Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1851]' returned 174 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Proeve van een reglement van orde voor de vergadering der gemeenteraden

Match: Partial (No exact match found)

Proeve van Gemeentewet, volgens de Grondwet voor het Koningrijk der Nederlanden

Match: Partial (No exact match found)

Theokratie en grondwet

Match: Partial (No exact match found)

Adres aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, betreffende de Kies- en de Gemeente-wet

Match: Partial (No exact match found)

De Russische schuld

Match: Partial (No exact match found)

Bedenkingen tegen het wets-ontwerp, houdende: regeling en beperking van het regt van vereeniging en vergadering

Match: Partial (No exact match found)

Een woord over de liquidatie der Weeskamers

Match: Partial (No exact match found)

Brief van J. A. de Fremery aan den hoogleeraar G. J. Mulder

Match: Partial (No exact match found)

Eenige bedenkingen over de wet op het zout

Match: Partial (No exact match found)

Over het invoeren en afschaffen van accijnsen

Match: Partial (No exact match found)

Over het afschaffen van den turfaccijns

Match: Partial (No exact match found)

Over het invoeren en afschaffen van accijnsen

Match: Partial (No exact match found)

Schets eener wet op het lager en middelbaar onderwijs

Match: Partial (No exact match found)

Overbevolking en verpligte volksverhuizing

Match: Partial (No exact match found)

De regt-zaak der dynastie van Oranje voor den Hoogen Raad der Nederlanden

Match: Partial (No exact match found)

Projet d'un plan d'association, pour fonder une Société paternelle en faveur des condamnés à mort

Match: Partial (No exact match found)

Bijdrage tot de reorganisatie der regterlijke magt

Match: Partial (No exact match found)

Nota betrekkelijk de zamenstelling der regterlijke magt en het beleid der justitie

Match: Partial (No exact match found)

Regterlijke organisatie

Match: Partial (No exact match found)

Nadere toelichting van wetenswaardige bijzonderheden en geschilpunten, betreffende de vroegere en latere gesteldheid der heemraadschappen

Match: Partial (No exact match found)

De reorganisatie der vee-artsenijschool

Match: Partial (No exact match found)

Aanmerkingen op het verdedigingsgeschrift tot behoud van de Kweekschool voor Militaire Geneeskundigen

Match: Partial (No exact match found)

De kweekschool voor militaire geneeskundigen

Match: Partial (No exact match found)

Over het nut van de gymnastische oefeningen voor ligchaam en geest

Match: Partial (No exact match found)

De gemengde school

Match: Partial (No exact match found)

De school en de kerk

Match: Partial (No exact match found)

Een woord over de vraag: wat zijn rijpe gronden?

Match: Partial (No exact match found)

Schets van Nederlands handels-, finantieëlen en maatschappelijken toestand ...

Match: Partial (No exact match found)

Korte beschouwing van den toestand des Anna-Paulowna-Polders, in Maart 1851

Match: Partial (No exact match found)

Verbaal eener onteigening ten algemeenen nutte, welke den 28 februarij ... 1851 is voltrokken ...

Match: Partial (No exact match found)

Het navigatie-kanaal

Match: Partial (No exact match found)

De kerkelijke en bijzondere instellingen van weldadigheid tegen de voorgedragene Armwet verdedigd

Match: Partial (No exact match found)

De onderworpenheid der diakoniën en soortgelijke armen-administratiën aan de armenwet van 28 november 1818

Match: Partial (No exact match found)

De hervormde diakoniën, en de concept-armenwet van 1851

Match: Partial (No exact match found)

Eenige bedenkingen over het ontwerp van wet op het armbestuur

Match: Partial (No exact match found)

Record details will be added later

Match: Partial (No exact match found)

Pauperisme

Match: Partial (No exact match found)

Proeve van wijsgeerige ontwikkeling der huishoudkundige beginselen, waaruit het pauperisme moet worden bestreden

Match: Partial (No exact match found)

Het ontwerp van wet op de jagt en visscherij

Match: Partial (No exact match found)

Hoe de Duitscher denkt over Nederland en zijne koloniën

Match: Partial (No exact match found)

De zon van het afschaffingsgenootschap verduisterd

Match: Partial (No exact match found)

Gedachten over de wenschelijke hoofdbepalingen van een genootschap tot afschaffing van sterken drank ...

Match: Partial (No exact match found)

De banken van leening in Nederland nader onderzocht, in verband met een ontwerp van wet op die inrigtingen

Match: Partial (No exact match found)

Philantropie

Match: Partial (No exact match found)

Philantropie

Match: Partial (No exact match found)

Het protestantsch landbouwkundig gesticht te Montfoort

Match: Partial (No exact match found)

Het Muntwezen van Nederlandsch Indië

Match: Partial (No exact match found)

De invoering, werking en gebreken van het stelsel van kultures op Java

Match: Partial (No exact match found)

De Javaan in het ware daglicht geschetst, benevens eenige inlichtingen over het binnenlandsch bestuur op Java

Match: Partial (No exact match found)

De vermeerdering van Java's bevolking, beschouwd als de grootste bron van rijkdom voor Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Eenige beschouwingen over Java

Match: Partial (No exact match found)

Berigt

Match: Partial (No exact match found)

Lettre du Dr. G. D. J. Schotel, ... à Me. J. de Wal, ... sur les archives du Royaume à la Haye

Match: Partial (No exact match found)

Billiton is geen tin-eiland

Match: Partial (No exact match found)

Plan eener trapsgewijze emancipatie der slaven in de Nederlandsche West-Indische koloniën

Match: Partial (No exact match found)

Nederlands Oost-Indische bezittingen, bij eenen afstand der tinmijnen op Banka, in gevaar gebragt

Match: Partial (No exact match found)

Oost-Indische mysteriën

Match: Partial (No exact match found)

De toestand van Sumatra's westkust in 1848

Match: Partial (No exact match found)

Is eene zilver-circulatie voor onze Oost-Indische bezittingen wenschelijk?

Match: Partial (No exact match found)

Opmerkingen omtrent het Ontwerp van wet tot regeling van het muntstelsel van Nederlandsch Indië

Match: Partial (No exact match found)

Fragmenten uit mijne portefeuille

Match: Partial (No exact match found)

Welkomstgroet! Aan Z. M. koning Willem III, bij H. D. bezoek te Rotterdam, den 28 julij 1851

Match: Partial (No exact match found)

Lotgevallen van Costers woning

Match: Partial (No exact match found)

Eene splitsing der maatschappij tot nut van 't algemeen dringend noodig

Match: Partial (No exact match found)

Open brief aan den heer Mr. J.R. Thorbecke

Match: Partial (No exact match found)