Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Utrecht]' returned 1,160 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Reeden over de seer voorspoedige togt na Brittannien.

Match: Partial (No exact match found)

Goede tijdinge van Munster

Match: Partial (No exact match found)

Bedenkingen over de korenwetten

Match: Partial (No exact match found)

Placcaet vande Ed. Mo. Heeren Staten 'sLandts van Utrecht

Match: Partial (No exact match found)

Placcaet vande Ed. Mog. Heeren Staten 'sLandts van Utrecht

Match: Partial (No exact match found)

Gedachten over graan-wetten met betrekking tot ons land

Match: Partial (No exact match found)

Berigt, aangaande de Utrechtsche vereeniging, tegen het misbruik van sterke dranken

Match: Partial (No exact match found)

Kort verslag van het zoo geruchtmakend gedrag des afgezetten predikants H. P. Scholte in de Hervormde gemeenten Doeveren, Genderen en Gansoijen

Match: Partial (No exact match found)

Een prophetie ofte voorsegginghe ghemaeckt opte nieuwe fortificatie van Heydelbergh anno 1621 den 24. april.

Match: Partial (No exact match found)

Uitvaard van dr. Leonardus Ryssenius, verstikt in sijn ingebeelde Dood-stuipen der Cartesianen en Coccejanen.

Match: Partial (No exact match found)

Het borstbeeld van Berzelius, geplaatst in het Scheikundig Laboratorium der Utrechtsche Hoogeschool, vrijdag 19 october 1849

Match: Partial (No exact match found)

Dootstuypen der Cartesianen en Coccejanen.

Match: Partial (No exact match found)

Geene driedubbele kroon meer!

Match: Partial (No exact match found)

'Hij heeft ons verscheurd, Hij zal ons ook genezen'

Match: Partial (No exact match found)

Bezuiniging toegepast op onze regterlijke instellingen

Match: Partial (No exact match found)

Over het collegie van raden en generaalmeesters van de Munt

Match: Partial (No exact match found)

Over plaatselijke belasting

Match: Partial (No exact match found)

Het onderwijs te geven aan de Technische School te Utrecht

Match: Partial (No exact match found)

Plan voor eene binnen Utrecht op te rigten technische school

Match: Partial (No exact match found)

Zeege-kroon, ter onsterffelijcken loff, van [...] Godart baron van Reede.

Match: Partial (No exact match found)

Plechtige dankstond wegens de verlossing van Utrecht [...] met eene leerreden hier toe betreklyk.

Match: Partial (No exact match found)

Een woord over de nieuwe regeling van het bestuur van Neêrlandsch Indië

Match: Partial (No exact match found)

Hoe de Duitscher denkt over Nederland en zijne koloniën

Match: Partial (No exact match found)

Feest-zangen der handboogschutterij, de Batavieren, gevestigd te Rotterdam

Match: Partial (No exact match found)

Raedt voor de scheer-siecke hair-cloovers.

Match: Partial (No exact match found)

De Fransche Machiavel, of Hondert Fransch-politique staets-regelen

Match: Partial (No exact match found)

Drie dankredenen op den eersten verjaardag van Utrechts verlossing.

Match: Partial (No exact match found)

Over het invoeren en afschaffen van accijnsen

Match: Partial (No exact match found)

Over het afschaffen van den turfaccijns

Match: Partial (No exact match found)

Over het invoeren en afschaffen van accijnsen

Match: Partial (No exact match found)

Nadere toelichting van wetenswaardige bijzonderheden en geschilpunten, betreffende de vroegere en latere gesteldheid der heemraadschappen

Match: Partial (No exact match found)

De reorganisatie der vee-artsenijschool

Match: Partial (No exact match found)

De kweekschool voor militaire geneeskundigen

Match: Partial (No exact match found)

De school en de kerk

Match: Partial (No exact match found)

De hervormde diakoniën, en de concept-armenwet van 1851

Match: Partial (No exact match found)

Eenige bedenkingen over het ontwerp van wet op het armbestuur

Match: Partial (No exact match found)

Hoe de Duitscher denkt over Nederland en zijne koloniën

Match: Partial (No exact match found)

Eene splitsing der maatschappij tot nut van 't algemeen dringend noodig

Match: Partial (No exact match found)

Utrechtse courant

Match: Partial (No exact match found)

Allon bachvth, of Lyck-predikatie, over de dood van [...] Gisbertus Voetius.

Match: Partial (No exact match found)

Gisberti Voetii gevoelen ontrent de particuliere by-een-komsten der christenen

Match: Partial (No exact match found)

Lyk-klagt over het droevig en ontijdig overlijden van [...] Jodocus à Lodenstein.

Match: Partial (No exact match found)

Bij de verlossing van mijn dierbaar vaderland

Match: Partial (No exact match found)

Negen bedenkingen aan de schrijvers der Vaderlandsche Letteroeffeningen

Match: Partial (No exact match found)

Verlossings danklied bij gelegenheid van den plegtigen XIII january 1814 met een opdragt aan den hoogleeraar J.H. van der Palm

Match: Partial (No exact match found)

De Groninger school in haren strijd

Match: Partial (No exact match found)

Invloed der gemeentewet op de invordering van plaatselijke belastingen

Match: Partial (No exact match found)

Adres houdende bedenkingen tegen het Ontwerp van Wet op het Armbestuur

Match: Partial (No exact match found)

Avondgesprekken over de gebeurtenissen onzes tijds en dezer dagen

Match: Partial (No exact match found)

Gedachten omtrent de militaire geneeskundige dienst

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede over Jes. XXXIII vs. 1 en 2a, gehouden op den algemeenen dank-, vast- en bededag

Match: Partial (No exact match found)

Iets over de middelen van herstel onzer financiëele Oostindische aangelegenheden

Match: Partial (No exact match found)

Het Koninklijk Instituut van de Marine in Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Lofzang ter nagedachtenis van den dank- boet- en bededag, gevierd den 13 januarij 1814

Match: Partial (No exact match found)

Drietal brieven

Match: Partial (No exact match found)

Open brief aan Mgr. Carolus Belgrado, ter beantwoording van zijn brief als Internuntius van Pius IX aan de geestelijkheid en geloovigen in Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Raadgevingen aan mijne medeburgers, bij het naderen der cholera

Match: Partial (No exact match found)