Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Language: Dutch, Date: 1628]' returned 68 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Betrachtinghe vanden name Frederick Henrick prince van Orangien

Match: Partial (No exact match found)

Copie van een brieff, gheschreven aen den doorlughtighen, hoogh-geboren vorst, Maurits, prince van Orangien.

Match: Partial (No exact match found)

Copie Van een Brieff, gheschreven aen ... Maurits, Prince van Orangien.

Match: Partial (No exact match found)

Cort ende bondich verhael van de arminiaensche factie, ende hare schadelijke vruchten.

Match: Partial (No exact match found)

Den krayenden witten donderdaechs haen, hebbende ghevonden in des werrelts mishoop den alderkostelijcksten steen.

Match: Partial (No exact match found)

Den polityck gereformeerde religievs ofte harminiaenschen contra-remonstrant.

Match: Partial (No exact match found)

Den vreedsamen christen, voor-ghestelt in een christelijcke ende zedige aensprake aen den remonstranten, over haren vryen gods-dienst.

Match: Partial (No exact match found)

Echo ofte weer-klanck, op den eedt [...] van de [...] schutterije.

Match: Partial (No exact match found)

Echo ofte weer-klanck, op den eedt [...] van de [...] schutterije.

Match: Partial (No exact match found)

Een een[!] nieuwe heylighe ligue off Politycke keck-sorghe der huydendaechsche contra-remonstranren[!].

Match: Partial (No exact match found)

Kallefs-val. Speel-ghewijs voorghestelt den 1. iunij anno 1628.

Match: Partial (No exact match found)

Korte aenmerckingen, tot bewijs dat de vijf artijckelen der Remonstranten, in haerzelven niet tolerabel en zijn ...

Match: Partial (No exact match found)

Korte aenmerckingen, tot bewijs, dat de vijf artijckelen der remonstranten, in haerzelven niet tolerabel en zijn.

Match: Partial (No exact match found)

Kort verhael, van de gheleghentheyd des koninghs van Spaignien.

Match: Partial (No exact match found)

Ondersoeck der Amsterdamsche requesten, tot verdedigingh der onschuldighe, ende onder-rechtingh der misleyde.

Match: Partial (No exact match found)

Ondersoeck |vande wettelijckheydt der remonstrantsche conventiculen

Match: Partial (No exact match found)

Ontsettinghe |van de Henzee-stadt Straelsont

Match: Partial (No exact match found)

Publicatie ghedaen binnen Amsterdam, op den twintichsten December 1628

Match: Partial (No exact match found)