Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Netherlands) - History (France) - Period documents]' returned 116 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Ernstige bedenkingen over het [...] gerucht, wegens het oogmerk der [...] deputatie van Friesland bij hunne hoog mogenden.

Match: Partial (No exact match found)

Verhandeling, over de vraag: welke is de waare oorzaak van den tegenwoordigen oorlog?

Match: Partial (No exact match found)

Missiven van den heere luytenant-admirael P. van Almonde, geschreven aen haer hoogh mog. in 'slandts schip de Prins

Match: Partial (No exact match found)

Consideratie of kort vertoog van Nederlants waar belang by dese Fransen oorlog

Match: Partial (No exact match found)

Memorie van den heere grave d'Avaux, extraordinaris ambassadeur van sijne aller-christelijckste majesteyt, aen haer hoogh mogende, overgegeven den 29. april, 1684

Match: Partial (No exact match found)

Missive van den heer Adriaen Paets, aen sijn exell. den heer graef van Avaux, en 't antwoord

Match: Partial (No exact match found)

Memorie van zijn excellentie mijn heer den graaf van Avaux, extraordinaris ambassadeur van zijn allerchristelijkste majesteit

Match: Partial (No exact match found)

Copie van een brief van de heer d'Avaux, aen den alder-christelijksten koning, in den Hage deu[!] 9 january 1684

Match: Partial (No exact match found)

Copie van een brief, van den heer d'Avaux, aen den alder-christelycksten koning, in den Hage den 9 ian. 1684

Match: Partial (No exact match found)

Pertinent verhaal van de propheet, die in Vrankryk is opgestaan

Match: Partial (No exact match found)

Appendix, ofte staert van den grooten en witten duyvel

Match: Partial (No exact match found)

Appendix, ofte staert van den grooten en witten duyvel

Match: Partial (No exact match found)

Appendix, ofte staert van den grooten en witten duyvel

Match: Partial (No exact match found)

Memorien ende deductie, justificerende het recht, het welcke d'Ordre van Maltha heeft op de commanderien, gelegen in de Geunieerde Provintien.

Match: Partial (No exact match found)

Holland aen des konings voeten.

Match: Partial (No exact match found)

Hollandt aen des koninghs voeten.

Match: Partial (No exact match found)

Annotatien.

Match: Partial (No exact match found)

Memoire du seigneur Conrad de Beuningen [...] au roy tres-chrestien. Presenté le 1. de fevrier 1665.

Match: Partial (No exact match found)

Naerder vertoogh by den heer Coenraed Beuningen [...] aen mr. de Lyonne den 16 ianuary 1665. overgelevert.

Match: Partial (No exact match found)

Memoire que le sieur Coenrade Beuningen [...] à delivré à monsieur de Lyonne le 16 de januier de l'an 1665.

Match: Partial (No exact match found)

Reflexien op den toestand des tijds

Match: Partial (No exact match found)

Memorie gepresenteert door den heer Stanhope [...] aan den grave d'Avaux

Match: Partial (No exact match found)

Reflexien |op den toestand des tijds.

Match: Partial (No exact match found)

Request van mr. Hvgo de Groot [...]. Aen syne conincklijcke majesteyt van Franckrijck.

Match: Partial (No exact match found)

Propositie, van sijn excellentie den grave Servient [...]. Gedaen inde vergaderinge van de [...] Staten Generael

Match: Partial (No exact match found)

Autentique copie vande propositie, gedaen door zijn excellentie den heere grave Servient [...]. Inde vergaderingh van de [...] Staten Generael, op den 14 januarij 1647

Match: Partial (No exact match found)

Geschrift over-ghegeven by den heer ambassadeur van Vranckrijck, aen de [...] Staten [...]. Den 25 april 1647.

Match: Partial (No exact match found)

Copie autentyck van seeckeren brieff, gheschreven by den heere grave Servient [...]. Aende respective heeren Staten der Vereenighde Nederlantsche Provintien.

Match: Partial (No exact match found)

Copie autentyck van seeckeren brieff, geschreven by den heere grave Servient [...]. Aen de respective heeren Staten der Vereenighde Nederlantsche Provintien.

Match: Partial (No exact match found)

Antvvoordt |op den brief vanden 25. ende 26. april

Match: Partial (No exact match found)

Copye autentyck van sekeren brief, geschreven by den heere grave Servient [...]. Aen de respective heeren Staten der Vereenighde Nederlandtsche Provintien.

Match: Partial (No exact match found)

Aan myne waarde landgenooten

Match: Partial (No exact match found)

Harangue, ofte vvtsprake door den heer de la Roche Servient [...]. Gedaen in den Hage, in de vergaderinge van de heeren Staten Generael [...]. Den 14 ianuarij, 1647

Match: Partial (No exact match found)

Autentique copie vande propositie, gedaen door sijn extie. den heere grave Servient [...] inde vergaderingh vande [...] Staten Generael, op den 14 januarij 1647.

Match: Partial (No exact match found)

Onder-soeck, nopende den heere Servient ambassadevr van Vranckryck

Match: Partial (No exact match found)

Ondersoeck, nopende den heere Servient ambassadeur van Vranckrijck

Match: Partial (No exact match found)

Gescrifte over-gegeven by mijnen heere den ambassadeur van Vranckrijck, aen [...] de Staten Generael [...] wegens de garantie. Den 11 april, 1647.

Match: Partial (No exact match found)

Geschrift aende heeren Staten Generael [...] in-ghegeven door den heer ambassadeur van Vranckrijck, den 4 marty 1647.

Match: Partial (No exact match found)

Missive van den heere resident Hulft

Match: Partial (No exact match found)

Explication du songe que le roy de France a eu en son carosse allant à Marly.

Match: Partial (No exact match found)

Staets-discoursen, |over den toestant der saken des tegenwoordigen tijts.

Match: Partial (No exact match found)