The Hungarian Reformation Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: hungarian-reformation]' returned 99 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Hungarian Reformation

Match: Partial (No exact match found)

Rudimenta rhetoricae in usum illustris scholae Albensis succincte tradita

Match: Partial (No exact match found)

Eruditionis scholasticae [...] in usum scholae Patakinae editum

Match: Partial (No exact match found)

Elementa logica in usum scholae Albensis ita collecta, ut tyro trimestri spatio fundamenta logices cum fructu iacere queat

Match: Partial (No exact match found)

Az helvetiai vallason levö ecclesiaknak egyhazi ceremoniajokrol es rend tartasokrol valo könyvetske

Match: Partial (No exact match found)

De disciplina ecclesiastica seu gubernationis ecclesiasticae legitima forma in Ungarica natione cis Tibiscum

Match: Partial (No exact match found)

Psalterium Ungaricum, Szent David kiralynac es prophetanac szaz ötven soltari az franciai notaknac és verseknec módgyokra

Match: Partial (No exact match found)

Az eretnekeknek adott hitnek megtartásáról. Es, az Istennek adott hitnek megtartásáról

Match: Partial (No exact match found)

Egy kereztien predikatortul S.T.D.P.P. az cassai nevezetes tanitohoz, Alvinczi Peter uramhoz iratot eot szep level

Match: Partial (No exact match found)

A kerestyen hitröl valo tudomannac rövid kerdesekben foglaltatott sommaja, mellyet egesz esztendö altal minden Ur-napjara rend szerent magan valo reszekben rendöltünc

Match: Partial (No exact match found)

Az egri kereztien ania zent eghaznak es azzal egietemben az többinek is tanusagara irattatot rövid catechismus

Match: Partial (No exact match found)

Kereztyeni tudomanrul valo rövid könyveczke

Match: Partial (No exact match found)

Az apostoli credonac rövid magyarazattya a Szent Irasnac folyasa szerént

Match: Partial (No exact match found)

Catechismus, mellybe a mennyei tudomannac sommája, a deréc szent irásból es soc keresztyén tanitóknac irásokból

Match: Partial (No exact match found)

Elménknek Istenben föl-menetelérül a teremtet allatok garádichin

Match: Partial (No exact match found)

Az mi keresztyeni hitünknek harom fü articulussárol: I. Az igaz Istenröl. II. Az választásrol. III. Es az Ur vacsorájáról való könyvecske

Match: Partial (No exact match found)

Vasilikon dōron:Az angliai, scotiai, franciai es hiberniai elsö Jacob kiralynac ... fia tanitasaért irtt kiralyi ajandeka /

Match: Partial (No exact match found)

Szent Biblia

Match: Partial (No exact match found)

Explicationes locorum Veteris et Novi Testamenti, ex quibus Trinitatis dogma stabiliri solet

Match: Partial (No exact match found)

Szent Biblia:az az Istennec O es Wy Testamentumanac prophétác és apostoloc által meg iratott szent könyvei /

Match: Partial (No exact match found)

Felelet az Magiari Istvan sarvari praedicatornak az orzag romlasa okairul irt könivere

Match: Partial (No exact match found)

Confessio Helvetica:az az, keresztyeni igaz hitröl valo vallás-tétel, mellyet elsöben Helveciában irtanac ...

Match: Partial (No exact match found)

Papa nem papa:az az a papanak es az papa tizteloeinek Luther ertelme zerent valo vallasok az keresztyeni tudomannak fö rezeirul ... /

Match: Partial (No exact match found)

Decretum juris consuetudinarii inclyti regni Hungariae et Transylvaniae

Match: Partial (No exact match found)

Vilag kezdetitöl fogva josagos es gonosz czelekedeteknek példáinak summái. Szent Irasnak O es Uy Testamentomabol, szent atyaknak es pogan bölczeknek irásaibol

Match: Partial (No exact match found)

A XVI. században tartott magyar református zsinatok végzései

Match: Partial (No exact match found)

Esztendö altal az anyaszentegyháztól rendeltetet vasárnapokra és innepekre evangeliomok és epistolák es ezekre való lelki elmélkedések

Match: Partial (No exact match found)

Kempis Tamasnak Christus követeserül négy könyvei

Match: Partial (No exact match found)

Az Sz. Irasrul es az Anyaszentegyházrul két rövid könyvecskék

Match: Partial (No exact match found)

Laborum scholasticorum in... Patak[ino] gymnasio continuatio

Match: Partial (No exact match found)

Querela Hungariae

Match: Partial (No exact match found)