Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Place: Leiden, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Language: Dutch]' returned 1,095 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Priesterlyk |bruilofts-bedde ofte Minne-sangen

Match: Partial (No exact match found)

Luister der dankbaerheid, ten gevalle van de arme weezen der stad Leyden, derzelver burgerije toegewijd.

Match: Partial (No exact match found)

Nadere aanmerkingen over den aart en de waarde der burgerlyke vryheid en eener vrye regeering.

Match: Partial (No exact match found)

Aenmerkingen op dr. Price's leer en grondbeginselen van burgerlyke vryheit en regeering.

Match: Partial (No exact match found)

Apologia van Joan Strockel I.V.D. secretaris der stadt Deventer, op den Gevluchten uyl

Match: Partial (No exact match found)

Bericht aen het algemeen.

Match: Partial (No exact match found)

Vertoog over de onwettigheid der drostendiensten in Overyssel.

Match: Partial (No exact match found)

Leidens ontzet, geviert op den jaarlyksen dank-dag in 't jaar MDCCXLVI ...

Match: Partial (No exact match found)

Vrage raeckende 't stuck van leeninghe op interest ende panden.

Match: Partial (No exact match found)

De verstrickte astronomus Jacobvs Dv Boys [...] dienende tot antwoort op den Gebolden astronomus.

Match: Partial (No exact match found)

Den gebolden astronomus I.G.H. swijmelende in sijn mis-konstigh bewys van wegen des aerdrijcx draey in de slacht-maendt.

Match: Partial (No exact match found)

Den ingetoomden cartesiaen, ofte Korte antwoordt op een cartesiaensch libel, genaemt Wiskonstich bewijs van d'onnoselheyt.

Match: Partial (No exact match found)

Nader openinge van eenige stucken in de Cartesiaensche philosophie raeckende de H. theologie.

Match: Partial (No exact match found)

De overtuigde quaetwilligheidt van Suetonius Tranqvillvs.

Match: Partial (No exact match found)

Antwoord van Js. le Francq van Berkhey aan Pieter Vreede, op zijn bericht aan het algemeen

Match: Partial (No exact match found)

Aenmerkingen van C. Nozeman op het Aenhangsel van [...] P. Hofstede, achter de onlangs vertaelde Verhandeling van [...] Zimmerman

Match: Partial (No exact match found)

De vaderlandsche vryheid; lierzang.

Match: Partial (No exact match found)

Die van den Geregte der Stadt Leyden ...

Match: Partial (No exact match found)

Op Nederlands verbindtenis met Frankrijk.

Match: Partial (No exact match found)

Akademische redenvoering tot zijne doorluchtigste hoogheid Willem den Vijfden.

Match: Partial (No exact match found)

Die van den Geregte der Stad Leyden ...

Match: Partial (No exact match found)

Aen Iohannis Horenbeeck, prediker in Leyden. En aen alle inwoonders der aerden.

Match: Partial (No exact match found)

Aen Abraham Heydanis[!], en Abraham Jacobs, predikers in Leyden.

Match: Partial (No exact match found)

Voor de scherp-lasterende-laster-zugt scherp-hekelend-hekeldigt

Match: Partial (No exact match found)

Vyfde iets voor Leyden, of Brief van Jan Helpgraag aan zyn goeje vrienden de Leydsche Louw en Krelis

Match: Partial (No exact match found)

Aan Leyden, op den twaalfden van loumaand

Match: Partial (No exact match found)

Feestrede bij de viering der twee honderd vijftigste verjaring van Leydens ontzet

Match: Partial (No exact match found)

Twee gedichten op en na de viering van Leydens jubelfeest, den 3. en 4. van wijnmaand 1824

Match: Partial (No exact match found)

Cort en̄ waerachtich verhael van alle gheschiedenissen [...] in en̄ voor der stadt Heerlem [...] zedert de belegheringhe van dien.

Match: Partial (No exact match found)

Eenige antikritiek, meer kritiek, en menige historische waarheid uit onze tijden vol flikkerlicht

Match: Partial (No exact match found)

Beschrijvinghe van de strenghe belegeringhe, ende wonderbaerlijcke ontsettinghe der stadt Leyden.

Match: Partial (No exact match found)

De Sadduceën

Match: Partial (No exact match found)

Opwekker aan de inwoonders der Vereenigde Provintien tot afweeringe van het bloedige oorloghs-swaard.

Match: Partial (No exact match found)

Aan de Roomsch-Katholijken dezer dagen

Match: Partial (No exact match found)