Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Leiden]' returned 1,095 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Gidions verkiezing, ter verlossinge van Israe

Match: Partial (No exact match found)

Verhaal van het gebeurde tusschen den heere S. van Schaak, med. stud. en den heere L.E. van de Graaff, major.

Match: Partial (No exact match found)

Verhaal van het gebeurde tusschen den heere S. van Schaak, med. stud. en den heere L.E. van de Graaff, major.

Match: Partial (No exact match found)

Adres van de commissie ter waarneming van de belangen der Leydsche Akademie burgers aan den Akademischen Senaat der Hooge School van Leyden

Match: Partial (No exact match found)

Hulde aan de nagedachtenis van den weled. heere P. Lalau

Match: Partial (No exact match found)

Triomfgesang op de blijde intreede van Wilhelm de III. [...] binne 'sGraavenhaage.

Match: Partial (No exact match found)

Op de bevalling der Prinses van Oranje

Match: Partial (No exact match found)

Gods wonder-wercken nu onlangs voor-gevallen in Enghelandt [...] op eenen sondagh, in de parochie-kercke van Withycombe, onder de predicatie.

Match: Partial (No exact match found)

Tweede vervolg op mijn werkje, getijteld: Treurig lot enz. ...

Match: Partial (No exact match found)

Vervolg op mijn werkje getijteld: Treurig lot, enz. ...

Match: Partial (No exact match found)

Oratie over het vermaerdt belegh en otset der stadt Leyden

Match: Partial (No exact match found)

Ter nagedachtenisse van Gualtherus Zoutemaat, predikant te Leyden

Match: Partial (No exact match found)

De burgerlyke vryheid in haare heilzaame, de volks-vryheid in haare schadelyke gevolgen voorgesteld.

Match: Partial (No exact match found)

Liberalismus

Match: Partial (No exact match found)

Corte ende claere verdedinge van de thien bewijs-redenen voor desen in druck uytgegeven, tegen Vincent van Drielenborgh.

Match: Partial (No exact match found)

Uitboezeming bij het afsterven van H.M. de Koningin der Nederlanden

Match: Partial (No exact match found)