Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Netherlands) - Period documents]' returned 2,831 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

[Rekest van de schutterij van Haarlem aan de burgemeesters van de stad]

Match: Partial (No exact match found)

Verhaal van't schriklik omkomen van Jan de Wit, en den ruard van Putten

Match: Partial (No exact match found)

Verscheyde |consideratien over den tegenwoordigen toestant van ons lieve vaderlant

Match: Partial (No exact match found)

VVarachtighe |beschryvinge van de sware belegeringhe der stadt Steenwijck

Match: Partial (No exact match found)

Vaderlandsche |bemoedigingen, in den tegenwoordigen tyd

Match: Partial (No exact match found)

Christelicke vermaninghe vande ghetrouwe herders (teghenwoordigh uytlandich sijnde) aen haer bedruckte gemeente.

Match: Partial (No exact match found)

Missive geschreven uyt der Goes, wegens het gepasseerde aldaar

Match: Partial (No exact match found)

Antwoord op eenen naamloozen brief aan het volk van Utrecht

Match: Partial (No exact match found)

Specifique eysschen van de hooge geallieerden, ten opsigte van Vrankrijk

Match: Partial (No exact match found)

Relaas van het voorgevallene by de armée van den staat

Match: Partial (No exact match found)

Vervolg van de aardige duyvelary, voorvallende in dese dagen.

Match: Partial (No exact match found)

Remonstrantie an[!] de eedele, moghende heeren, de heeren gedeputeerdē [...] van Over-issel.

Match: Partial (No exact match found)

Brief aende hoogh-mog. heeren Staten Generael over de sententie Ioh. Grevii ghebannen int tvchthvys t'Amsterdam.

Match: Partial (No exact match found)

Brief aende hoogh-mog. heeren Staten Generael. Over de sententie Ioh. Grevii ghebannen int tvchthvys t'Amsterdam.

Match: Partial (No exact match found)

Extract uit een' brief van Nymegen, van den 12. november 1794

Match: Partial (No exact match found)

[Verklaring van Hendrik Frans van Winter dat hij om gezondheidsredenen ontslag neemt als lid van de vroedschap van Leiden

Match: Partial (No exact match found)

Verhaal van het gebeurde tusschen den heere S. van Schaak, med. stud. en den heere L.E. van de Graaff, major.

Match: Partial (No exact match found)

Onzijdig verhaal wegens de belegering van 'sHertogenbosch door de Franschen.

Match: Partial (No exact match found)

Verhaal van het gebeurde tusschen den heere S. van Schaak, med. stud. en den heere L.E. van de Graaff, major.

Match: Partial (No exact match found)

Junius Batavus aan den gewezen burgemeester [...] der stad Leiden, Pieter Jan Marcus

Match: Partial (No exact match found)

[Verklaring van Pieter Jan Marcus over zijn redenen om ontslag te nemen als burgemeester van Leiden

Match: Partial (No exact match found)

Derde brief van Matthias van der Heyde [...] behelzende verscheide aanmerkingen op het schrift: Den gewaanden Matthias van der Heyde [...] door L. van den Broek

Match: Partial (No exact match found)

Twee brieven, wegens eenige bezwaarnissen, over de voornaamste geloofsstukken der roomsche kerke.

Match: Partial (No exact match found)

Den XVII |october MDCCLXXXXIV, een woord op zyn pas

Match: Partial (No exact match found)

Acte |van berouw, voor de requestranten van den 14 october 1794

Match: Partial (No exact match found)

Bericht van Jan Krol [...] thans schoolmeester binnen de stad Dordrecht: aan het publicq

Match: Partial (No exact match found)

Bericht van Jan Krol [...] thans schoolmeester binnen de stad Dordrecht: aan het publicq

Match: Partial (No exact match found)

Memorie aan hun edel mogenden, de heeren Staaten van Groningen en Ommelanden.

Match: Partial (No exact match found)

Welmeendende |en hartgrondige raad, aan alle ingezetenen van Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Opwekking aan myne meedeburgers

Match: Partial (No exact match found)

Aan de Batavieren

Match: Partial (No exact match found)

Missiue van eenen, ghenaemt H. Hermeling [...] aen Cypriaen Exalto Maertensz

Match: Partial (No exact match found)

Extract uyt de conclusie van mijne verantwoordinge, tegens d'onrechtmatige en goddeloose sententie.

Match: Partial (No exact match found)

Korte burgerlijke remarques

Match: Partial (No exact match found)

Consideratie om de inlandse gewassen te benificeren

Match: Partial (No exact match found)

Trovhertighe vermaninghe aende verheerde Nederlantsche Provintien: ende het alghemeyne eynde ende voornemen des Spaengniaerds, t'welck is d'oprechtinghe van een voorghenomene vijfde monarchie.

Match: Partial (No exact match found)

Het alghemeyn eynde ende voornemen des Spaengniaerts, twelc is d'oprechtinghe van een voorghenomene vijfde monarchie.

Match: Partial (No exact match found)