

Match: Partial (No exact match found)

Waerschouwinghe over den treves met den coninck van Spaengien.

Match: Partial (No exact match found)

Vvaerschouwinge over den treves met den koningh van Spaignien.

Match: Partial (No exact match found)

Klaer-bericht ofte aenvvysinge. Hoe ende op wat wijse, de tegenwoordige dierte der granen sal konnen geremedieert werden.

Match: Partial (No exact match found)

Klaer-bericht ofte aenwysinge. Hoe ende op wat wijse, de tegenwoordige dierte der granen sal konnen geremedieert werden.

Match: Partial (No exact match found)

Clinckdicht, voor Anthonis Cloot onwaerdich officier der stede van der Gov

Match: Partial (No exact match found)

Consvltatie |oft beraedt, hoe den oorlogh in't Nederlandt best tot een goet eynde ghebraght sal werden.

Match: Partial (No exact match found)

Paeys of vrede, vvaer in vvert verhaelt hoe noodich den vrede is.

Match: Partial (No exact match found)

Verklaren vanden ritmeester Robert van Eeckren, heer van Stabroeck, over sijn begeven in dienst vande [...] Staten Generael

Match: Partial (No exact match found)

Sententie D. Adr. Smoutii

Match: Partial (No exact match found)

Waerachtighe verthooninghe van t'ghene tot Amsterdam inden iaren 1627. 1628. ende 1629. is ghepasseert.

Match: Partial (No exact match found)

Waerachtighe verthooninghe van t'ghene tot Amsterdam inden iaren 1627. 1628. ende 1629. is ghepasseert.

Match: Partial (No exact match found)

De rechte sadel op het Nederlantsche vrije paert ofte Discours ende vermoeden des marqvis Spinola.

Match: Partial (No exact match found)

De rechte sadel op het Nederlantsche vrye paert. ofte Discours ende vermoeden des marqvis Spinola.

Match: Partial (No exact match found)

Treves-krack. Door een gespreck van twee slechte gesellen, alle patriotten tot opmerckinghe voor-ghestelt.

Match: Partial (No exact match found)

Voorstant |vande vryheyt der conscientie, teghen den conscientie-dwangh van Henricus Arnoldi vander Linden, predicant tot Delff.

Match: Partial (No exact match found)

Den Loevensteynschen stock-bewaerder

Match: Partial (No exact match found)

Tsamen-spraeck |tusschen man ende vrou, over den tegenvvordigen bedroefden staet der kercken

Match: Partial (No exact match found)

Logenkorting |off ernstich-schrijvens zuyveringh vande ghepretendeerde harminiaensche logentael

Match: Partial (No exact match found)

Loghen meerdering, of Des harminiaenschen loghen-taels vaster bewys met augmentatie van loghenen.

Match: Partial (No exact match found)

Advys op't vast-stellen vande religie.

Match: Partial (No exact match found)

De schets van dvc d'Alva, die de Hollanders balhoorigh maackt

Match: Partial (No exact match found)

Op den bou van den Christen tempel t'Amsterdam. Op den bou van den genaemde Christen, dat is: Nieuwe Jesuyten tempel t'Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Inwying van den Christen tempel t'Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Inwying van den christen tempel t'Amsterdam.

Match: Partial (No exact match found)

Tooneel van de moedigheydt van vier predicanten binnen s'Hertoghen-bosch.

Match: Partial (No exact match found)

Proeve van de lasteringen, ende vreemde leer-stucken der remonstranten, ghetrocken ende by een ghestelt uyt haere apologie.

Match: Partial (No exact match found)