Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1580]' returned 25 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Eenen brieff, gheintercipieert en̄ opghenomen, vanden prince van Orangien aenden hertoghe van Alensson.

Match: Partial (No exact match found)

Eenen afghevvorpen oft gheintercipieerden brief vanden Prince van Oraignen aen den Hertoghe van Alençon.

Match: Partial (No exact match found)

Afgheworpene brieven vanden Cardinael de Granuelle ende vanden President Fonck, gheschreuen aen sommige personagien vande malcontenten

Match: Partial (No exact match found)

Afgheworpene brieuen van sommighe vermommede ende valsche patriotten

Match: Partial (No exact match found)

Afgheworpene brieuen van sommighe vermommede ende valsche patriotten, ...

Match: Partial (No exact match found)

Prognosticatie. Van acht iaren, namelick vanden iare M.D.Lxxxj. tot datmen schrijven sal M.D.Lxxxviij.

Match: Partial (No exact match found)

Breeder bericht van die scheuringe der kercken Christi tot Leyden.

Match: Partial (No exact match found)

Apologia. Een christelijcke ende billijcke verantwoordinge.

Match: Partial (No exact match found)

Eenen poeetschen dialogus genaempt Caluinus.

Match: Partial (No exact match found)

Vertooch, gedaen aen mijne heeren de ghedeputeerde vande Staten generael, den ix. iannuarij, 1580. By mijn heere den prince van Oraengien

Match: Partial (No exact match found)