Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1649]' returned 211 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Grondigh Verhael, (van de terechtstelling van Karel I)

Match: Partial (No exact match found)

Copye van't journael gheschreven uyt Londen den 9 en 10 february 1649. Aen de [...] Staten Generael.

Match: Partial (No exact match found)

Copye van't journael gheschreven uyt London den 9. en 10. february 1649. Aende [...] Staten Generael.

Match: Partial (No exact match found)

Sijne coninghl. majest. van Engelandts laetste oratie gedaen op het schavot

Match: Partial (No exact match found)

Sijne coninglijcke majesteyt van Engelandts laetste oratie, gedaen op het schavot

Match: Partial (No exact match found)

Syne koninglycke majesteyt van Engelandts laetste oratie gedaen op't schavot

Match: Partial (No exact match found)

Henriette de Bourbons, onstelde groot-moedigheyd. Karel Stvarts of Gemartelde majesteyt

Match: Partial (No exact match found)

Testament om Fairfax vtersten Crom-Wil recht te maken

Match: Partial (No exact match found)

Enghelandt onthooft

Match: Partial (No exact match found)

Enghelandts bedroeft schov-toneel

Match: Partial (No exact match found)

Afkomst, regeeringe, leven en sterven van alle de koningen van Schotlant.

Match: Partial (No exact match found)

Engelandts |memoriael, tot eeuwighe ghedachtenis

Match: Partial (No exact match found)

Engelandts |memoriael, tot eeuwige gedachtenis

Match: Partial (No exact match found)

Engelandts |memoriael, tot eeuwige gedachtenis

Match: Partial (No exact match found)

Vermeerdert Engelandts memoriael, tot eeuwige gedachtenis

Match: Partial (No exact match found)

Verhael |vande vroomheyt ende het leven van den cardinael Mazarijn

Match: Partial (No exact match found)

Last ende naemen van de rechters over den koningh van Engelandt

Match: Partial (No exact match found)

Last ende naemen vande rechters over den koningh van Engelandt

Match: Partial (No exact match found)

Last ende naemen vande rechters over den koningh van Engelant

Match: Partial (No exact match found)

Engelants tranen: over de teghenwoordighe krijghs-beroerten.

Match: Partial (No exact match found)

Konincklick gebedt, by Karel, koninck van Groot Brittannien gedaen, ende met eygen hant gheschreven in sijne gevanckenis

Match: Partial (No exact match found)

Syne koninglycke majesteyt van Engelands laetste oratie, gedaen op het schavot

Match: Partial (No exact match found)

Sijne coningl. majest. van Engelandts laetste oratie. Ghedaen op het schavot

Match: Partial (No exact match found)

Sijne coninghl. majest. van Engelandts laeste oratie. Gedaen op het schavot

Match: Partial (No exact match found)

Syne koninglycke maiesteyt van Engelantdts[!] laeste oratie, gedaen op het schavot

Match: Partial (No exact match found)

Vervvarde Engelant.

Match: Partial (No exact match found)

Procedueren, |teghen den koninck van Engelandt, ghehouden

Match: Partial (No exact match found)

Antvvoorde op de Declaratie van't Parlement van Engelandt: in de welcke zijn vervat de motiven [...] van haer laetste procedueren.

Match: Partial (No exact match found)

Voor een nieu Parlement, by samen-stemminghe des volcks.

Match: Partial (No exact match found)

Konincklick memoriael. Waer in het innerlijk gemoet van sijne H. majesteyt, Carolus Stuart [...] afgebeeldt wordt.

Match: Partial (No exact match found)

Koninck Karels beklach, aen sijn gemeente: over sijn nakend' droevigh ongheluck.

Match: Partial (No exact match found)

Declaratie van sijne majesteyt van Groot Brittangien

Match: Partial (No exact match found)

Konincklick memoriael. Waer in het innerlijck gemoet van sijne H. majesteyt, Carolus Stuart [...] afgebeeldt wordt.

Match: Partial (No exact match found)

Der onderdanen rouw, ofte Clachten, over de doodt van den Brittischen Josias, coninck Carolus.

Match: Partial (No exact match found)

Konincklick memoriael. Waer in het innerlijck gemoet van sijne H. majesteyt Carolus Stuart [...] afgebeeldt wordt.

Match: Partial (No exact match found)

Klachte van Henriette de Bourbon koninginne van Groot Brittanjen over de dood van [...] koning Karel haeren man.

Match: Partial (No exact match found)

De bloedighe t'samen-spraak, van Fairfax en Cromwel

Match: Partial (No exact match found)

Prophetye |door gesigten, wegen de regeeringhe van Engelant

Match: Partial (No exact match found)

Prophecyen, gecomen uyt het cabinet van een persoon van staet

Match: Partial (No exact match found)

De martelisatie van koninck Karel, ofte siin over-een-kominge met Christo in siin lyden.

Match: Partial (No exact match found)

De Geest van Karolus Stuart Verscheenen aan de Neder-landen

Match: Partial (No exact match found)

VVee, Wtghekreeten over den Engelsche Bloedt-hont

Match: Partial (No exact match found)

Een memento ofte vermaninge, aen de over-gebleven lidtmaten, nu te West-minster sittende.

Match: Partial (No exact match found)