Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Place: Leiden, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Language: Dutch, Subject: History (Netherlands) - Period documents]' returned 120 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

VVaerachtich |verhael, van de victorie ende 't overgaen van't Sas van Gent

Match: Partial (No exact match found)

Montstopping |aende vrede-haters

Match: Partial (No exact match found)

Het godtsalich overlyden, van sijne doorluchtighste hoogheyt, Frederick Henrick.

Match: Partial (No exact match found)

De historie van Harmen of De propheet van den Overtoom

Match: Partial (No exact match found)

Geluk-wensching aan den alder-doorlugtigsten prince van Orangie en Nassouw, &c. Wilhem de Derde.

Match: Partial (No exact match found)

Lof en lykreden ter hoogstzaliger gedagtenisse van [...] Willem Carel Hendrik Friso.

Match: Partial (No exact match found)

Ernstige aanspraak aan mr. Pieter de Joncourt, over sijn klagt-brief aan en tegen de professor Van Til.

Match: Partial (No exact match found)

Js. |Le Francq van Berkhey aan zyne medeburgeren [...]. Tweede stukje

Match: Partial (No exact match found)

Js. Le Francq van Berkhey. Aan zyn hoöners

Match: Partial (No exact match found)

Redevoering gehouden door den burger Jan ten Brink, in tegenwoordigheid van den provisionelen raad en de gemeente van Leyden

Match: Partial (No exact match found)

Brief van Elias aan neef Joel [...] gevonden voor't huys van do. de H... te L....

Match: Partial (No exact match found)

Apologia van Joan Strockel I.V.D. secretaris der stadt Deventer, op den Gevluchten uyl

Match: Partial (No exact match found)

Ware interest van Holland; gebouwt op de ruïnen van den Interest van Holland, onlangs uitgegeven door D.V.H.

Match: Partial (No exact match found)

Discours oft verhael ghemaect op de quetsure van mijn heere de prince van Oraignen.

Match: Partial (No exact match found)

Aen Iohannis Horenbeeck, prediker in Leyden. En aen alle inwoonders der aerden.

Match: Partial (No exact match found)

Vyfde iets voor Leyden, of Brief van Jan Helpgraag aan zyn goeje vrienden de Leydsche Louw en Krelis

Match: Partial (No exact match found)

Cort en̄ waerachtich verhael van alle gheschiedenissen [...] in en̄ voor der stadt Heerlem [...] zedert de belegheringhe van dien.

Match: Partial (No exact match found)

Beschrijvinghe van de strenghe belegeringhe, ende wonderbaerlijcke ontsettinghe der stadt Leyden.

Match: Partial (No exact match found)

Ivstificatie des magistraets tot Leyden in Hollant, teghens de calumnien [...] den magistraet wat min dan christelicken nagheseyt.

Match: Partial (No exact match found)

Redenvoering ter gelukwenschinge van den [...] prins van Oranje en Nassau, stadhouder der vereenigde Nederlanden.

Match: Partial (No exact match found)

Noodsaekelyk teegen-berigt, op het lasterschrift van Emanuel Vieira.

Match: Partial (No exact match found)

Brief aen de heer N.N. raeckende het regt van de hooge overigheyt, ontrent kerckel?cke saecken.

Match: Partial (No exact match found)

Zeedig antwoord van Jacob Wittich, op het laster-schrift tegen hem gemaekt door Johannes Alexand. Ro

Match: Partial (No exact match found)

Sinceritatis speculum contra improborum amnestiam.

Match: Partial (No exact match found)

Teghen-bericht. Op seeckere articulen onlangs by openbare druck [...] tot sijner groote beswaernisse ghestroyt.

Match: Partial (No exact match found)

Voorloper van een volcomene antvvoort [...]. Teghen de verclaringhe D. Sibrandi Lvbberti.

Match: Partial (No exact match found)

Verbael |en deductie voor de oude en wettige magistraet der stadt Nymegen

Match: Partial (No exact match found)

Brief van Adrianvs Heereboord, ghesonden aen sijn vrouw Iohanna de la Covr

Match: Partial (No exact match found)

Naackte ende nodige verdedigingh, vande eer ende het leven, van Adrianvs Heereboord.

Match: Partial (No exact match found)

Het christelijck overlijden van den [...] prince Mavritivs van Nassav.

Match: Partial (No exact match found)

Het christelijck overlijden van den [...] prince, Mavritivs van Nassau.

Match: Partial (No exact match found)