Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Netherlands) - History (Belgium) - Period documents]' returned 34 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

[Missive aan de Staten van Holland over het financie

Match: Partial (No exact match found)

Copie, vanden brief die [...] grave Henrick vanden Berge [...] geschreven heeft [...] op het subject van sijne discontentementen

Match: Partial (No exact match found)

Copie van sekeren brief, van [...] graef Heyndric vandē Bergh [...] op het subject van syn miscontentement

Match: Partial (No exact match found)

Copie of uytschrift van eenen brieff die [...] grave Henrijk van den Bergh [...] gheschreven heeft [...] aengaende sijn mis-noughen

Match: Partial (No exact match found)

Copye van twee brieven, dewelcke [...] graeff Hendrick van den Berghe [...] gheschreven heeft.

Match: Partial (No exact match found)

Eenen brieff, gheintercipieert en̄ opghenomen, vanden prince van Orangien aenden hertoghe van Alensson.

Match: Partial (No exact match found)

Vertooch, gedaen aen mijne heeren de ghedeputeerde vande Staten generael, den ix. iannuarij, 1580. By mijn heere den prince van Oraengien

Match: Partial (No exact match found)

De verantwoordinge des princen van Oraengien, teghen de valsche logenen, daer mede sijn wedersprekers hem soecken t'onrechte te beschuldighen

Match: Partial (No exact match found)