Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Subject: Theology (Christian doctrine) - History (Netherlands) - Period documents, Collection Id: dutch-pamphlets-online]' returned 118 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Remonstrantie by de zes colloquenten vander remonstranten [...]. Waer in sy haere bedenckinghen openen over het houden der synoden.

Match: Partial (No exact match found)

Onbillijcke wreetheyt der Dortsche Synode [...] teghen de remonstranten in de Nederlandtsche Ghe-vnieerde Provincien.

Match: Partial (No exact match found)

Brief aen de verdruckte ghemeynte Iesu Christi binnen der stadt Vtrecht.

Match: Partial (No exact match found)

Copije vanden brief Wilhelmi Remautij, gewesen predicant [...] aen de [...] heeren canzeler en raden des vorstendoms Gelre

Match: Partial (No exact match found)

Corte ende claere verdedinge van de thien bewijs-redenen voor desen in druck uytgegeven, tegen Vincent van Drielenborgh.

Match: Partial (No exact match found)

Querela ecclesiae, oft Klachte der kercke aende overheden des landts.

Match: Partial (No exact match found)

Querela ecclesiae, oft Klachte der kercke aende overheden des landts.

Match: Partial (No exact match found)

Querela ecclesiae, oft: klachte der kercke aen de overheden des landts.

Match: Partial (No exact match found)

Andere vraech-al. |In der haest ghestelt, om met des eersten vraegh-als vraegh-stucken, beantwoort te worden, ist moghelijck

Match: Partial (No exact match found)

Andere vraech-al, |in de haest ghestelt, om met des eersten vraegh-als vraegh-stucken beantwoort te worden, ist moghelijck

Match: Partial (No exact match found)

Den vraegh-al, in-houdende ettelijcke questien ofte vraghen.

Match: Partial (No exact match found)

Andere vraech-al. |Inhoudende hondert vraghen, soo van kerckelycke als poletijcke questien

Match: Partial (No exact match found)

Andere vraech-al. |In der haest ghestelt, om met des eersten vraegh-als vraegh-stucken beantwoordt te worden, ist moghelijck

Match: Partial (No exact match found)

Geessel om uyt te dryven den arminiaenschen quel-gheest.

Match: Partial (No exact match found)

Apologie de Fabrice de La Bassecovrt, a l'encontre de deux libelles diffamatoires, l'un intitulé Le tableau, l'autre. La verification

Match: Partial (No exact match found)

Tableav de la bonne foy et sincerité de M. Fabrice de Bassecovrt.

Match: Partial (No exact match found)

Qverela ecclesiae. Ofte Clachte der kercke.

Match: Partial (No exact match found)

Vreden-clacht, |aen alle die vereenichde Nederlanden.

Match: Partial (No exact match found)

Naerder |openinghe, van een hooch-wichtighe sake, betreffende de wel-vaert van ons bedroeft vader-landt

Match: Partial (No exact match found)

Naerder |openinghe van een hooch-wichtighe sake, betreffende de wel-vaert van ons bedroeft vader-landt

Match: Partial (No exact match found)

Eerbiedigh en ootmoedigh vertoogh, der Remonstrants-gesinde Christenen. Aande [...] magistraten der stede Leyden.

Match: Partial (No exact match found)

Geessel om uyt te dryven den arminiaenschen quel-geest.

Match: Partial (No exact match found)