Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1781]' returned 543 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Lierdicht, aan de Nederlanders

Match: Partial (No exact match found)

Lierzang aan de vrije Hollandsche zeelieden

Match: Partial (No exact match found)

De geest van Claudius Civilis veldoverste der oude Batavieren

Match: Partial (No exact match found)

Ode aan myne welmeenende landgenooten.

Match: Partial (No exact match found)

Het gasthuis te Amsterdam spreekt

Match: Partial (No exact match found)

Zugt van een' waaren Nederlander, als Christen en burger.

Match: Partial (No exact match found)

De klagende roofzucht of De beledigde onschuld. Toneelspel.

Match: Partial (No exact match found)

Hollandsch |matroozen lied

Match: Partial (No exact match found)

Der honden en katten oorlog; een Arabische vertelling.

Match: Partial (No exact match found)

Jack

Match: Partial (No exact match found)

Zeemans lied

Match: Partial (No exact match found)

Extra- |blad, behelzende drie byzondere brieven

Match: Partial (No exact match found)

Het boeren parlement, of De Henry-Quatre societeit. Beredeneerende [...] de tegenwoordige gesteltenis van ons lieve vaderland.

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak van een' Overysselschen landman aan alle brave Nederlanderen

Match: Partial (No exact match found)

Getrouwe en hoogstnodige waarschouwing aan Neerlands volk

Match: Partial (No exact match found)

De Batavier opgewekt en aangemoedigd.

Match: Partial (No exact match found)

Wapenkreet, ter aanmoediging van Nederlands zeehelden, tegen de [...] Britten.

Match: Partial (No exact match found)

Eerspoor aan de Nederlanders, ter verdediging van hunne vrijheid en zeevaardije.

Match: Partial (No exact match found)

Politieke middelen tot behoud voor Nederlandsch Oost- en West-Indien.

Match: Partial (No exact match found)

De dienst aan't vaderland.

Match: Partial (No exact match found)

Pietas Belgica

Match: Partial (No exact match found)

Hertelyke aanmoediging en ernstige vermaaning aan Nederlands volk ..

Match: Partial (No exact match found)

Missive van Tobias Kulpeeper [...] aan zynen vriend Nicodemus Tytsgenoeg.

Match: Partial (No exact match found)

Missive van Tobias Kulpeeper te London, aan zynen vriend Nicodemus Tytsgenoeg.

Match: Partial (No exact match found)

De eer der Hollanders, verdeedigt tegen den laster der Engelschen

Match: Partial (No exact match found)

Eenvouwige |raad

Match: Partial (No exact match found)

Verdediging van den lieutenant Nicolaas Koelberg tegens de hem ten onrechte aangedane beschuldigingen

Match: Partial (No exact match found)

Helden-zang, ter nagedachtenis van [...] baron, Wolter Jan Gerard Bentinck, schout by nacht [...] ter gelegenheid van de gedenk-munt ter zyner glorie.

Match: Partial (No exact match found)

De doorluchtige daaden, van den capitein A. de Bruyn, opgeheldert in eene voortreffelyke lof-zang.

Match: Partial (No exact match found)

De eigenschappen en groote aangelegenheid van eenen opperbevelhebber [...] in tijden van oorlog.

Match: Partial (No exact match found)

Inval; of Naamvers, op den gedemitteerden Zee-Capitein Andries de Bruin

Match: Partial (No exact match found)

De gedimitteerde zee-capitein Andries de Bruyn, de militairen dienst [...] ontzegt: of De matroozen rechtbank. Tooneelspel.

Match: Partial (No exact match found)

De post van den Neder-Rhijn

Match: Partial (No exact match found)

Dankzegging, aan mijne gewapende landgenooten [...] in drie zangen.

Match: Partial (No exact match found)

Louis de XVI Koning van Vrankryk, 1781

Match: Partial (No exact match found)