Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1621]' returned 166 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Appril 1621. 59. Gazette Van Blijschap, des Maents Aprilis, Anno 1621.

Match: Partial (No exact match found)

Belijdenisse ofte verklaringhe van't ghevoelen der leeraren, die [...] remonstranten worden ghenaemt.

Match: Partial (No exact match found)

Christelicke gesanghen ghetrocken uyt het Oude ende Nieuwe Testament.

Match: Partial (No exact match found)

Godt vvonderlick, machtich, goedt. Poëtische vvtbreidinge over eenighe psalmen Davids.

Match: Partial (No exact match found)

Brief tot afrading van't pausdom.

Match: Partial (No exact match found)

May-geschenck aende remonstransche ghemeynten.

Match: Partial (No exact match found)

Latijnsche aen-spraeck van mr. Hvgo de Groot aen de kist in de welcke sijne E. uyt de ghevanckenisse is ghedraghen.

Match: Partial (No exact match found)

Stuytinghe van een tastelijcke loghen.

Match: Partial (No exact match found)

Droeve ghevanckenisse, ende blijde vytkomst van Dominicvs Sapma [...]. Vervaet in seeckere brieven.

Match: Partial (No exact match found)

Historie ofte kort ende waerachtich verhael van den oorspronck ende voort-ganck der kerckelijcke beroerten in Hollandt.

Match: Partial (No exact match found)

Een suyvere ende eenvoudighe verklaringhe, over het neghende capittel des sendtbriefs Pauli tot den Romeynen.

Match: Partial (No exact match found)

Missa Romana, ofte roomsche misse. Al waer int corte [...] aengewesen wert, wat in der pape misse wert bedreven.

Match: Partial (No exact match found)

Van den grouwelijcken laster der dronckenheyt die in dese tijden gheweldelijck regneert.

Match: Partial (No exact match found)

Weder-bloeyende |lely

Match: Partial (No exact match found)

Babylon, ofte Naeckte ontdeckinge ende verthooninge van het huydigh antechristische ryck.

Match: Partial (No exact match found)

Svlamith, ofte Baniere des vredes, opgeworpen [...] om d'afgewekene remonstranten weder te brengen tot de gemeenschap vande gereformeerde kercke.

Match: Partial (No exact match found)

Een ghebed |tot onsen heere Iesum Christum voor de vrede der kercke.

Match: Partial (No exact match found)

Bruylofts-gedicht, ter eeren van [...] Iaqves Iacobsz. Rombovts, met [...] Maria du Gardyn Francois dochter.

Match: Partial (No exact match found)

West-Indische Compaignie. De gemeene directeurs, enz. ..

Match: Partial (No exact match found)