Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Middelburg]' returned 588 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

De Zeeuwsch-Duitsche spoorweg

Match: Partial (No exact match found)

IJzeren spoorweg van Vlissingen en Middelburg op Venlo en Maastricht

Match: Partial (No exact match found)

Het ontwerp van wet tot ondersteuning van behoeftigen, getoetst aan regt en heil

Match: Partial (No exact match found)

Mr. J. J. Berdenis van Berlekom, overleden den 31 van Louwmaand 1846 ...

Match: Partial (No exact match found)

De propheet, |Salamim. Of De voorzegging dezes lands

Match: Partial (No exact match found)

Bedenkingen betreffende de door de regering voorgestelde grondwets-herziening

Match: Partial (No exact match found)

De grondwetsherziening en de belastingen

Match: Partial (No exact match found)

Extract uyt de notulen vande [...] Staten van Zeelandt

Match: Partial (No exact match found)

De onpartijdige, of De vriend der waarheid

Match: Partial (No exact match found)

Beschouwing van het nieuwe ontwerp van wet op de burgerlijke pensioenen

Match: Partial (No exact match found)

Over den invloed der machines op de welvaart der volken

Match: Partial (No exact match found)

Gedenk aan den Heer op al uwe wegen

Match: Partial (No exact match found)

De worstelinge Jacobs, vervattende de wonderlijke worstelinge, en salige overwinninge van Jacob vander Graef

Match: Partial (No exact match found)

Brief van een Zeeuwsch advokaat over het ontwerp van wet houdende nadere bepalingen omtrent de regterlijke organisatie

Match: Partial (No exact match found)

Bedenkingen omtrent het ontwerp van wet tot opheffing van zes provinciale geregtshoven

Match: Partial (No exact match found)

Brief van een vriend, over de afdamming van het Sloe

Match: Partial (No exact match found)

Prognosticatie van acht iaren, namelick van den iaere M.D.Lxxxj. tot datmen schrijven sal M.D.Lxxxviij.

Match: Partial (No exact match found)

Beantwoordinge des koninckx van Polen, aengaende de rechtveerdicheyt vande Sweetsche wapenen.

Match: Partial (No exact match found)

Oordeel van vrede: of Ouderlinghs advijs, aengaende het tegen-spreken van't gene by eenige genoemt wordt Cocceianerie.

Match: Partial (No exact match found)

Optoght der Batavieren voor de vryheyt des vaderlandts.

Match: Partial (No exact match found)

De jonge practisyn ontmaskerd

Match: Partial (No exact match found)

Vertoog over de ongerymdheid van het samenstel onzer hedendaagsche regtsgeleerdheid en praktyk,

Match: Partial (No exact match found)

D'affairen |van geheel christen-ryck. Vanden jaere 1655

Match: Partial (No exact match found)

Brief van een Zeeuw [...] betreffende de navigatie op Essequebo

Match: Partial (No exact match found)

Kort Relaes der ongerustigheyt binnen Dergoes In Zeelandt

Match: Partial (No exact match found)

Zeedige beschouwing van den teegenswoordigen toestand der republicq.

Match: Partial (No exact match found)

Doleantie. by d'heer Benjamin van de Steene [...] over't plunderen van sijn huys, ende goederen.

Match: Partial (No exact match found)

De afdamming van het Sloe nader aangeprezen

Match: Partial (No exact match found)

Copye |van twee missiven.

Match: Partial (No exact match found)

Nootwendige en zedige verantwoordingh, van de secretaris en het secretarisschap: van den Raedt ter Admiraliteyt in Zeelandt.

Match: Partial (No exact match found)

Geschende onnoselheyt te rechte gebracht, of Verdedinghe der kercke van Utrecht.

Match: Partial (No exact match found)

De tweede Amsterdamsche buuren-kout: handelende van verscheide aanmerkens-weerdige zaken.

Match: Partial (No exact match found)

Tractaet |van elucidatie of nader verklaringe van't tractaet van Elbingh

Match: Partial (No exact match found)