Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Netherlands) - Period documents - Poetry, Place: Hague]' returned 96 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

De woeste aanval en schandelyke aftogt der Britten en Russen [...] in twee zangen.

Match: Partial (No exact match found)

De achtste maart 1794. Ter [...] verjaeringe, van [...] Willem den Vyfde

Match: Partial (No exact match found)

Aan de waare Bataaven ter gelegenheid der gezegende herstelling van [...] Willem George Fredrik.

Match: Partial (No exact match found)

Vaderlandsche hulde aan den [...] heere Carel van Boetzelaer [...] commandant van de Willemstad.

Match: Partial (No exact match found)

Den schat van Hollandt. Dat is Het kort verhael ende af-beeldinghe van de deftigheyt van Hollandt.

Match: Partial (No exact match found)

Op de aard-beving, voorgevallen op den achtienden van herftsmaand[!], des jaars M D C XCII.

Match: Partial (No exact match found)

Theatrum victoriæ, ofte het thooneel der zee-slagen.

Match: Partial (No exact match found)

De voor-lopende Hollandsche vvee! ende vvraecke-klagt.

Match: Partial (No exact match found)

Het jaarfeest van Willem Geörge Frederik! Op den vyftienden van sprokkelmaand 1785.

Match: Partial (No exact match found)

Ter elfde verjaaring. Van den prins Willem George Fredrik.

Match: Partial (No exact match found)

Gezang op't huwlyxfeest van [...] den heere prins van Nassau-Weilburg, en mevrouw de prinsesse van Orange.

Match: Partial (No exact match found)

Aan God.

Match: Partial (No exact match found)

[Gedicht ter gelegenheid van de beëindiging van de oefeningen van de vrijkorpsen van Voorschoten, Veur en 's-Gravenhage].

Match: Partial (No exact match found)

Ter onsterffelyke gedachtenis van den doorluchtigen vorst Henrik Kasimir erfstadthouder van Vrieslant.

Match: Partial (No exact match found)

Ter twaalfde verjaaring van den erf-prins Willem Fredrik.

Match: Partial (No exact match found)

Den vier-en-twintigste van oogstmaand, 1784.

Match: Partial (No exact match found)

Het in-sierlijck af-scheydt van den ed: heer Adriaen Paevvv.

Match: Partial (No exact match found)

Vrevgde-sangh over de treffelijcke over-vvinninge van de stercke stadt Breda.

Match: Partial (No exact match found)

'tLof van Orangien, behelsende in kort alle de voornaemste daden van de doorluchtige princen van Orangien.

Match: Partial (No exact match found)

De worstelinge Jacobs, vervattende de wonderlycke worstelinge, en zalige overwinninge van Jacob vander Graef

Match: Partial (No exact match found)

De worstelinge Jakobs, vervattende de wonderlijke worstelinge, en zalige overwinninge van Jakob vander Graef

Match: Partial (No exact match found)

De worstelinge Jakobs, vervattende de wonderlijke worstelinge, en zalige overwinninge van Jakob vander Graef

Match: Partial (No exact match found)

Lierzang van Den echten vrank en vryen Batavier [...] ter verjaaringe van [...] Willem de Vyfde, prince van Oranje en Nassau [...] treedende in zyn 39ste jaar

Match: Partial (No exact match found)

Aan het vaderland.

Match: Partial (No exact match found)

Aan de vaderlandsche burgers.

Match: Partial (No exact match found)

Den tambour, |in den vrywilligen optocht der Batavieren

Match: Partial (No exact match found)

Den tambour, |in den vrywilligen optocht der Batavieren

Match: Partial (No exact match found)

Geboorte-groet aen hare hoogheyt de [...] princesse Amelie.

Match: Partial (No exact match found)

Vredelievende mey-groete en burgerzang der [...] schutterye, van [...] 'sGravenhaege.

Match: Partial (No exact match found)

Lofdicht op de manhafte schutterije van 'sGraavenhaage [...] geleid wordende door [...] G.F. van Slingeland.

Match: Partial (No exact match found)

Eeuwgezangen op de verjaring der Grote Kerk van Maessluis.

Match: Partial (No exact match found)

Geluck wenschinge van de Haegsche schutterye aen sijn koninklijcke hoogheyt den heere prince van Orange.

Match: Partial (No exact match found)

'sLandts vlote in zee; of de roede op de schoorsteen, voor de Françe en Engels-vluchtende-wolven.

Match: Partial (No exact match found)

De vierschaar van het gemeen: lierzang. Tot een duidelyk betoog [...] dat alleen den rechter, welke van God ingesteld is, het vonnis toekomt.

Match: Partial (No exact match found)

Het onteerend |kindre verraad, of de ongehoorde vader schennis

Match: Partial (No exact match found)

Ter verjaaring van haare koninglyke hoogheid, mevrouwe de prinsesse van Oranje en Nassau.

Match: Partial (No exact match found)

Gezang ter intrede van [...] den heere prinse en mevrouwe de prinsesse van Oranje [...] in 'sGravenhage.

Match: Partial (No exact match found)