Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Leeuwarden]' returned 338 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Het grietmanschap ontmanteld

Match: Partial (No exact match found)

Het vijf en twintigjarig bestaan van het Nederlandsche Genootschap Tot zedelijke verbetering der gevangenen

Match: Partial (No exact match found)

Rym-antwoord ter vlucht opgestelt en overgesonden aan [...] Johannes Kostius.

Match: Partial (No exact match found)

Gedigtbrieven aen de eerwaerde heeren Joannes Gerhardus Samplonius [...] ende Henricus Brink.

Match: Partial (No exact match found)

Kenschetz |der Friesche premiers, of De laagheid der heerszucht.

Match: Partial (No exact match found)

Klaagzang

Match: Partial (No exact match found)

Placcaet, tegens de secte der jesuiten, papen, monicken, cloppen, &c

Match: Partial (No exact match found)

Placcaat en generale amnestie (Van de Staten van Friesland, 23 Dec. 1748)

Match: Partial (No exact match found)

Vreugde-galm ter geleegendheid der geboorte van één jongen prinse van Orange en Nassau.

Match: Partial (No exact match found)

Het beginsel der Groninger school in strijd met de wereld, of Welke zijn de beginselen der Groninger school?

Match: Partial (No exact match found)

De doctorale graad en het socialismus

Match: Partial (No exact match found)

De roomsche kerk in hare uitwerking op den staat : eene tegenstelling van 'kerk en staat' ...

Match: Partial (No exact match found)

Gedachten over de eenzame opsluiting der gevangenen

Match: Partial (No exact match found)

De dood een slaap : leerrede over Lucas VIII: 49-55a

Match: Partial (No exact match found)

Historische en natuur-kundige aanmerkingen over de zeldzame aard- en water-schuddinge die [...] op den 1 november 1755 [...] voorgevallen is.

Match: Partial (No exact match found)

Grondige en bondige wederlegginge der zogenaamde classicaale-decisie [...] over de gewaande grieven tegens de leere van do. P.L.St. Muller.

Match: Partial (No exact match found)

Hulde aan Willem II, Koning der Nederland, enz.

Match: Partial (No exact match found)

Grote Heren-feenster prognosticatie: ofte grondich bericht over den iare [...] M.DC.XXIX.

Match: Partial (No exact match found)

Spieghel van des keysers monarchale regier-sucht.

Match: Partial (No exact match found)

Een scherpe spore tot ghebedt, danckbaerheyt ende boetveerdicheyt: voorghestelt in vijf stichtelijcke predicatien.

Match: Partial (No exact match found)

Ter nagedachtenis van J. C. J. van Speyk

Match: Partial (No exact match found)

Neerlands |kwalen, en remedie voor dezelve

Match: Partial (No exact match found)

Herinneringen uit eene leerrede, uitgesproken ter nagedachtenis van den wel eerw. heer B. van Weemen, den 2 october 1808

Match: Partial (No exact match found)

Frankrijk, Engeland en Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Oudejaarsavond van 1832

Match: Partial (No exact match found)

Dichtregelen bij den dood van Albertus Brink

Match: Partial (No exact match found)

Verhaal van het gevecht der kanonneerbooten no. 41 en 42 bij het Hazegras op den 5 augustus 1831

Match: Partial (No exact match found)

Placcaet

Match: Partial (No exact match found)

Der iesuiten negotiatie ofte coop-handel, inde Vereenichde Nederlanden

Match: Partial (No exact match found)

Lykrede ter gedagtenisse van [...] Petrus Laan.

Match: Partial (No exact match found)

Tsamen-sprekinge van Fredriick ende Theodorus, over sekere schriften van Vincent van Drielenburch tegen Iohan. Wtenbogaert

Match: Partial (No exact match found)

Eere-kroon op het hoog-doorluchtig huwelyk van syne hoogheid Willem Karel Hendrik Friso [...] met haare koninglyke hoogheid Anna.

Match: Partial (No exact match found)

Discovrs over den Nederlandtschen vrede-handel.

Match: Partial (No exact match found)

Aan Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Liederen voor onze schutters en rustbewaarders, door een sergeant bij de vrijwillige schutterij (rustbewaarders) te Leeuwarden

Match: Partial (No exact match found)

Op de verlossing van Nederland en de terugkomst van eenige Vriesche jongelingen, geroepen tot de eerewacht des Franschen keizers

Match: Partial (No exact match found)

Aan het volk van Nederland, in november 1813

Match: Partial (No exact match found)

Afscheid aan de Franschen

Match: Partial (No exact match found)

De Schelde door dwang geopend, op den 20 januarij 1831

Match: Partial (No exact match found)

De Schelde door dwang geopend, op den 20 januarij 1831

Match: Partial (No exact match found)

Præcursor paracleti, dat is Twee heylighe tsamensprekinghen.

Match: Partial (No exact match found)

Zelfopoffering van Jan Carel Josephus van Speyk, plegtig gevierd door het Koninklijk Instituut voor de Marine den 9 van lentemaand 1831

Match: Partial (No exact match found)

Gezangen voor de Vriesche schooljeugd, om gezongen te worden op het dubbel volks-feest van den 17 en 18 november

Match: Partial (No exact match found)

Handleiding bij het gebruik der nieuwe Nederlandsche maten en gewigten

Match: Partial (No exact match found)

Tweetal leerredenen over Joh. V vs. 35

Match: Partial (No exact match found)

Godts wraakzwaardt over Nederlandt, vertoont in de zwaare sterfte onder't rundtvee.

Match: Partial (No exact match found)

Querela pacis, dat is Vreden-clacht, aen die vereenichde Nederlanden.

Match: Partial (No exact match found)

Kort verslag der ziekten, welke in de maanden Julij, Augustus, September en October, in de provincie Vriesland gewoed hebben

Match: Partial (No exact match found)

Ter blijde wederkomst van den doorluchtigsten vorst en heere Johan Wilhelm Friso.

Match: Partial (No exact match found)

Afscheid aan de verdedigers des vaderlands

Match: Partial (No exact match found)

De dankbare Vriezen aan hunne weldadige landgenooten

Match: Partial (No exact match found)

De dankbare Vriezen aan hunne weldadige landgenooten

Match: Partial (No exact match found)

Hulde aan Harmen Jans Groen, visscher te Vierhuis

Match: Partial (No exact match found)

De Friezen aan hunnen koning, bij hoogstdeszelfs komst te Leeuwarden, op den 23sten julij 1830

Match: Partial (No exact match found)

Overdenkingen over de tegenwoordige omstandigheden in het Koningrijk der Nederlanden

Match: Partial (No exact match found)