Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Netherlands) - Period documents - Theology (practical)]' returned 310 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Tweede zendbrief van Jan Hendrikze Regthart aen [...] Norbertus Mol [...] over zyne catechisatien van de onherboore kinderen

Match: Partial (No exact match found)

Anatomie ofte ontledinghe van't verderffelijck deseyn der hedendaechsche paepsghesinde, teghen kercke en poletie[!].

Match: Partial (No exact match found)

Anatomie, ofte ontledinghe van't verderffelijck desseyn der hedensdaeghsche paepsghesinde, teghen kercke en politie.

Match: Partial (No exact match found)

Anatomie ofte ontledinghe van't verderffelijck deseyn der hedendaechsche paepsghesinde, teghen kercke en politie.

Match: Partial (No exact match found)

Aanmerkingen op den briev geschreeven uyt Niewkerk, door [...] J. Hardes [...] wegens het berugte werk der bekeeringe aldaar.

Match: Partial (No exact match found)

Getrouw verhaal, en apologie of Verdeediging der zaaken voorgevallen in de gemeente te Nieuwkerk.

Match: Partial (No exact match found)

De feilbaarheid van den zo genaamde onfeilbaren proefsteen aangewezen.

Match: Partial (No exact match found)

Waarschuwinge tegen de geestdrijverij vervat in een brief aan de doopsgezinden in Friesland.

Match: Partial (No exact match found)

Kort geding tegen die priesters [...] die hier te lande onder de roomscatholyke ingesetenen de onrust stooken.

Match: Partial (No exact match found)

Copie. Memorie van Gysbert van Rietvelt, baljuw [...] te Giese Nieukerk, aan de eerw. classis van Zuyd-Holland

Match: Partial (No exact match found)

Beredeneerde waarschouwing, over het dulden der roomschgezinde kerk-diensten in de Vereenigde Nederlanden.

Match: Partial (No exact match found)

Memorie van Joan Soermans, predikant te Giesenoukerk en Giesendam, aan de respective leden des E. classis van Suyt-Hollant

Match: Partial (No exact match found)

Antwoort op het Vraagstuk voorgestelt aan de protestantse kerk [...] door Antonius Driessen.

Match: Partial (No exact match found)

Anatomie ofte ontledinge van het verderffelyk dessein der paaps-gesinde./ [By Willem Teellinck]

Match: Partial (No exact match found)

Anatomie ofte ontledinge van het verderffelyk dessein der paaps-gesinde./ [By Willem Teellinck]

Match: Partial (No exact match found)

Recueil, of korte remonstantie[!] van de proceduren [...] gehouden [...] met domus. Johannes ter Kinder predikant te Arnhem.

Match: Partial (No exact match found)

Myne welmeenende gedachten over den dank-, vast- en bededags-brief, mede gedeelt aan elk in dit vaderland.

Match: Partial (No exact match found)

Tweede waerschouwingh aen pater Hubertus Verbruggen, jesuiet en missionaris tot Utrecht.

Match: Partial (No exact match found)

Verhandeling, van d'ongeregtige handel der tegenparty van den heer P. Codde, aertsbisschop van Sebasten.

Match: Partial (No exact match found)

Schoonhovens vertoogh ende der kercken remonstrantie. Verrijckt met aenmerckingen.

Match: Partial (No exact match found)

Jesuitsche doodstuipen in't bekuipen, opstellen, en uitstroien van zekere bulle op den naam van Clemens XI. paus.

Match: Partial (No exact match found)

Uytspoorige jesuit op de valeriaensche pynbank gelegt, ter oorzaeke van z?ne schandaleuse predikatie, gedaen binnen Emmerik.

Match: Partial (No exact match found)

Jesuitsche doodstuipen in't bekuipen, opstellen, en uitstroien van zekere bulle op den naem van Clemens XI. paus.

Match: Partial (No exact match found)

Copie der brief, van den heer internuntius geschreven aan Hendrik Spoor, tot wiens antwoord den volgende dient.

Match: Partial (No exact match found)

Motivum juris of regts-bewys voor het bisschoppelyk capittel van Haarlem.

Match: Partial (No exact match found)

Valeriaensche pynbank, ofte Kort en kragtig middel om alle [...] die den aerts-bisschop van Sebasten [...] lasteren, den mond te stoppen.

Match: Partial (No exact match found)

Valeriaensche pynbank, ofte Kort en kragtig middel om alle [...] die den aerts-bisschop van Sebasten [...] lasteren, den mond te stoppeen[!].

Match: Partial (No exact match found)

Beknopte wederlegging der beknopte verdedinge over de hedendaegsche verschillen rakende de brief van den paus.

Match: Partial (No exact match found)

De valsche betichters van den hoogwaerdigste heer Petrus Codde, en syner cleregie, ten toon gesteld, en hun oogwit.

Match: Partial (No exact match found)

Theodorus de Cock, aan alle vrede-lievende inwoonders van de Vereenigde Nederlandsche Provincien

Match: Partial (No exact match found)

Brief van P.H.P. aen N.N. over een predicatie gedaen binnen Utrecht op den feest-dag van den H. Augustinus

Match: Partial (No exact match found)

Na den biddag. 1793

Match: Partial (No exact match found)

Een woord op zijn tijd, bij gelegenheid van den aanstaanden bededag.

Match: Partial (No exact match found)

Waerachtich verhael; van den staet der gereformeerde kercke [...] binnen Utrecht.

Match: Partial (No exact match found)