Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Hague]' returned 3,349 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

's-Gravenhaagse maandagse rouw-courant

Match: Partial (No exact match found)

'sGravenhaagse |maandagse rouw-courant. Van den 26ste jannuary

Match: Partial (No exact match found)

Iets voor allen; tydstuk [...] getrokken uit de tegenwoordige tydsomstandigheden.

Match: Partial (No exact match found)

Brief, van een reyziger over de landzaaten

Match: Partial (No exact match found)

T'samensprake over den doop.

Match: Partial (No exact match found)

Het achtste sermoen Henrici BvllingerI. Ghenomen uyt het Huys-boeck, uyt de tweede Decades

Match: Partial (No exact match found)

Missive aen Haer Hoogh Mog. geschreven door den heere Vegelin van Claerbergen. Douay den derden maert 1712., 's avondts om negen uuren

Match: Partial (No exact match found)

Hare Majesteyts seer gratieuse aenspraeck aen beyde de Huysen van het Parlement, op vrydagh den 1/16 Junii 1712

Match: Partial (No exact match found)

Authenticq bericht uit het leeger der Geallieerden aan de Sambre

Match: Partial (No exact match found)

Leerreden, gehouden op het derde eeuwfeest der hervorming, des avonds in de Groote Kerk, in 's-Gravenhage

Match: Partial (No exact match found)

Missive van de Heer van Dijckvelt, geschreven aen Haer Hoogh. Mog. uyt het leger by Lembeek, den vierden Augusti 1692

Match: Partial (No exact match found)

Placcaet.

Match: Partial (No exact match found)

Voorslagh |van een algemeene vrede in Vrankrijk publijk gemaakt.

Match: Partial (No exact match found)

Missive Van de Heeren gedeputeerden te velde

Match: Partial (No exact match found)

Missiven van den heere luytenant-admirael P. van Almonde, geschreven aen haer hoogh mog. in 'slandts schip de Prins

Match: Partial (No exact match found)

Hollands-groet aan zyn koninglyke majesteit van Groot Brittangie enz. op zijn overkomste.

Match: Partial (No exact match found)

Resolutie vant Hoff van Hollant

Match: Partial (No exact match found)

Sententie Iohannis Grevii, ghewesen predicant tot Heusden

Match: Partial (No exact match found)

De achtste maart 1794. Ter [...] verjaeringe, van [...] Willem den Vyfde

Match: Partial (No exact match found)

Uitboezeming bij de oprigting der Maatschappij van Weldadigheid

Match: Partial (No exact match found)

Memorie, aan de heeren leden der Kamer van Beschuldiging, bij het Hoog-Geregtshof te 's Gravenhage

Match: Partial (No exact match found)

Missive van den lieutenant-generael Belcastel, geschreven aen haer hoogh mog [...] den eersten augusti 1710

Match: Partial (No exact match found)