Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1828]' returned 85 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Het liberalismus

Match: Partial (No exact match found)

[Landgenooten!]

Match: Partial (No exact match found)

De ware gesteldheid van het Nederlandsch onderling weduwenaars-, weduwen- en begrafenisfonds, ook voor ongehuwden, onder bestuur van Valk en Spohler

Match: Partial (No exact match found)

De hedendaagsche oorlogstooneel-beschouwing

Match: Partial (No exact match found)

Verhandeling over de verantwoordelijkheid der ministers volgens het Nederlandsch staatsregt

Match: Partial (No exact match found)

Brief aan A., over de conversie der stedelijke schuld der stad Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Een woordje tot verdediging van ons

Match: Partial (No exact match found)

Onderzoek over het gebruik van een openbaar spel, speciaal toegepast op het Rijk der Nederlanden

Match: Partial (No exact match found)

Iets over hoogescholen, de onderwijzers en het onderwijs op dezelve

Match: Partial (No exact match found)

Gedachten van Jan de Schreeuwer over het hooger onderwijs

Match: Partial (No exact match found)

West-Indische Maatschappij, gevestigd te Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Opwekkings-redevoering, naar aanleiding van Rom. X: 14, 15a

Match: Partial (No exact match found)

Dichterlijke hulde aan de nagedachtenis van wijlen den hoog geleerden wel eerwaardigen heer dr. Jan Scharp

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede, ter gedachtenis van zijne vijf en twintig jarige evangeliedienst, gehouden te Zaandijk, op den 25sten november 1827

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede tot afscheid van de Hervormde Gemeente van Deventer

Match: Partial (No exact match found)

De christen dezer eeuw, in de weegschaal des heiligdoms gewogen, maar te ligt bevonden

Match: Partial (No exact match found)

De groote straatweg

Match: Partial (No exact match found)

Aan mevrouw H. W. Bähler, geboren Despar, in antwoord op haar dichtstuk: De groote straatweg

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak bij de plegtige inwijding van de r.k. begraafplaats te Leyden, gehouden op den 19den November 1828

Match: Partial (No exact match found)

Twee brieven, waarin zekere beoordeling der schriften van P. W. Brouwer, over den persoon van Christus getoetst wordt

Match: Partial (No exact match found)

Nieuwjaarswensch van Thomasvaar, op De bruiloft van Kloris en Roosje

Match: Partial (No exact match found)

Bij het graf van J. L. Nierstrasz, Junior

Match: Partial (No exact match found)

Rozenkransje voor de zamenvlechters van het Doornkransje

Match: Partial (No exact match found)

Uitboezeming wegens het concordaat voor het Koningrijk der Nederlanden

Match: Partial (No exact match found)

Proef van verknogte voordeelen aan het onderwijs en opvoeding door de Jesuiten gegeven

Match: Partial (No exact match found)

De zaak der Jesuiten in Frankrijk, verdedigd, en aan de beide Kamers voorgesteld, in de maand maart 1828

Match: Partial (No exact match found)

Doornkransje, gevlochten ter eere van ...

Match: Partial (No exact match found)

De koepok-inenting tegen de leer des Bijbels strijdende, of korte aanwijzing voor godvreezende ouders

Match: Partial (No exact match found)

Gedachten over de natuur en behandeling der ziekte, welke, gedurende de jaren 1826-1828, te Groningen geheerscht heeft

Match: Partial (No exact match found)

De dankbare Vriezen aan hunne weldadige landgenooten

Match: Partial (No exact match found)

De dankbare Vriezen aan hunne weldadige landgenooten

Match: Partial (No exact match found)

Opwekking aan mijne landgenooten tot liefdadigheid

Match: Partial (No exact match found)

Iets over de tooneel-beoordelingen, voorkomende in het Algemeen Nieuws- en Advertentieblad, geteekend Proficiat

Match: Partial (No exact match found)

Redevoering over 2 Chron. XXIII: 11b

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede, ter godsdienstige viering van den verjaardag van Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden

Match: Partial (No exact match found)

Gezang ter gelegenheid van 's Konings verjaardag, den 24 Augustus 1828

Match: Partial (No exact match found)

Bij het graf van J. T. A. van Rietschoten Hagens, s.s. theol. cand., den 21 februarij 1828

Match: Partial (No exact match found)

Hulde aan de nagedachtenis van Gerbrand Bakker, hoogleeraar in de geneeskunde te Groningen

Match: Partial (No exact match found)

Hulde aan T. A. Clarisse, theol. Doct. en Prof. te Groningen

Match: Partial (No exact match found)