Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1838]' returned 75 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Oranjes wederkomst in 1813, herdacht

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede uitgesproken den 18 November 1828 in de Waalsche Kerk van 's Gravenhage

Match: Partial (No exact match found)

Nieuw panorama der Belgische questie, gelijk dezelve zich thans voordoet

Match: Partial (No exact match found)

Proeve over de goddelijke leiding van de gebeurtenissen der wereldgeschiedenis

Match: Partial (No exact match found)

Gedenkzuil van het vijfentwintig-jarig bestaan van Nederlands verlossing in 1813. (November 1838.)

Match: Partial (No exact match found)

Herinnering aan Nederlands Verlossing den 19 November 1813, en de vijf en twintigjarige regering van onzen beminden Koning

Match: Partial (No exact match found)

Gedenkzuil van het vijfentwintig-jarig bestaan van Nederlands verlossing in 1813. (November 1838.)

Match: Partial (No exact match found)

November 1813 herdacht

Match: Partial (No exact match found)

Nederlands verlossing in 1813 herdacht

Match: Partial (No exact match found)

Netherlands jubilee, 30 November 1838

Match: Partial (No exact match found)

Oranje en Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Instituten en gymnasiën

Match: Partial (No exact match found)

Machinale spinnerij van linnen garens

Match: Partial (No exact match found)

Handels-inrichtingen

Match: Partial (No exact match found)

Berigt aangaande Engeltje van der Vlies, woonachtig te Pijnacker

Match: Partial (No exact match found)

De tweede december 1813 herdacht

Match: Partial (No exact match found)

Mijne gedachten bij het lezen der 'Eenige woorden over de doodstraf'

Match: Partial (No exact match found)

De doodstraf, uit een godsdienstig oogpunt beschouwd

Match: Partial (No exact match found)

Gymnasien en instituten

Match: Partial (No exact match found)

Leidraad voor armbesturen, inzonderheid voor diakenen, tot aanwijzing van het gebruik der wetten en besluiten betrekkelijk het armwezen

Match: Partial (No exact match found)

Ontwikkeling van eenige hoofdbeginselen der Nederlandsche armenwetten

Match: Partial (No exact match found)

Proeve eener verbetering van het apothekers-wezen

Match: Partial (No exact match found)

Ieder Pater prijst zijn Convent aan

Match: Partial (No exact match found)

Record details will be added later

Match: Partial (No exact match found)

Nicolaas Anslijn, Nic. zoon

Match: Partial (No exact match found)

Weemoedstonen, ter verjaring van H.K.H. Mevrouwe Princesse Albert van Pruissen, den 9 Mei 1838

Match: Partial (No exact match found)

Aan den Koning

Match: Partial (No exact match found)

Aan Willem den Eersten, Koning der Nederlanden, op den 24sten Augustus, 1838

Match: Partial (No exact match found)

La peuple à son roi. Hommage `a S.M. le roi des Pays-Bas etc. etc. etc.

Match: Partial (No exact match found)

's Konings zes en zestigste verjaardag, godsdienstig gevierd te Zwolle, op den 24sten Augustus 1838

Match: Partial (No exact match found)

Dank- en bidstond, naar aanleiding van psalm LXVI: 20a; uitgesproken op 's koningsverjaardag, 24 aug. 1838,

Match: Partial (No exact match found)

Iets over eene beoordeeling

Match: Partial (No exact match found)

Vrijmoedige gedachten over de openbare godsdienstoefeningen

Match: Partial (No exact match found)

Waarom heb ik den priesterlijken stand verlaten en mij in het huwelijk begeven?

Match: Partial (No exact match found)

Adres aan de Edelmogende Heeren Staten-Generaal, Tweede Kamer

Match: Partial (No exact match found)

Oproer en priesterdwang

Match: Partial (No exact match found)

Over het aartsbisdom Utrecht

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede over I. Samuel 30, vers 6b

Match: Partial (No exact match found)

De dure verpligting van leeraar en gemeente, naar aanleiding van Joann. V:30-35

Match: Partial (No exact match found)

Sermon sur le voeu d'un pasteur adressé à son troupeau, en finissant son ministère

Match: Partial (No exact match found)

Feestrede, ter gedachtenisviering van zijne vijftigjarige evangeliedienst, gehouden op den zevenden October 1838

Match: Partial (No exact match found)

Is het waar dat Bijbel en Christendom van de scholen verbannen zijn?

Match: Partial (No exact match found)

Record details will be added later

Match: Partial (No exact match found)

Lijkrede op J. C. A. Sander

Match: Partial (No exact match found)

Afscheids-rede over I Korinthe 13 vs. 13

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede over Lukas XXXI vs. 46b, gehouden bij den vernieuwden aanvang der godsdienstoefeningen, na het herstel der Kerk, den 27 Mei 1838

Match: Partial (No exact match found)

Grunoos zegefeest : (XXVIII Augustus MDCCCXXXVIII)

Match: Partial (No exact match found)

Levensschets van den hoogleraar G. Wttewaall

Match: Partial (No exact match found)

Punten van reformatie

Match: Partial (No exact match found)

De aartsbisschop van Keulen en de Pruissische regering

Match: Partial (No exact match found)