Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Subject: Theology (Christian doctrine) - History (Netherlands) - Period documents, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Language: Dutch]' returned 111 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Svlamith, ofte Baniere des vredes, opgeworpen [...] om d'afgewekene remonstranten weder te brengen tot de gemeenschap vande gereformeerde kercke.

Match: Partial (No exact match found)

Remonstrantie by de zes colloquenten vander remonstranten [...]. Waer in sy haere bedenckinghen openen over het houden der synoden.

Match: Partial (No exact match found)

Onbillijcke wreetheyt der Dortsche Synode [...] teghen de remonstranten in de Nederlandtsche Ghe-vnieerde Provincien.

Match: Partial (No exact match found)

Brief aen de verdruckte ghemeynte Iesu Christi binnen der stadt Vtrecht.

Match: Partial (No exact match found)

Copije vanden brief Wilhelmi Remautij, gewesen predicant [...] aen de [...] heeren canzeler en raden des vorstendoms Gelre

Match: Partial (No exact match found)

Corte ende claere verdedinge van de thien bewijs-redenen voor desen in druck uytgegeven, tegen Vincent van Drielenborgh.

Match: Partial (No exact match found)

Querela ecclesiae, oft Klachte der kercke aende overheden des landts.

Match: Partial (No exact match found)

Querela ecclesiae, oft Klachte der kercke aende overheden des landts.

Match: Partial (No exact match found)

Querela ecclesiae, oft: klachte der kercke aen de overheden des landts.

Match: Partial (No exact match found)

Andere vraech-al. |In der haest ghestelt, om met des eersten vraegh-als vraegh-stucken, beantwoort te worden, ist moghelijck

Match: Partial (No exact match found)

Andere vraech-al, |in de haest ghestelt, om met des eersten vraegh-als vraegh-stucken beantwoort te worden, ist moghelijck

Match: Partial (No exact match found)

Den vraegh-al, in-houdende ettelijcke questien ofte vraghen.

Match: Partial (No exact match found)

Andere vraech-al. |In der haest ghestelt, om met des eersten vraegh-als vraegh-stucken beantwoordt te worden, ist moghelijck

Match: Partial (No exact match found)

Andere vraech-al. |Inhoudende hondert vraghen, soo van kerckelycke als poletijcke questien

Match: Partial (No exact match found)

Geessel om uyt te dryven den arminiaenschen quel-gheest.

Match: Partial (No exact match found)

Qverela ecclesiae. Ofte Clachte der kercke.

Match: Partial (No exact match found)

Vreden-clacht, |aen alle die vereenichde Nederlanden.

Match: Partial (No exact match found)

Naerder |openinghe, van een hooch-wichtighe sake, betreffende de wel-vaert van ons bedroeft vader-landt

Match: Partial (No exact match found)

Naerder |openinghe van een hooch-wichtighe sake, betreffende de wel-vaert van ons bedroeft vader-landt

Match: Partial (No exact match found)

Geessel om uyt te dryven den arminiaenschen quel-geest.

Match: Partial (No exact match found)

Eerbiedigh en ootmoedigh vertoogh, der Remonstrants-gesinde Christenen. Aande [...] magistraten der stede Leyden.

Match: Partial (No exact match found)

Breeder bericht van die scheuringe der kercken Christi tot Leyden.

Match: Partial (No exact match found)

De gods-dienst der Hollanders, vertoont in verscheide brieven.

Match: Partial (No exact match found)

Van de verborghentheden der arminianisterye, twee boecken.

Match: Partial (No exact match found)

Den krayenden witten donderdaechs haen, hebbende ghevonden in des werrelts mishoop den alderkostelijcksten steen.

Match: Partial (No exact match found)

Een een[!] nieuwe heylighe ligue off Politycke keck-sorghe der huydendaechsche contra-remonstranren[!].

Match: Partial (No exact match found)

Den polityck gereformeerde religievs ofte harminiaenschen contra-remonstrant.

Match: Partial (No exact match found)

Korte aenmerckingen, tot bewijs, dat de vijf artijckelen der remonstranten, in haerzelven niet tolerabel en zijn.

Match: Partial (No exact match found)

Logenkorting |off ernstich-schrijvens zuyveringh vande ghepretendeerde harminiaensche logentael

Match: Partial (No exact match found)

Tooneel van de moedigheydt van vier predicanten binnen s'Hertoghen-bosch.

Match: Partial (No exact match found)

Merckelyck onderscheyt tusschen de leeringe van den H. Augustinus, en [...] Ludovicus Molina.

Match: Partial (No exact match found)

Kort begryp der leeringe van de voorstaenders des H. Augustinus, de welcke men heden met den naem van jansenisten bekladden wil.

Match: Partial (No exact match found)

Bedenckingen over de beroepinghe D.D. Coenradi Vorstii, tot de professie der H. theologie in de vniversiteyt tot Leyden.

Match: Partial (No exact match found)

Bedenckingen, over de beroepinghe D.D. Conradi Vorstii, tot de professie der H. theologie in de Vniversiteyt tot Leyden.

Match: Partial (No exact match found)

Teghen-bericht jeghens D. Francisci Gomari Waerschovwinge over de vermaninghe tot vrede [...] aen D.R. Donteclock.

Match: Partial (No exact match found)

Brief aen sijne princelijcke excellentie van Oraengien.

Match: Partial (No exact match found)

Brief aen sijne princelijcke excellentie van Oraengien.

Match: Partial (No exact match found)

Voor-looper. Tegen het libel fameus oft pasquil van ia ende neen, wt gegeven tegen Iohannē Wtenbogaert.

Match: Partial (No exact match found)

Aenwysinghe vande onbehoorlicke wyse van doen, die M. Adrianvs Smovtivs ghepleecht heeft in syn boeck [...] Eendracht &c.

Match: Partial (No exact match found)

Vande vryheydt der secten, hoe schadelijck deselve zij: tot nadeel der [...] gemeynte Godes.

Match: Partial (No exact match found)