Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Netherlands) - Period documents - Poetry]' returned 1,080 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Ter gedachtenisse van den doorluchtigen vorst, Johan Wilhem Frizo.

Match: Partial (No exact match found)

Lof-ghedicht, ter eeren den doorluchtigen [...] vorst Maurits [...] prince van Orangien.

Match: Partial (No exact match found)

Groete |aan sr. Franc

Match: Partial (No exact match found)

Lyc-klacht, over den hoogh-welgeboren [...] heere Wilhelm Ludwich, grave tot Nassau.

Match: Partial (No exact match found)

Aan den lasteraar van mr. Johan Luzac, thans rector magnificus van Hollands hooge schoole te Leyden.

Match: Partial (No exact match found)

Aan een' moordenaar

Match: Partial (No exact match found)

Clacht-liedt, |over de doot vanden E. heere Ian van Oldenbarnevelt.

Match: Partial (No exact match found)

Stat en Lande in vreugt over de blyde komste van [...] Joh. Wilh. Frizo [...] en [...] Maria Louiza.

Match: Partial (No exact match found)

De achtste maart 1794. Ter [...] verjaeringe, van [...] Willem den Vyfde

Match: Partial (No exact match found)

Ter heugelyke tweede geboorte verjaringe, van Willem Frederik Lodewyk.

Match: Partial (No exact match found)

Ter verjaaringe van de burgervader Henrik Hooft, Danielsz. oud 78 jaaren

Match: Partial (No exact match found)

Rust in onrust, of antwoord op den brief van zeker heer, wegens den staat van ons lieve vaderland.

Match: Partial (No exact match found)

Aan alle welmenende liefhebbers en minnaars van haar vaderland en vryheid

Match: Partial (No exact match found)

Juichende bazuin: op de aangenaame overkomst [...] van zyn koninglijke majesteit van Engeland.

Match: Partial (No exact match found)

Op |'t Geuse liedeboek van senjoor Francisco Halma

Match: Partial (No exact match found)

Aan Rotterdams hervormde gemeente, ter gelegenheid der manmoedige aangording van [...] J. Scharp; tot den stryd tegen de nieuwe Duitsche hervorming.

Match: Partial (No exact match found)

Aen |de Haegsche en Amsterdamsche valsche nieuwskramers

Match: Partial (No exact match found)

Het eerste leevens-jaar |van Oranjes klein-zoon. Aan Nederland.

Match: Partial (No exact match found)

Het eerste leevens-jaar |van Oranjes klein-zoon. Aan Nederland.

Match: Partial (No exact match found)

Aan de waare Bataaven ter gelegenheid der gezegende herstelling van [...] Willem George Fredrik.

Match: Partial (No exact match found)

Het misbruik der Nederduitsche dichtkunst

Match: Partial (No exact match found)

Vaderlandsche hulde aan den [...] heere Carel van Boetzelaer [...] commandant van de Willemstad.

Match: Partial (No exact match found)

Ernstighe teghen-spraeck aen de Maeght van Hollandt, over seker Aenspraeck by eenen Mopsus ghedaen.

Match: Partial (No exact match found)

Den schat van Hollandt. Dat is Het kort verhael ende af-beeldinghe van de deftigheyt van Hollandt.

Match: Partial (No exact match found)

Op de aard-beving, voorgevallen op den achtienden van herftsmaand[!], des jaars M D C XCII.

Match: Partial (No exact match found)

Nederland geschud door de aardbeevinge van den 8/18 van herfstmaand des jaars 1692.

Match: Partial (No exact match found)

Adolp Westerwyk, of Cromwel op sijn laaste beenen.

Match: Partial (No exact match found)

Lyck-klaght, over de doot van [...] Hendrick Kasimier, graef van Nassau, stadt-holder van Frieslant, &c.

Match: Partial (No exact match found)

Spiegel der tweedragt in het vaderlandt.

Match: Partial (No exact match found)

Spiegel der tweedragt in het vaderlandt.

Match: Partial (No exact match found)

Spiegel der tweedragt in het vaderlandt.

Match: Partial (No exact match found)

Genees-middel tegens voorbarige bannen

Match: Partial (No exact match found)

Uit- |en sleedevaart van den romp des oproermaker Daniel Raap

Match: Partial (No exact match found)

Op de zinnebeeldige en statieuse prent der begrafenisse van Daniel Raap

Match: Partial (No exact match found)

Op de afbeelding van de aankomst van Daniel Raap, in het onderaardsche ryk

Match: Partial (No exact match found)

D. |Raaps hellevaart. Met een vaars zonder staart

Match: Partial (No exact match found)

Nieuwejaars-lessen |van Daniel Raap. Aan zyn huisgezin.

Match: Partial (No exact match found)

Fabel van Juno met de paauw, en desselfs uitlegging

Match: Partial (No exact match found)

Op het lasterschrift genaamt Aan de geschonden gedachtenissen van Joan de Witt.

Match: Partial (No exact match found)

Philalethes Batavus gewroken, door deszelfs leerling Pamphilus Cratinides.

Match: Partial (No exact match found)

Discours, ofte verclaringe op den gouden stock

Match: Partial (No exact match found)

Lof-dicht, op de kindermakery van Pieter-buer

Match: Partial (No exact match found)

Een verzagtend |zalfje op de smertelijke vvonde van den heer Pieter Burman

Match: Partial (No exact match found)

t'Werck van M. de Brouwer, ghenaemt Eenvuldighe waerschouwinghe aen de gevluchte vreemdelinghen

Match: Partial (No exact match found)