Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Delft]' returned 478 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Inhvldings-predicatie, op de vermaerde intrede van syn hoogheyt [...] Wilhelm [...] prince van Orangien.

Match: Partial (No exact match found)

Twee brieven gheschreven voor Montavban [...] d'eene aen monsr. van Mondene, d'ander aen monsr. van Montbason.

Match: Partial (No exact match found)

De tropheen off zeghe-teeckenen vanden Nederlandschen Mars.

Match: Partial (No exact match found)

Rouw-claege over de doot vanden [...] vorst Frederic Henric.

Match: Partial (No exact match found)

Mose als een God over Aäron, dat is, Schriftuurlyke wederlegginge van al het gene door D. Brakel [...] openbaarlijk is gepredikt.

Match: Partial (No exact match found)

Oratio parænetica ad Batavos, ut quæsitam à majoribus libertatem fortiter defendant.

Match: Partial (No exact match found)

De Batavier opgewekt en aangemoedigd.

Match: Partial (No exact match found)

Op de krooning van [...] Willem Henrik ende Maria Stuart [...] gekroont tot koning en koninginne van Engeland [...] den 21 april 1689.

Match: Partial (No exact match found)

Het is soo't is, maer niet soo't hoort

Match: Partial (No exact match found)

Waaragtig |bericht aangaande Bergen in Henegou.

Match: Partial (No exact match found)

Zegen-Wens, aan syne Koninklyke Hoogheyt, Den Heere Prince van Oranje. Over Zyn Leger-Toght

Match: Partial (No exact match found)

Willem de V. aan het volk van Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Oordeel van verscheyde voornaemste leeraers ende professooren der H. theologie [...] over de Mariaansche broederschappen.

Match: Partial (No exact match found)

Informatie by den schout van Delft genomen [...] anno 1567. raeckende de beelde-stormery

Match: Partial (No exact match found)

De schim van Willem den Eersten aan de nakomelingschap, in de staatsomwenteling van 1813 en 1814

Match: Partial (No exact match found)

Iets der zo onverwagtste als allerheugelykste staats-omwenteling van [...] Overschie.

Match: Partial (No exact match found)

Propositie van den heer Appelboom, resid: vande cr: Sweden, gedaen inde vergaderinde[!] vande [...] Staten Generael

Match: Partial (No exact match found)

Bijdrage over de besmettelijkheid van den Aziatischen braakloop

Match: Partial (No exact match found)

Een woord aan het publiek ten opzigte van het uitbreken der cholera Asiatica te Delft, op den 24 juli 1832

Match: Partial (No exact match found)

Over het doelmatig aanwenden der zoo noodige luchtzuiverende en besmettingwerende berookingen

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede over 2 Korinth. V:1-10, gehouden ... op ... 20 Februarij 1848

Match: Partial (No exact match found)

Van hier, Godtloozen! die uw' Zielen

Match: Partial (No exact match found)

Antwoord aen Leonidas.

Match: Partial (No exact match found)

Aen den ... heere ... Willem van Haren, grietman op het Bildt: ...

Match: Partial (No exact match found)

Copie van een brief van den heere admirael Spil-berghen: inhoudende de voyage by hem gedaen door de Strate Magelanica

Match: Partial (No exact match found)

De hemelvaert des eersten ende oversten vervolgher der christenen in Nederlandt, Ruart Tappart van Enchuysen.

Match: Partial (No exact match found)

Tweede samen-spraek tusschen Pieter Regthart, en Joan Waermond, over de stoffe der kerkscheuringe.

Match: Partial (No exact match found)

Verthoningen, over de heerlijcke, en noyt voor desen verkrege victorie van 'sHertogen-bosch.

Match: Partial (No exact match found)

Adoni-Beseck of Lex talionis. Dat is Recht-veerdighe straffe Godes over den tyrannen.

Match: Partial (No exact match found)

Het feest der vrijheidszoonen. Ter tweede verjaaring van het genootschap van wapenoeffening te Delft.

Match: Partial (No exact match found)

Eer aan den braven, eer aan den navolger der voorvaderen, den luitenant J.C.J. van Speyk, zij zijnen heldendood toegebragt

Match: Partial (No exact match found)

Antwoorde op een seker schrift, eens onbekenden, 't onrechte geintituleert Christelicke ende ernstighe vermaninghe tot vrede ...

Match: Partial (No exact match found)

Antvvoorde op een seker schrift, eens onbekenden, 'tonrechte geintituleert, Christelicke ende ernstighe vermaninghe tot vrede, aen R. Donteclock.

Match: Partial (No exact match found)

Verwelkoming en zegezang, bij het plegtig inhalen der terugkeerende vrijwillige jagers van Leidens Hoogeschool, binnen Delft op den 22 september 1831

Match: Partial (No exact match found)

Loff-dicht, ter eeren den manhaftigen zee-heldt Pieter Pietersz. Heyn.

Match: Partial (No exact match found)

Tranen, over den doodt van den grooten admirael van Hollandt [...] Pieter Pietersz. Heyn.

Match: Partial (No exact match found)

Nodige voorkennisse der gemeinte tot de oefening des kerken-bans, briefswyze betoogt.

Match: Partial (No exact match found)

Bij den dood van Van Speyk

Match: Partial (No exact match found)

De worstelinge Jacobs, vervattende de wonderlyke worstelinge en zalige overwinninge van Jacob vander Graaf

Match: Partial (No exact match found)

Nootwendich vertooch, daer in naectelijck wt Godts Woordt, ..

Match: Partial (No exact match found)

Onschuldt ende afwijsinge Adriani Smovtii over 'tghene hem van weghen de t'onrecht-verdachte predikanten toeghewesen is

Match: Partial (No exact match found)

De theophagia papistica, dat is, Van't God-eten der papisten

Match: Partial (No exact match found)

Cort begrijp vande redenen vvelcke sy voort brenghen die gheen ghemeenschap vvillen hebben met de misse.

Match: Partial (No exact match found)