Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1822]' returned 108 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Wilhelmo Primo, Germaniae inferioris Regi desiderato

Match: Partial (No exact match found)

Lof des wonder-doctors

Match: Partial (No exact match found)

Iets over de noodzakelijkheid van het godsdienstig onderwijs in de scholen

Match: Partial (No exact match found)

In welk jaar dezer eeuw behoort het vierde jubel van de uitvinding der boekdruk-kunst te Haarlem gevierd te worden?

Match: Partial (No exact match found)

Gemeenzame gesprekken over de nieuwe maten en gewigten

Match: Partial (No exact match found)

Toelichting

Match: Partial (No exact match found)

Épitre première

Match: Partial (No exact match found)

Consultation pour M. Menu, associé à une maison française établie à Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Redevoering gehouden in de vergadering der Tweede Kamer der Staten-Generaal, van den 21en augustus 1822

Match: Partial (No exact match found)

Advisen, uitgebragt in de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Match: Partial (No exact match found)

Opinion du comte de Hogendorp, sur le budget de 1822 émise le 22 décembre 1821

Match: Partial (No exact match found)

De la nécessité d'un tarif national de douances en Belgique

Match: Partial (No exact match found)

Nieuwjaarswensch van Thomasvaar, op De bruiloft van Kloris en Roosje

Match: Partial (No exact match found)

Eerdienst, bij gelegenheid van de vijf en twintigste verjaring der oprigting van het Genootschap Christo Sacrum

Match: Partial (No exact match found)

De leer der godzaligheid, verdedigt tegen het leerstelsel der Evangelische gezangen

Match: Partial (No exact match found)

Korte beschrijving van de voornaamste lotgevallen van en door Johan Willem Vijgenboom

Match: Partial (No exact match found)

De nagedachtenis van Ewaldus Kist, plegtig gevierd in de gemeente van Zoelen, den 24sten maart 1822, met eene leerrede over Openb. XIV: 13

Match: Partial (No exact match found)

Bij het graf van den wel eerw. zeer geleerden heer Wilhelm Leendert Krieger, geliefd leeraar der Hervormde Gemeente in 's-Gravenhage

Match: Partial (No exact match found)

Gedachten na het lezen van zeker grafschrift op den wel eerwaardigen heer Nicolaas Schotsman, in leven predikant te Leyden

Match: Partial (No exact match found)

Bij het graf van den wel eerwaarden zeer geleerden heer Ewaldus Kist, (predikant te Dordrecht)

Match: Partial (No exact match found)

Ter uitvaart van den wel eerwaardigen Heere, Nicolaas Schotsman, in leven predikant te Leyden

Match: Partial (No exact match found)

Ter nagedachtenis van den waardigen leeraar, Nikolaas Schotsman

Match: Partial (No exact match found)

Bij 's Konings komst te Antwerpen, den zeventienden october MDCCCXXII

Match: Partial (No exact match found)

Conditions de la Place d'Anvers, pour les marchandises

Match: Partial (No exact match found)

Stukken, betrekkelijk de afzetting van den leeraar Malan, van zijn ambt als regent der vijfde klasse van het collegie der stad Geneve

Match: Partial (No exact match found)

De afval der christelijke kerk in onze dagen

Match: Partial (No exact match found)

Eerste en laatste tooneelen der wereld

Match: Partial (No exact match found)

De nabijzijnde ondergang der tegenwoordige wereld en de vernieuwde staat der aarde

Match: Partial (No exact match found)

Gebeden van Zyne Hoogheid den Prins Alexander van Hohenlohe

Match: Partial (No exact match found)

Briefwisseling tusschen J. G. Le Sage ten Broek en P. Vindex

Match: Partial (No exact match found)

Over het olographisch testament van den heer Jeremias Albertus Methorst, overleden te Amersfoort, den 26 Januarij 1814

Match: Partial (No exact match found)

Record details will be added later

Match: Partial (No exact match found)

Uitzigten bij den herbouw onzes tempels

Match: Partial (No exact match found)

Uitstorting mijns gevoels, na den brand in de Luthersche Nieuwe Kerk, op den 18e September 1822

Match: Partial (No exact match found)

Ode sur l'exposition des tableaux d'Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Stukken, betrekkelijk het aannemingswerk van den Nieuwen Kerk toren, binnen de stad Delft

Match: Partial (No exact match found)

Neêrlands kunstroem

Match: Partial (No exact match found)

Gezangen, ter gelegenheid van het feest voor onderwijs en opvoeding gevierd binnen Leeuwarden, op donderdag, den 17den van wijnmaand 1822

Match: Partial (No exact match found)

Plegtige viering van het Vriesche volksfeest aan het onderwijs en de opvoeding in Vriesland gewijd, gevierd te Leeuwarden, op den XVIII october 1821

Match: Partial (No exact match found)

Chassé

Match: Partial (No exact match found)

Neêrlands hulde aan God, bij de vernieuwing van het jaar

Match: Partial (No exact match found)