Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Language: Dutch, Place: Groningen]' returned 1,171 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aan de dappere studenten van Groningen en Franeker

Match: Partial (No exact match found)

Aan de Hervormde gemeente in Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Aan de leden der Tweede Kamer der Staten-Generaal

Match: Partial (No exact match found)

Aan den heer Brachthuizen, op den 11 Mei 1816, te Groningen, uitgesproken in een muzijkaal gezelschap

Match: Partial (No exact match found)

Aan den wel eerwaardigen heer, Zeno Bachiene.

Match: Partial (No exact match found)

Aan de Protestanten en Katholieken in Nederland : een woord ter zake van het Duitsch-Katholicismus

Match: Partial (No exact match found)

Aan het volk van de provincie van Stad en Lande

Match: Partial (No exact match found)

Aanmerkingen van een roomsch-katholijk priester over den heiligen rok te Trier

Match: Partial (No exact match found)

Aan Neerlands krijgslieden, in november 1830

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak by de viering van het nationale feest, gedaan in Groningen den 19 Dec. 1799

Match: Partial (No exact match found)

Aan zijne landgenooten

Match: Partial (No exact match found)

Afscheids en intre-reeden opgestelt en uytgesprooken in de bloejende gemeintens te Schiedam en Groningen

Match: Partial (No exact match found)

Afscheidsgroet van Mr. S. Reijnders. : 28 september 1850

Match: Partial (No exact match found)

Afscheidslied voor de Groningsche en Franeker studenten, (bij hun vertrek naar het leger)

Match: Partial (No exact match found)

Afscheidsrede, gehouden te Batavia in de Willemskerk den 6 Aug. 1848

Match: Partial (No exact match found)

Afscheidsrede over Johannes XVII: 11b, uitgesproken te Noorddijk, den 27 october 1822

Match: Partial (No exact match found)

Akademische leerrede ter gedachtenis van wijlen den hoogleeraar Herman Muntinghe uitgesproken, ... door A. Ypeij

Match: Partial (No exact match found)

Alaricus zonnen loop en stand der aarde. : Volgens de zekerheid der leere Salomons Pred. 1.4 ..

Match: Partial (No exact match found)

Alexander te Groningen : eene voorlezing

Match: Partial (No exact match found)

Anatomie ofte ontledinghe van't verderffelijck deseyn der hedendaechsche paepsghesinde, teghen kercke en poletie[!].

Match: Partial (No exact match found)

Anatomie ofte ontledinghe van't verderffelijck deseyn der hedendaechsche paepsghesinde, teghen kercke en politie.

Match: Partial (No exact match found)

Anatomie, ofte ontledinghe van't verderffelijck desseyn der hedensdaeghsche paepsghesinde, teghen kercke en politie.

Match: Partial (No exact match found)

Antwoord aan den heer B.C. Heskamp ... : naar aanleiding van zijn eerw. 'open brief'

Match: Partial (No exact match found)

Antwoord aan den heer P. J. Elout op Z. E. G. brief aan A. Rutgers van der Loeff, over het adres van dezen aan de Algemeene Synode

Match: Partial (No exact match found)

Antwoord van den eenvoudigen Philalethes an den geleerden Nomodoxus

Match: Partial (No exact match found)

Antwoort op het Vraagstuk voorgestelt aan de protestantse kerk [...] door Antonius Driessen.

Match: Partial (No exact match found)

Beantwoording der vraag: Is de oprigting eener geneeskundige school te Amsterdam noodzakelijk of nuttig?

Match: Partial (No exact match found)

Bedenkingen tegen de mededeeling van den Minister van Koloniën aan de Tweede Kamer der Staten Generaal, omtrent den verkoop van landen op Java

Match: Partial (No exact match found)

Bedenkingen tegen de nota van Mr. B. W. A. E. Sloet tot Oldhuis ... over den verkoop van gronden op Java

Match: Partial (No exact match found)

Begeerde schae-vergoeding ...

Match: Partial (No exact match found)

Beknopte verhandeling over het pauperisme in Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Belangrijk allerlei

Match: Partial (No exact match found)

Beschouwing der algemeene rampen, veroorzaakt door den storm en hoogen watervloed van den 4 en 5 februarij 1825

Match: Partial (No exact match found)

Beschouwing van den toestand der Indische bevolking, in verband met de belangen van moederland en koloniën

Match: Partial (No exact match found)

Betwist gedeelte der toepassing en des nagebeds, op hemelvaarts-namidag den IV mei 1780. By gelegenheid van eene opera

Match: Partial (No exact match found)

Bij het overlijden van mijnen waardigen ambtgenoot en voormaligen beminden leermeester den hoogleeraar A.J. Duymaer van Twist

Match: Partial (No exact match found)

Bij het vertrek van het Fransch garnizoen uit de vesting Delfzijl

Match: Partial (No exact match found)

Blijde welkomstgroet aan de gewapende Groningers, bij hunne zegepralende wederkomst van Appingedam en Delfzijl

Match: Partial (No exact match found)